Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podmiotowość w filozofii współczesnej F-KS.20
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: przygotowanie do zajęć - znajomość problematyki omawianej na zajęciach oraz zalecanej literatury, udział w dyskusji
Literatura:

· G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. II, przeł. E. I. Zieliński, Lublin 1996, s. 221–257.

· Arystoteles, O duszy, tłum. P. Siwek, Warszawa 1988, ks. I i ks. II oraz: G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. II, przeł. E. I. Zieliński, Lublin 1996, s. 452–467.

· S. Świeżawski, Wstęp do kwestii, (w:) Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, Kęty 1998, s. 3–21.

· R. Descartes, Rozprawa o metodzie, księga IV, różne wydania.

· D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, tom I, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1963, s. 301–341.

· I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tom II, tłum. R. Ingarden, Warszawa 1957, s. 90–107, 137–143; I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1984, s. 184–197, 212–215.

· F. Nietzsche, Z genealogii moralności, rozprawa pierwsza, tłum. G. Sowiński, Kraków 1997, s. 33–62.

· T. Tomaszewski, Główne idee współczesnej psychologii, rozdz. „Psychoanaliza”, Warszawa 1986, s. 71–118.

· M. Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej, tłum. S. Czerniak i A. Węgrzecki, Warszawa 1987, s. 3–149.

· J.-P Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. J. Krajewski, Warszawa 1998 (całość).

· Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. M. Gruszczyński i in., Warszawa 2001, s. 910–958.

· M. Foucault, Hermeneutyka podmiotu, tłum. M. Herer, Warszawa 2012 (wybrane fragmenty).

· Renaut, Era jednostki, tłum. D. Leszczyński, Wrocław 2001 (wybrane fragmenty).

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię, stanowiska i specyfikę metodologiczną filozofii, ważną dla rozumienia problemu podmiotowości człowieka i różnych form jej kreatywności. W stopniu zaawansowanym orientuje się w sporach filozoficznych, w które uwikłana jest problematyka podmiotowości: sporze realizm-idealizm-antyrealizm, determinizm-indeterminizm, racjonalizm-woluntaryzm, naturalizm-antynaturalizm.

K_W01, K_W02 – a b

P6U_W

P6S_WG

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu historyczne i współczesne koncepcje człowieka jako podmiotu kreatywnego formułowane w filozofii, jak również filozoficzne koncepcje kreatywności indywidualnej i społecznej: substancjalizm, procesualizm, monizm naturalistyczny, monizm spirytualistyczny, dualizm psychofizyczny, rozpoznaje stanowiska redukcjonistyczne i antyredukcjonistyczne w filozofii podmiotu oraz potrafi zrekonstruować stojącą za nimi argumentację.

K_W02 , K_W07 – a b

P6U_W

P6S_WG

Student zna i rozumie najważniejsze praktyczne wyzwania współczesności w odniesieniu do filozoficznego problemu osobowej tożsamości i jej zagrożeń: zwrot ku narracyjnej koncepcji tożsamości, wpływ mediów, ideologii i radykalnych nurtów religijnych na kształtowanie tożsamości. Wskazuje skutki konsumpcjonizmu i naturalizmu dla samo-identyfikacji człowieka.

K_W06, K_W07 – a b

P6U_W

P6S_WK

Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu współczesnej filozofii podmiotowości i antropologii filozoficznej oraz rozumie ich zasadnicze powiązania i różnice w stosunku do innych dyscyplin obszaru nauk humanistycznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem socjologii i nauk o komunikacji społecznej, nauk o kulturze i etyki.

K_W06, K_W07 – a b

P6U_W

P6S_WK

Posiada zaawansowane umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów oraz jasne prezentowanie analizowanych poglądów, dotyczących filozofii podmiotowości. Formułuje sądy pretendujące do prawdziwości, cechujące się zrozumiałością i spójnością logiczną, popierając je wiarygodną argumentacją. Trafnie wskazuje powiązania między poszczególnymi zagadnieniami z zakresu filozofii podmiotowości.

K_U01, K_U02 – b

P6U_U

P6S_UW

Potrafi posługiwać się głównymi kategoriami i ujęciami teoretycznymi z zakresu współczesnej filozofii podmiotowości, w tym także teorii wolności i działania aksjologicznego, oraz aplikować je praktycznie w zakresie właściwym dla rozpoznawania i wspierania kreatywności jednostkowej i społecznej w typowych sytuacjach profesjonalnych: w obszarze działań kulturotwórczych i artystycznych, w biznesie i działaniach w sferze publicznej.

K_U04, K_U09 – b

P6U_U

P6S_UK

Student jest gotów do aktywnego udziału w różnego zakresu oddolnych inicjatywach społecznych, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi teoretycznych i praktycznych, a także do partycypacji w innych działaniach służących rozpoznaniu i realizacji różnych form interesu publicznego.

K_K03 – b

P6U_K

P6S_KO

Student jest gotów do podejmowania odpowiedzialności za własne środowisko społeczno-kulturowe, w różnych jego wymiarach, zgodnie z posiadaną wiedzą i kompetencjami, a także do promowania postaw przedsiębiorczych i odpowiedzialnych oraz obywatelskich działań służących podniesieniu jakości życia i debaty publicznej na różnych poziomach środowiska społecznego.

K_K04 – b

P6U_K

P6S_KO

Student jest gotów do zaangażowanego i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, respektowania zasad etyki zawodowej oraz innych norm i wartości; promowania ich we własnym środowisku zawodowym.

K_K05 – b

P6U_K

P6S_KR

Metody i kryteria oceniania:

- krytyczna analiza tekstów;

- ciągła ocena aktywności studentów podczas zajęć;

- końcowe kolokwium zaliczeniowe

Zakres tematów:

-wprowadzenie do zagadnienia podmiotowości w dziejach filozofii

-pojęcie duszy w filozofii starożytnej (Platon, Arystoteles);

-średniowieczna interpretacja kategorii osoby (św. Tomasz z Akwinu);

-podmiotowość w filozofii nowożytnej (R. Descartes, D. Hume);

-kategoria teoretyczny i praktycznego rozumu w filozofii krytycznej I. Kanta;

-podmiotowość a filozofia życia (F. Nietzsche);

-egzystencja jako wolność (J.-P. Sartre);

-podmiotowość w kontekście materialnej etyce wartości (M. Scheler);

-postdmodernizm i narracyjna koncepcja podmiotu (Ch. Taylor).

Metody dydaktyczne:

rozmowa kierowana, dyskusja, analiza tekstu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Miłosz Kudela 46/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)