Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podmiotowość w filozofii współczesnej F-KS.20
Wykład (W) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Egzamin
Literatura:

M. Zelazny, Idea wolności w filozofii Kanta, Toruń 1993;

red. Z. Czarnecki, Studia nad ideą podmiotowości człowieka, Lublin 1999;

S. Gallaghner, D. Zahavi, Fenomenologiczny umysł, W-wa 2015.

P. Ricoeur, O samym sobie jako innym, W-wa 2003.

Ch. Taylor, Zródła podmiotowości, W-wa 2001.

A. Bielik-Robson, Na drugim brzegu nihilizmu, W-wa

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawową terminologię filozofii i innych dyscyplin ważnych dla rozumienia zagadnienia podmiotowości (K_W02/ H1A_W02,S1A_W01).

2. Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu filozofii społecznej, antropologii, etyki, aksjologii, religioznawstwa oraz rozumie ich powiązania z innymi dyscyplinami obszaru nauk humanistycznych i społecznych w zakresie przedmiotowego zagadnienia (K_W06/ H1A_W03, H1A_W05, S1A_W01).

3. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą przedmiotowego zagadnienia w wybranych obszarach filozofii posiadających znaczenie przy rozpoznawaniu, kształtowaniu oraz pobudzaniu potencjału twórczego jednostek i grup społecznych (K_W07/ H1A_W04).

4. Posiada podstawową filozoficzną wiedzę na temat historycznych oraz współczesnych ujęć zagadnienia podmiotowości (K_W08/ H1A_W06, S1A_W09).

5. Potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać wiarygodność oraz selekcjonować informacje dotyczące teoretycznego kontekstu zagadnienia podmiotowości, korzystając z rozmaitych źródeł i sposobów (K_U01/ H1A_U01, S1A_U02).

6. Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów oraz opracowanie i prezentację wyników badań dotyczących zagadnienia podmiotowości (K_U02/ H1A_U02, S1A_U02).

7. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, krytycznie analizować proponowane rozwiązania problemów dotyczących zagadnienia podmiotowości oraz twórczo rozwijać własne umiejętności badawcze i praktyczne, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U03/ H1A_U03, S1A_U07).

8. Potrafi posługiwać się głównymi kategoriami i odwoływać się do różnych stanowisk z zakresu filozofii, szczególnie dotyczących zagadnienia podmiotowości oraz jego teoretycznego kontekstu w celu podjęcia próby rozwiązania problemów praktycznych (K_U04/ H1A_U04).

9. Docenia wartość dziedzictwa kulturowego jakim jest filozofia, ma świadomość jej roli w kształtowaniu się osobowości człowieka oraz odpowiedzialności za podejmowane działania (K_K05/ H1A_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, zaliczenie konwersatorium przedmiotu

Zakres tematów:

Wykład prezentuje współczesne, filozoficzne teorie podmiotowości.

Tematy:

1. Konstytutywne atrybuty podmiotowości

2. Starożytne koncepcje duszy i średniowieczne pojęcie osoby

3. Podmiotowość Kartezjańska a problem psychofizyczny

4. Krytyka pojęcia duszy: Hume, Kant

5. Podmiotowość człowieka w filozofii Kanta

6. Problematyczność podmiotowości w myśli "mistrzów podejrzeń"

7. Koncepcja podmiotu w pragmatyzmie

8. Fenomenologia podmiotu (Husserl)

9. Fenomenologiczna ontologia podmiotu (Scheler, Hartmann)

10. Problem podmiotu w filozofii Wittgensteina

11. Podmiot jako egzystencja (Kierkegaard, Heidegger, Sartre)

12. Narracyjna filozofia podmiotu (Ricoeur, Taylor)

13. Destrukacja podmiotu (poststrukturalizm i postmodernizm)

14. Problem podmiotu w filozofii umysłu

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, objaśnienie, ujęcie problemowe, dyskusja dydaktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Ostrowski 46/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)