Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Estetyka F-FLZ.53
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.umcs.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W2, udział w dyskusji
W3, udział w dyskusji
U1, udział w dyskusji
U2, udział w dyskusji
U3, udział w dyskusji
K1, udział w dyskusji
K2, udział w dyskusji
K3, udział w dyskusji
Literatura:

• Arystoteles, Poetyka, dowolne wydanie.

• Cohen T., Dylemat w teorii smaku: Hume czy Kant, w: „Studia Estetyczne”, XVIII (1981), str. 223-231

• Heidegger M., Źródło dzieła sztuki, w: „Sztuka i filozofia”, nr 5, 1992, str. 9-60

• Hume D., Sprawdzian smaku, w: tenże, Eseje z dziedziny moralności i smaku, BKF, W-wa 1955;

• Ingarden R., Przeżycie estetyczne, w: tenże, Studia z estetyki, t. III

• Ingarden R., Szkice z filozofii literatury, dowolne wydanie.

• Kant I., Krytyka władzy sądzenia, dowolne wydanie.

• Mirosław Żelazny, Estetyka filozoficzna, Toruń 2009,

• Ossowski S., Co to są przeżycia estetyczne?, w: tenże, U podstaw estetyki, (Dzieła, tom I). Warszawa 1966, str. 253-277;

• Perkowska H., Egzystencja a rozum. Projekt interpretacyjny „Krytyki władzy sądzenia” I. Kanta, Szczecin 1996;

• Platon, Państwo, [ks. X] dowolne wydanie;

• Ranciere J., Estetyka jako polityka, w : tegoż zbiór pod tym samym tytułem, przeł. J. Kutyła, P. Mościcki, Warszawa 2007, str.21-39

• Stróżewski W., O pojęciach piękna, w: tenże, Istnienie i wartość, Kraków 1981;

• Tatarkiewicz W., Dzieje 6 pojęć, W-wa 1975 r.

• Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. I, Ossolineum, 1962 r.

• Tatarkiewicz W., Postawa estetyczna, literacka i poetycka, w: tenże, Droga przez estetykę, (lub w: Wybór pism estetycznych);

• Wallis M., O doznaniu estetycznym, w: tenże, Przeżycie i wartość,

• Wolicka E., Rozważania wokół Kanta. Prolegomena do filozofii kultury jako krytyki władz podmiotu, Lublin 2002

• Woźniak C., Myślenie sztuki Martina Heideggera;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W2, zna i rozumie najważniejsze koncepcje, teorie, terminologię i metodologię z zakresu estetyki. K_W02, H1A_W02, K_W03, H1A_W03, S1A_W04

W3, zna i rozumie zagadnienia związane z kształtowaniem się i historyczną zmiennością idei i pojęć z zakresu estetyki. K_W09, H1A_W09

Umiejętności:

U1, potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych z zakresu estetyki. K_U01, H1A_U01

U2, potrafi poprawnie stosować terminologię estetyczną, definiować pojęcia, formułować i analizować problemy estetyczne, dobrać adekwatne do nich metody i narzędzia badawcze, a następnie opracować i zaprezentować wyniki badań. K_U02, H1A_U02

U3, potrafi merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, a także oceniać kontrargumenty i udzielać na nie odpowiedzi. K_U06, H1A_U06

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy zawodowej oraz do uzupełniania jej. K_K01, H1A_K01, H1A_K06, S1A_K01

K2, jest gotów do przekazywania wiedzy z dziedziny estetyki. K_K06, H1A_K06, S1A

K3, jest gotów do intensyfikowania swojego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, a w szczególności do uczestnictwa w spotkaniach i dyskusjach poświęconych zagadnieniom estetycznym. K_K01, H1A_K01, H1A_K06, S1A_K01; K_K06, H1A_K06, S1A

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja problemowa; analiza tekstu źródłowego

Zakres tematów:

• Estetyka – geneza dziedziny

• Pojęcie sztuki starożytnych Greków: Platon; Arystoteles

• Znaczenia terminu piękno.

• Smak estetyczny

• Estetyka Kantowska: analityka piękna; analityka wzniosłości

• Przeżycie i postawa estetyczna

• Budowa dzieła sztuki – Roman Ingarden

• Źródło dzieła sztuki – Martin Heidegger

• Estetyka jako dzielenie postrzegalnego - Jaques Ranciere

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów filozoficznych, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Kłusek 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)