Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka regionalna E-E-LS-O.19
Wykład (W) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Wykład: egzamin pisemny opisowy
Literatura:

Literatura podstawowa:

1.J. Bachtler, P. Berkowitz, S.Hardy, T.Muravska (eds) EU: Cohesion Policy. Reassessing performance and direction. Series: Regions and Cities. Regional Studies Association, Oxon-New York: Routledge-Taylor&Francis Group 2017. http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/6239/eu_cohesion_policy_reassessing_performance_and_direction.pdf

2. Kubiak K., Klastry - czynnik wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju regionów, w: "Przedsiębiorczość i zarządzanie", t. XVIII, z. 12, cz. 2, 2017, s. 109-124.

3. Mika, B., Pingwin czy orzeł? Społeczny charakter wiedzy na przykładzie kalifornijskiej Doliny Krzemowej, w: "Studia Krytyczne", nr 4, 2017, s. 131-150.

4. Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Wartości, instytucje, swobody, polityki sektorowe, problemy i kluczowe wyzwania, CASE, Warszawa 2019, http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/7855/raport_nasza_europa_15_lat_polski_w_ue.pdf

5.A. Olechnicka, M. Herbst (red.) Równość czy efektywność. Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019,

6. Pająk, K. Dahlke P., Kvilinskyi O., Determinanty rozwoju regionalnego - współczesne odniesienie, w: "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 9, 2016, s. 109-122.

7. Pudlik M., Garus C., Jak feniks z popiołów. Rozwój struktur metropolitalnych w Zagłębiu Ruhry jako wzór dla rozwoju Górnego Śląska?, w: „Studia Regionalne i Lokalne”, 1(35), 2009, s. 32-51.

8. Strużycki, M. (red. nauk.), Przedsiębiorstwo, region, rozwój, Difin, Warszawa 2011.

9. Strzelecki Z. (red. nauk.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2008 (podręcznik dostępny online w systemie IbukLibra)

Literatura uzupełniająca:

1. Miszczuk, Regionalizacja administracyjna II RP - KOncepcje teoretyczne a rzeczywistość, UMCS, Lublin 2003,

2. Miszczuk A. Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Norbertinum, Lublin 2013,.

3. Parysek J., Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju, w: „Studia KPZK”, 2018, s. 37-56.

4. Taylor R. P., A Review of Industrial restructuring in the Ruhr Valley and Relevant Points for China, 2015, https://c2e2.unepdtu.org/wp-content/uploads/sites/3/2016/04/industrial-restructuring-in-the-ruhr-valley.pdf [05.11.2021].

5. Tuziak A., Peryferyjność a nierówności i dysproporcje rozwojowe na poziomie regionalnym, w "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 59 (2/2019), s. 131-148.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-zna elementarną terminologię używaną w ekonomii

-objaśnia charakter i miejsce nauk ekonomicznych

-zna podstawowe więzi społeczne, ekonomiczne

oraz podstawowe mechanizmy oddziałujące na

zachowania konsumenta, pracownika,

Umiejętności:

-potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować

zjawiska społeczno-gospodarcze

-potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg

konkretnych procesów i zjawisk społecznogospodarczych

-wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania

dylematów społeczno-gospodarczych w

przedsiębiorstwie, gospodarce narodowej, i UE

Kompetencje społeczne:

-rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

zawodowego i rozwoju osobistego

- docenia znaczenie nauk ekonomicznych dla

kształtowania relacji ekonomicznych i procesu

rozwoju gospodarczego

-ma przekonanie o wadze zachowania się w

sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny opisowy. Za każde pytanie można uzyskać od 0 do 1 punktu. Ocena pozytywna powyżej 50% ogólnej liczby punktów.

Zakres tematów:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Region – ujęcie przedmiotowo-analityczne i morfologiczno-funkcjonalne.

2. Czynniki rozwoju regionalnego. Konkurencyjność i innowacyjność regionu.

3. Specyfika regionu administracyjnego

4. Regionalizacja geograficzna i polityczna

5. Regiony administracyjne w Polsce

6. Modele polityki regionalnej.

7. Instrumenty polityki regionalnej w Polsce

8. Polityka spójności Unii Europejskiej

Metody dydaktyczne:

Wykład wspomagany prezentacją multimedialną, bazujący na aktualizacji literatury książkowej, wspomagany informacjami z Internetu, raportów rządowych i unijnych, artykułów naukowych i innych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Miszczuk 125/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0