Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powszechna historia służb ochrony porządku publicznego PA-BW.34
Wykład (W) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: egzamin ustny lub pisemny (test opisowy, test otwarty)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Dziadzio A., Powszechna historia prawa, Warszawa 2012.

2) Janicka D., Ustrój administracji w nowożytnej Europie, 2010.

3) Klementowski M., Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1) Bazan J., Zarys rozwoju policji mundurowej i kryminalnej w Niemczech, „Prace Historyczno-Archiwalne” 2000, t. 9, s. 175-185.

2) Butler R., Instrumenty terroru stalinowskiego, Warszawa 2007.

3) Courtois S. i inni, Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 2004.

4) Dąbrowski K., Ewolucja pojęcia policji w kontekście genezy żandarmerii w Niemczech, "Studia Iuridica Lublinensia" 2016, t. 25, nr 3, s. 205-218.

5) Filipczak P., Władze Konstantynopola, [w:] Konstantynopol Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011, s. 282-297.

6) Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa III Rzeszy, Wrocław 1985.

7) Szwarc W., Zarys ewolucji pojęcia „Policji” w Monarchii Pruskiej w XVIII i XIX w., [w:] Wybrane problemy teorii i praktyki państwa i prawa, red. Henryk Groszyk, Lech Dubel, UMCS, Lublin 1986, s. 117-133.

8) Thorwald J., Godzina detektywów. Rozwój i kariera kryminalistyki, Kraków 2010.

Teksty źródłowe:

1) Księga Eparcha, przeł. A. Kotłowska, wstęp K. Ilski, Poznań 2011.

2) Księga Ustaw na zbrodnie i ciężkie policyine przestępstwa, cz. 1: Kraków 1804, cz. 2: Lwów 1804.

Efekty uczenia się:

Osoba uczestnicząca w kursie:

W-1: zna i rozumie genezę organów policyjnych stosujących prawo | K_W03

U-2: potrafi komunikować się wykorzystując aparat pojęciowy z zakresu nauk o bezpieczeństwie | K_U04

U-3: potrafi uczestniczyć w dyskusji w trakcie wykładu konwersatoryjnego | K_U05

K-1: jest gotowa do krytycznej oceny własnej wiedzy w konfrontacji z popularnonaukowymi materiałami internetowymi | K_K01

Zakres tematów:

1. Pojęcie służb ochrony porządku publicznego, porządku i bezpieczeństwa publicznego, policji. Rodzaje służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego istniejące współcześnie i w przeszłości oraz ich modele organizacyjne

2. Służby ochrony porządku publicznego w okresie późnego antyku i wczesnego średniowiecza na przykładzie Cesarstwa Wschodniorzymskiego i Cesarstwa Bizantyńskiego

3. Ochrona porządku publicznego w monarchii patrymonialnej i stanowej

4. Kształtowanie się pojęcia policji od wieku XV do XIX. Dorobek policystyki. Ciężkie przestępstwa policyjne i kary za nie w prawie karnym okresu absolutyzmu oświeconego, geneza prawa wykroczeń. Ewolucja pojęcia policji administracyjnej i policji bezpieczeństwa. Geneza żandarmerii i milicji miejskich.

5. Gwardia królewska, maréchaussées, policja wiejska i policja municypalna, żandarmeria narodowa, policja narodowa ewolucja służb ochrony porządku publicznego we Francji

6. Ewolucja formacji policyjnych w Europie w XIX i XX wieku na przykładzie Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii

7. Początki kryminalistyki

8. Służby bezpieczeństwa w państwach totalitarnych

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Karol Dąbrowski 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0