Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse międzynarodowe E-E-2S-O.7
Wykład (W) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. K. Lutkowski, Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007;

2. K. Zabielski, Finanse Międzynarodowe, PWN, Warszawa 2005;

3. B. Bernaś (red.), Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006;

4. B. Mucha-Leszko, M. Kąkol,, Globalizacja i zmiany w układzie sił gospodarczych a międzynarodowy system walutowy [w:] E. Molendowski (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 313-322.

5. B. Mucha-Leszko, M. Kąkol, Euro – waluta regionalna czy globalna? [w:] Wyzwania gospodarki globalnej, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego” Nr 28/1, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, s. 444-473;

6. B. Mucha-Leszko, Strefa euro. Wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Wyd. UMCS, Lublin 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-zna terminologię używaną w ekonomii na poziomie rozszerzonym i

rozumie jej źródła oraz zastosowania w szerokim zakresie w obrębie

pokrewnych dyscyplin naukowych

-posiada pogłębioną wiedzę o strukturach i instytucjach ekonomicznych

i ich elementach w wymiarze regionalnym, krajowym i globalnym

-posiada uporządkowaną mi pogłębioną wiedzę o relacjach między

podmiotami gospodarującymi oraz instytucjami społecznogospodarczymi

w skali krajowej i międzynarodowej

-rozróżnia i charakteryzuje różnorodne typy systemów gospodarczych

-ma uporządkowaną wiedzę o więziach społecznych, ekonomicznych WIEDZA

oraz mechanizmach oddziałujących na zachowania konsumenta,

pracownika, przedsiębiorcy

-posiada uporządkowaną i rozszerzona wiedzę o człowieku jako

podmiocie gospodarującym

-zna w sposób pogłębiony metody i narzędzia pozwalające na

pozyskiwanie danych społeczno-gospodarczych oraz na opisywanie

struktur i instytucji społeczno-gospodarczych

-zna w sposób pogłębiony wybrane metody statystyczne i narzędzia

gromadzenia analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych

-zna w sposób pogłębiony metody oceny efektywności poszczególnych

obszarów gospodarowania (analiza finansowa, analiza przedsiębiorstwa)

-posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o normach i regułach

prawnych, organizacyjnych , moralnych organizujących struktury i

instytucje gospodarcze

-zna i interpretuje ważne przepisy prawa regulujące funkcjonowanie

podmiotów gospodarczych

-zna i interpretuje zasady i regulacje w obszarze finansów publicznych

-ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o procesach zmian systemów gospodarczych

-posiada pogłębioną wiedzę o działaniu mechanizmu rynkowego

-posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat struktur i

instytucji Unii Europejskiej w jej wymiarze społeczno-gospodarczym

-zna w poszerzonym zakresie teorie ekonomii oraz ich ewolucji

-zna ważne zasady tworzenia rozwoju form indywidualnej

przedsiębiorczości

Umiejętności:

-potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społecznogospodarcze

-potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i

analizowania przyczyn i przebiegu zjawisk i procesów w

przedsiębiorstwie i gospodarce narodowej

-potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy

problemów podmiotów gospodarujących

-potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do identyfikacji zasad działania podmiotów gospodarujących

-potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych

procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, formułować własne

opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je

weryfikować

-potrafi przeprowadzić ocenę efektywności wybranych projektów

gospodarczych

-posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych

zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i

przydatności stosowanej wiedzy do rozwiązywania problemów

społeczno-gospodarczych w przedsiębiorstwie, gospodarce narodowej i UE

-Posiada umiejętności samodzielnego proponowania rozwiązań

konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia na

poziomie strategicznym

-potrafi zastosować w pogłębiony sposób wybrane metody i narzędzia

do analizy zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych

-posiada umiejętności przeprowadzenia pogłębionych analiz zjawisk i

procesów społeczno-gospodarczych w wymiarze sektorowym i

przestrzennym

-potrafi przygotować pogłębione prace projektowe (zaliczeniowe) dotyczące szczegółowych zagadnień ekonomicznych z

wykorzystaniem różnych źródeł

-posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w

języku polskim i języku obcym (angielskim) dotyczących wybranych

problemów gospodarczych

-potrafi w sposób uporządkowany efektywnie wykorzystywać oddane

mu do dyspozycji zasoby w realizacji zadań podmiotu

gospodarującego

Kompetencje społeczne:

-ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju

osobistego, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

-docenia znaczenie nauk ekonomicznych dla kształtowania relacji

ekonomicznych i procesu rozwoju gospodarczego

-jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach,

organizacjach i instytucjach realizujących działania ekonomiczne,

przyjmując w nich różne role.

-potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji zadań

własnych i grupowych

-ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań

gospodarczych, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

-ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i

przestrzegania zasad etyki zawodowej

-prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

wykonywaniem zawodu

-odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, uzupełnia i

doskonali nabytą wiedzę i umiejętności

-umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznogospodarczych

uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny po zaliczeniu ćwiczeń, ocena dostateczna za 60%, bardzo dobra za 95% pozytywnych odpowiedzi.

Zakres tematów:

Przedmiot i zakres finansów i rozliczeń międzynarodowych; Pojęcie i ewolucja międzynarodowego systemu walutowego; Międzynarodowa rola euro. Powstanie i rozwój bankowości międzynarodowej. Pojęcie i segmenty międzynarodowego rynku finansowego. Charakterystyka międzynarodowego rynku walutowego i jego wpływ na funkcjonowanie gospodarki światowej. Międzynarodowy rynek pieniężny (pojęcie, funkcje, instrumenty, powstanie i rozwój rynku eurodolarowego). Międzynarodowy rynek kapitałowy (pojęcie, funkcje, instrumenty, charakterystyka rynku euroobligacji). Przyczyny, przebieg i skutki kryzysów finansowych. Główne centra finansowe świata i globalizacja rynków finansowych.

Metody dydaktyczne:

- wykłady problemowe i informacyjne

- prezentacja multimedialna

- dyskusja dydaktyczna

- analiza przypadku

- zamieszczanie własnych prac dotyczących aktualnych problemów finansów międzynarodowych na stronie internetowej Katedry.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Kąkol 58/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0