Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka regionalna E-E-LS-O.19
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=1047
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podręcznik:

Zbigniew Strzelecki, Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2009.

Dodatkowe materiały przedstawione przez prowadzącego na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-zna elementarną terminologię używaną w ekonomii

-objaśnia charakter i miejsce nauk ekonomicznych

-zna podstawowe więzi społeczne, ekonomiczne

oraz podstawowe mechanizmy oddziałujące na

zachowania konsumenta, pracownika,

Umiejętności:

-potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować

zjawiska społeczno-gospodarcze

-potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg

konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych

-wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania

dylematów społeczno-gospodarczych w

przedsiębiorstwie, gospodarce narodowej, i UE

Kompetencje społeczne:

-rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

zawodowego i rozwoju osobistego

- docenia znaczenie nauk ekonomicznych dla

kształtowania relacji ekonomicznych i procesu

rozwoju gospodarczego

-ma przekonanie o wadze zachowania się w

sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena 5:

Student/-ka:

• regularnie uczestniczy w zajęciach i wykonuje na nich z sukcesem prace grupowe

i indywidualne;

• podaje precyzyjne definicje pojęć (np. spójność terytorialna);

• wymienia i opisuje elementy danego zbioru (np. instytucje polityki regionalnej i ich zadania)

• wyjaśnia procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w regionach, wykorzystując materiały wykorzystywane na zajęciach;

• dokonuje pełnej krytycznej analizy skutków zjawisk i działalności instytucji ( niepodległość Katalonii, Komitet Regionów, przeobrażenia Zagłębia Ruhry).

Ocena 4.5

Student/-ka:

• spełnia wszystkie wymagania na ocenę 4 oraz część wymagań wykraczających poza ten zakres; LUB

• spełnia część wymagań na ocenę 4 oraz wszystkie wymagania wykraczające poza ten zakres.

Ocena 4

Student/-ka:

• regularnie uczestniczy w zajęciach i wykonuje na nich prace grupowe

i indywidualne;

• podaje zrozumiałe definicje pojęć (np. spójność terytorialna);

• wymienia i opisuje elementy danego zbioru (np. instytucje polityki regionalnej i ich zadania);

• wyjaśnia procesy społeczno-gospodarcze, wykorzystując materiały wykorzystywane na zajęciach.

• dokonuje częściowej krytycznej analizy skutków zjawisk i działalności instytucji (niepodległość Katalonii, Komitet Regionów, przeobrażenia Zagłębia Ruhry).

Ocena 3.5

Student/-ka:

• spełnia wszystkie wymagania na ocenę 3 oraz część wymagań wykraczających poza ten zakres;

• spełnia część wymagań na ocenę 3 oraz znaczną część wymagań wykraczających poza ten zakres.

Ocena 3

Student/-ka:

• regularnie uczestniczy w zajęciach i wykonuje na nich prace grupowe i indywidualne;

• podaje zrozumiałe definicje pojęć (np. spójność terytorialna);

• wymienia i opisuje elementy danego zbioru (np. instytucje polityki regionalnej i ich zadania);

Ocena 2

Student/-ka nie spełnia wymagań na żadną z wyższych ocen i/lub przekroczył/-a dozwoloną liczbę nieobecności nieusprawiedliwionych.

Ocena NB

Student/-ka nie uczestniczy w zajęciach, nie stawia się na konsultacjach ani nie uczestniczy w kolokwium z nieznanych prowadzącemu przyczyn.

Zakres tematów:

1. Region, regionalizacja i globalizacja.

2. Czynniki rozwoju regionalnego w podziale na zewnętrzne i wewnętrzne (kapitał ludzki i społeczny, szeroko rozumiane instytucje)

3. Zrównoważony rozwój regionów

4. Spójność regionalna

5. Marketing terytorialny na przykładzie Lublina i województwa lubelskiego

6. Instytucje polityki regionalnej w Polsce i w Unii Europejskiej

Metody dydaktyczne:

Dyskusja grupowa i w plenum

Studia przypadku

Karty pracy

Praca z tekstem naukowym

Gra dydaktyczna (gra karciana "Regiony mocne i słabe")

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Wetoszka 28/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Wetoszka 31/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Wetoszka 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0