Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia człowieka (egzamin) F-FLZ.11
Wykład (W) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.umcs.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach
W2, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach
W3, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach
U2, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach
K1, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach
Uwagi: Student powinien mieć dostęp do aplikacji MS Teams lub platformy Wirtualny Kampus oraz posiadać urządzenie, które umożliwia aktywne uczestnictwo w zajęciach zdalnych w czasie synchronicznym.
Literatura:

I. Bittner, Filozofia człowieka: zarys dziejów i przegląd stanowisk, wyd. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.

T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku, t. 2. Neokantyzm. Filozofia egzystencji. Filozofia dialogu, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna miejsce antropologii filozoficznej w strukturze filozofii oraz jej relacje z naukami szczegółowymi. K_W01, H1A_W01

W2, zna podstawową terminologię z zakresu filozofii człowieka. K_W02, H1A_W02

W3, zna główne stanowiska systematyczne oraz historyczne i współczesne koncepcje z zakresu filozofii człowieka. K_W04, H1A_W04

Umiejętności:

U2, potrafi formułować problemy, dobierać adekwatne do nich metody badawcze. K_U02, H1A_U02

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy filozoficznej oraz do jej uzupełniania i korekty. K_K01, H1A_K01, H1A_K06, S1A_K01

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny

Zakres tematów:

Filozofia człowieka a inne działy filozofii. Filozofia człowieka a nauki szczegółowe. Sokrates - zwrot od zagadnień kosmologicznych ku humanistycznych

Główne koncepcje człowieka w okresie starożytnym (Platon, Arystoteles, Augustyn)

Średniowieczne koncepcje antropologiczne (człowiek- mikrokosmos, człowiek - obraz Boga, człowiek - osoba).

Antropologia R. Descartesa

Naturalistyczne (mechanistyczne i witalistyczne) koncepcje człowieka.

5 głównych idei człowieka według M. Schelera (religijna, racjonalistyczna, naturalistyczna, panromantyczna, ateistyczna).

M. Schelera koncepcja człowieka

Współczesne antropologie egzystencjalistyczne (K. Jaspers, J,P. Sartre, M. Bierdiajew), personalistyczne (E. Mounier, J. Maritain, K. Wojtyła), fenomenologiczne (R. Ingarden), przyrodnicze (H. Plessner), psychologiczne (Z. Freud, E. Fromm), kulturocentryczne (E. Cassirer)

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Honorata Jakuszko 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)