Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja kulturowa H-KK-KUL-1S.3
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Egzamin ustny – W01, W02, U01, K01
Prace zaliczeniowe – W01, W02, U01, K01
Aktywność – U02, K01,
Literatura:

Assmann Jan, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Kryczyńska-Pham A. (tłum), Traba R. (red.), Warszawa 2008.

Gwóźdż Andrzej, Kultura, komunikacja, film. O tekście filmowym, Kraków 1992.

Lingwistyka mediów. Antropologia tłumaczeń, red. R. Opiłowski, J. Jarosz, P. Staniewski, Wrocław 2015.

Wójcicka Marta, Pamięć zbiorowa a tekst ustny, Lublin 2014.

Żyłko Bogusław, Semiotyka kultury, Gdańsk 2009.

Efekty uczenia się:

W01 - student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zjawiska, teorie i metody oraz zależności w obrębie systemu wiedzy z zakresu nauk o kulturze i religii, w szczególności z zakresu komunikacji kulturowej i międzykulturowej - K_W01

W02 - student ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą miejsca i znaczenia nauki o komunikacji kulturowej w systemie nauk o kulturze oraz nauk humanistycznych - K_W02

U01 - student umie zastosować poznane teorie do interpretacji zjawisk kulturowych - K_U02

U02- student umie brać udział w debacie i uzasadniać swoje przekonania - K_U07

K01- student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i praktycznego stosowania poznanych teorii z poszanowaniem dorobku innych osób - K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania zgodne z zasadami określonymi w procedurze wewnętrznej SJK WH UMCS.

Zakres tematów:

1. Słowo. Rola słowa w komunikacji

2-3. Słowo czy obraz? Funkcje słowa i obrazu w komunikacji kulturowej

4. Relacje słowo - obraz w multimodalnych tekstach kultury

5. Koncepcja znaku w komunikacji kulturowej

6-10. Symbolika kolorów (i inne znaki) w tryptyku K. Kieślowskiego „Trzy kolory”

11. Film jako tekst kultury

12. Cmentarz na ul. Lipowej jako tekst kultury

13. Pamięć zbiorowa w ujęciu J. Assmanna

14-15. Koncepcja pamięci w filmie animowanym "Persepolis".

Metody dydaktyczne:

metody aktywizujące: praca z tekstem kultury, dyskusja i in.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
2 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Wójcicka 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0