Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa polskiego PA-P.S.HPPL
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Weryfikacja efektów kształcenia następuje w semestrze letnim w trakcie:
- egzaminu ustnego lub pisemnego (test opisowy, test otwarty): W-1, K-1.
- oceny ciągłej na ćwiczeniach (bieżące przygotowanie, aktywność): U-1
- bieżącej weryfikacji umiejętności analizy tekstu podręcznikowego i tekstów źródłowych w trakcie pracy indywidualnej lub zespołowej: U-1, U-2
- udziału w dyskusji dydaktycznej: K-1
- zaliczenia ćwiczeń ustnego lub pisemnego (test opisowy, test otwarty): W-1, U-1, U-2, K-1
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009

2. A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa 2012.

3. T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Historia państwa i prawa Polski, t. 1-4, pod ogólną red. J. Bardacha, Warszawa 1965-1982.

2. M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2007.

3. W. Sobociński, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964.

4. K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2007

5. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce (1764-1989), Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Dla treści ćwiczeniowych osoba uczestnicząca w kursie:

W-1: zna i rozumie genezę instytucji polskiego prawa | K_W02

U-1: potrafi dobierać historyczne źródła prawa do konkretnych przypadków i analizować przepisy, znajdujące zastosowanie do faktów z

przeszłości | K_U02

U-2: potrafi współdziałać z innymi osobami przy realizacji prac indywidualnych i zespołowych w trakcie analizy tekstów źródłowych | K_U10

K-1: jest gotowa do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w konfrontacji z materiałami źródłowymi oraz zasobami cyfrowymi | K_U05

Zakres tematów:

1. Ziemskie prawo prywatne w dawnej Polsce

2. Proces skargowy

3. Prawo hipoteczne i małżeńskie w Królestwie Polskim

4. Prawo sądowe i ustrój II Rzeczypospolitej

5. Konstytucyjne podstawy ustroju II Rzeczypospolitej

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe, prezentacja multimedialna, praca z podręcznikiem, metoda aktywizująca: organizowanie samodzielnej pracy studentów w kilkuosobowych zespołach, analiza tekstów źródłowych, dyskusja dydaktyczna, rozmowa kierowana.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Fermus-Bobowiec 28/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Fermus-Bobowiec 28/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Fermus-Bobowiec 21/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Szewczak-Daniel 20/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Szewczak-Daniel 22/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Szewczak-Daniel 27/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Szewczak-Daniel 32/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Szewczak-Daniel 25/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Szewczak-Daniel 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0