Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Estetyka F-FLZ.53
Wykład (W) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.umcs.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1, egzamin ustny
W2, egzamin ustny, udział w dyskusji
W3, egzamin ustny, udział w dyskusji
U3, udział w dyskusji
K1, udział w dyskusji
K2, udział w dyskusji
K3, udział w dyskusji

Literatura:

• W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, Arkady, Warszawa 1985.

• R. Ingarden, Studia z estetyki, t.3, PWN, Warszawa 1970.

• K. Wilkoszewska (red.), Wizje i rewizje. Wielka księga estetyki w Polsce, Universitas, Kraków 2007.

• I. Lorenc, Logos i mit estetyczności, Wyd. UW, Warszawa 1993.

• G. Dziamski, Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, Poznań 1996.

• W. Welsch, Estetyka poza estetyką, Uniwersitas, Kraków 2005.

• O. Marquard, Aesthetica i anaesthetica. Rozważania filozoficzne, Oficyna Naukowa , Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna i rozumie w podstawowym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną estetyki. K_W01, H1A_W01

W2, zna i rozumie najważniejsze koncepcje, teorie, terminologię i metodologię z zakresu estetyki. K_W02, H1A_W02, K_W03, H1A_W03, S1A_W04

W3, zna i rozumie zagadnienia związane z kształtowaniem się i historyczną zmiennością idei i pojęć z zakresu estetyki. K_W09, H1A_W09

Umiejętności:

U3, potrafi merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, a także oceniać kontrargumenty i udzielać na nie odpowiedzi. K_U06, H1A_U06

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy zawodowej oraz do uzupełniania jej. K_K01, H1A_K01, H1A_K06, S1A_K01

K2, jest gotów do przekazywania wiedzy z dziedziny estetyki. K_K06, H1A_K06, S1A

K3, jest gotów do intensyfikowania swojego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, a w szczególności do uczestnictwa w spotkaniach i dyskusjach poświęconych zagadnieniom estetycznym. K_K01, H1A_K01, H1A_K06, S1A_K01; K_K06, H1A_K06, S1A

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie wykładu i konwersatorium oraz literatury podanej wraz z tematyką wykładu na początku semestru oraz w trakcie zajęć konwersatoryjnych.

Zakres tematów:

• Estetyka- historia, przedmiot, działy i metody.

• Geneza sztuki, dzieje kategorii i klasyfikacji.

• Piękno i wartości opozycyjne wobec piękna. Teorie piękna od starożytności do estetyki współczesnej. Pojęcie kategorii estetycznych.

• Autonomia sztuki. Historia sporu o obrazy i współczesne przykłady konfliktów między wartościami estetycznymi i pozaestetycznymi w ocenie dzieła sztuki.

• Przełom subiektywistyczny w estetyce. Zagadnienia smaku i gustu w koncepcjach Davida Hume’a i Immanuela Kanta oraz ich współczesne interpretacje.

• Przeżycie estetyczne i ocena estetyczna. Nietzscheańskie tropy współczesnych dystynkcji w krytyce sztuki.

• Przeżycie, dzieło i wartość w paradygmacie estetycznym. Filozoficzne inspiracje teorii Romana Ingardena oraz jej recepcja w estetyce nowoczesnej.

• Awangarda – znaczenie pojęcia, kierunki, główne założenia. Pojęcie antysztuki.

• Utopie awangardowe a problem wolności twórczej i odpowiedzialności artystycznej.

• Sztuka po awangardzie jako praktyka artystyczna i sztuka jako instytucja. Dyskusje wokół statusu dzieła sztuki i autora.

• Czy sztuka jest pojęciem otwartym? Umberto Eco próby przełamania impasu w badaniach estetycznych.

• Postmodernizm w sztuce, kulturze i filozofii. Kryzys wielkich narracji i jego następstwa w relacjach między filozofią i sztuką – koncepcja Jean-François Lyotarda.

• Estetyka ponowoczesna wobec podstawowych problemów współczesnego świata: humanizmu, ekologii i różnych form wykluczenia (Nicolas Bourriaud, Carolyn Korsmeyer, Richard Shusterman, Jacques Rancière).

• Wolfganga Welscha koncepcja „estetyki poza estetyką”.

• Perspektywy badawcze estetyki polskiej i ich ocena na tle osiągnięć humanistyki zachodniej. Teoria Czystej Formy Stanisława Ignacego Witkiewicza.

• wielość rzeczywistości w sztuce Leona Chwistka. Schematyczność i wielowarstwowość dzieła sztuki Romana Ingardena. Estetyka poza sztuką Mieczysława Wallisa

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Teresa Pękala 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)