Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna myśl religijna i ateistyczna F-FLZ.154
Wykład (W) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1. ocena ciągła; kolokwium zaliczeniowe
W2. ocena ciągła; kolokwium zaliczeniowe
W3. ocena ciągła; kolokwium zaliczeniowe
U1. ocena ciągła
U2. ocena ciągła
U3 ocena ciągła
K1 ocena ciągła
K2 ocena ciągła
K3 ocena ciągła
K4 ocena ciągła
K5 ocena ciągła


Literatura:

Boyer, P., I człowiek stworzył bogów …Jak powstała religia?, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005

Chorużyj, S., Filozofia i teologia : stare i nowe paradygmaty relacji, Elpis 12/21-22 (2010), 221-244

Dziobkowski, B., Religia u Wittgensteina i Bubera, Przegląd Filozoficzny – Nowa seria R. 24: 2015, Nr 4 (96), s. 479-490

Gutowski, P., Czym jest „nowy ateizm”? [w:] Nauki przyrodnicze a nowy ateizm, [w:] red. M. Słomka, Lublin 2012, s. 7-45

Harris, S., Duchowość bez religii, Galaktyka, Łódź 2014

Herbut, ks.J., Filozofia religii: jej problematyka i jej odmiany, Filo-Sofija Nr 15 (2011/4), s. 911-917

Łukasiewicz, D., Racjonalizacje cierpienia i zła w filozofii religii, Studia Religiologica 48 (3) 2015, s. 189–200

Mikołejko, Z., Mity tradycjonalizmu integralnego. Julius Evola i kultura religijno-filozoficzna prawicy, IFiS PAN, Warszawa 1998

Pepliński, M., Analityczna epistemologia religii ostatnich pięciu dekad, Filo-Sofija, Nr 15 (2011/4), s. 919-938

Sawicka, J., Osobliwość empiryczna doświadczenia religijnego. William James i duchowy pragmatyzm, Idea XXIV, Białystok 2012

Strzyżyński, P., Koncepcja wiary teistycznej w filozofii religii J. Hicka, UAM Poznań 2009

Ziemiński, I., Kryzys chrześcijaństwa z perspektywy filozofii religii, Filo-Sofija nr 25 (2014/2), s. 109-138

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę szczegółową w zakresie filozofii religii K_W04, P7U_W, PS7_WG

W2, ma pogłębioną, szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach w zakresie myśli religijnej i ateistycznej, o jej znaczących przedstawicielach i ośrodkach badawczych, podejmowanej problematyce i stosowanej argumentacji K_W04, K_W06, , K_W07, P7U_W, PS7_WK

W3, ma pogłębioną wiedzę na temat kształtowania się idei z zakresu filozofii religii i historycznej zmienności pojęć filozoficznych w obszarze badania religii K_W09, P7U_W, PS7_WG

Umiejętności:

U1, posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin religioznawczych i koncepcji filozoficzno-religijnych oraz tworzenia syntetycznych opracowań K_U04, P7U_U, P7S_UW

U2, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury, związanych z aktywnością religijną i krytyką religii K_U05, P7U_U, P7S_UK

U3, potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z zakresu współczesnej filozofii religii i ją popularyzować K_U08, P7U_U,

Kompetencje społeczne:

K1, posiada świadomość zakresu swej wiedzy i rozumie potrzebę jej pogłębiania K_K01, P7U_K, P7S_KK

K2, ma świadomość różnorodności dziedzictwa kulturowego ludzkości w dziedzinie filozofii, co sprzyja pogłębieniu zrozumienia specyfiki europejskiego dorobku kulturowego K_K02, P7U_K , P7S_KO, P7S_KK

K3, jest otwarty na poznawanie nowych idei religijnych i krytycznych wobec religii K_K06, P7U_K , P7S_KO, P7S_KK, P7S_KO, P7S_KK

K4, dostrzega rzeczowe związki między filozofią Wschodu i filozofią Zachodu, co sprzyja otwartości i tolerancji K_K02, P7U_K, P7S_KO, P7S_KK

K5, posiada świadomość zakresu swej wiedzy i rozumie potrzebę jej pogłębiania K_K01, P7U_K, P7S_KK

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium, ocena aktywności i znajomości lektur

Zakres tematów:

1. Sposoby uprawiania filozofii religii i kwestie terminologiczne

2. Filozofia wobec kryzysu religii (chrześcijaństwa)

3. Tradycjonalizm integralny

4. Teologia prawosławna - antropologia synergiczna S. Chorużyja

5. Doświadczenie religijne - James, fenomenologia

6. Fideizm Wittgensteina

7. Anglosaska analityczna filozofia religii

8. Problem zła we współczesnej filozofii religii

9. J. Hicka koncepcja wiary

10. Kognitywistyka religii

11. Nowy ateizm

12. Niereligijna duchowość wg S. Harrisa

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Kosior 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)