Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PR wydawniczy H-PRW-ETR.W-1S.3
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: - Projekt zaliczeniowy, realizowany przez studentów w 3-4 osobowych
- Wstępne dyskusje na temat zagadnień teoretycznych na początku każdego spotkania sprawdzające przygotowanie studentów do zajęć (przeczytana literatura przedmiotu, zgromadzone materiały źródłowe)
Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Bralczyk J., Język na sprzedaż, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa-Bydgoszcz 2000.

Ind.N., Wielkie kampanie reklamowe, Prószyński S-ka, Warszawa 2001.

Leksykon marketingu, J. Altkorn, T. Kramer (red.), PWE Warszawa 1998.

Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004.

Reklama i PR na rozdrożu?, H.Mruk (red.), Forum, Poznań 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01. Student zapoznaje się z historią i współczesnymi tendencjami rozwoju PR - K_W07

W02. Posiada wiedzę w zakresie rozpoznawania i opisu metod i technik PR ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki komunikacji na rynku wydawniczym - K_W03, K_W11.

Umiejętności:

U01. Student jest wstępnie przygotowany do podjęcia działań w zakresie komunikacji marketingowej i Public Relations, rozwija umiejętność tworzenia komunikatów właściwych dla tej formy działań, zwłaszcza na rynku wydawniczym - K_U02, K_U08.

U02. Potrafi tworzyć wystąpienia publiczne na konferencjach prasowych, w czasie oficjalnych spotkań i rozmów - K_U04, K_U08, K_U15.

Kompetencje:

K01.Student potrafi pracować w grupie - K_02

K02. Ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności za słowo; postępowania w działaniach profesjonalnych zgodnie z zasadami etyki zawodowej - K_K04, K_K07.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania zgodne z ogólnymi kryteriami i metodami wskazanymi w procedurze wydziałowej.

Kryteria szczegółowe są wyjaśniane na początku cyklu zajęć (na pierwszych zajęciach); są one formułowane dla poniżej wymienionych działań i aktywności Studentów:

- Ocena udziału studenta w dyskusjach.

- Umiejętności analizy prezentowanych przykładów działań PR.

-Efekty kreatywnej pracy własnej na zajęciach.

Najważniejszym elementem jest ocena finałowego projektu zaliczeniowego, który studenci realizują przez cały semestr w 3-4 osobowych grupach projektowych.

Zakres tematów:

1. Istota działań Public Relations - podstawowe definicje i koncepcje (2 h)

2. Historia, rozwój, współczesne tendencje kształtujące działania PR (2 h )

2. Najważniejsze narzędzia i formy działań PR (2 h)

3. Rola skutecznej komunikacji w działaniach PR (2)

4. Podmioty rynku wydawniczego w działaniach PR czyli - kto z kim rozmawia? (2h)

5. Jak komunikować się na rynku wydawniczym? Formy komunikacji publicznej, interpersonalnej, masowej (za pośrednictwem mediów) (2 h)

5. Case study - znane kampanie na rynkach wydawniczych (2 h)

6. Prezentacja projektów studenckich (1 h)

Metody dydaktyczne:

Dyskusja.

Prezentacje multimedialne.

Case study.

Praca w grupach.

Realizacja i prezentacja projektu przez studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Filar 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0