Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziedzictwo kulturowe - problemy dokumentacji i ochrony H-DKLPDiO-KUL-1S.3
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Udział w dyskusjach problemowych w ramach zajęć (aktywność) K_W08, K_W11, K_U11, K_U15, K_U17, K_K05
Praca w grupach podczas zajęć K_U11, K_U17
Prezentacja K_U15, K_U17

Literatura:

Bartmiński Jerzy, Jak archiwizować materiały folklorystyczne?, "Twórczość Ludowa" 1999, nr 3-4, s. 38-40.

Bartmiński Jerzy, Maksymiuk-Pacek Beata, Michalec Anna, Archiwum Etnolingwistyczne Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, IX Konferencija Doslidnikiv Narodnoj Muziki Červonorus’kich (Galic’ko-Volodimirs’kich) ta Sumižnich Zemel’ (L’viv 2010), red. Bogdan Lukanjuk, Jurij Ribak, Lviv 2010, s. 85-92.

Digitalizacja piśmiennictwa, red. Dariusz Paradowski, Warszawa 2010.

Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe, red. Andrzej Rottermund, Warszawa 2014.

Jackowski Jacek, Archiwa dźwiękowe w Polsce - zasób i dostępność [http://www.muzykatradycyjna.pl/pl/leksykon/artykuly/articles/archiwa-dzwiekowe-w-polsce-zasob-i-dostepnosc-679].

Jackowski Jacek, Digitalizacja Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN, "Polskie Biblioteki Cyfrowe" 2010, s. 63-65.

Maksymiuk-Pacek Beata, O lubelskiej kartotece kolędowej, "Rocznik Przemyski" 2018 z. 2, s. 131-139.

Narracja, obyczaj, wiedza... O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, red. Agnieszka Przbyła-Dumin, Chorzów-Lublin-Warszawa 2016.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła - wartości - ochrona, red. Jan Adamowski, Katarzyna Smyk, Lublin-Warszawa 2013.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zakresy - identyfikacja - zagrożenia, red. Jan Adamowski, Katarzyna Smyk, Lublin-Warszawa 2015.

Sobiescy Jadwiga i Marian, Polska muzyka ludowa i jej problemy, Kraków

1973.

Lutyńska Krystyna, Wywiad kwestionariuszowy. Przygotowanie i sprawdzanie narzędzia badawczego, Wrocław 1984.

Efekty uczenia się:

K_W08 student/ka ma wiedzę o funkcjonowaniu instytucji kultury

K_W11 student/ka ma wiedzę konieczną przy wykonywaniu zawodów związanych z działalnością instytucji kultury

K_U11 student/ka ma umiejętność wykorzystania dokumentacji dotyczącej instytucji kulturalnych

K_U15 student/ka umie analizować informację, wykorzystując w tym celu różnorodne źródła, metody i narzędzia

K_U17 student/ka jest w stanie opracować i prezentować wyniki badań dotyczące dziedziny kulturoznawstwa

K_K05 student/ka ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach

prezentacja multimedialna

udział w dyskusji

Zakres tematów:

1. Czym jest dziedzictwo kulturowe? Czym jest Narodowy Instytut Dziedzictwa?

2. W jaki sposób pozyskujemy materiały terenowe (kwestionariusz jako narzędzie badawcze).

3. Sposoby dokumentowania i ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego.

4. Digitalizacja jako metoda zabezpieczenia zbiorów archiwalnych.

5-6. Zajęcia praktyczne polegające na sporządzeniu protokołu, inwentarza, transkrypcji materiałów nagranych w terenie.

7. Omówienie i przedstawienie różnych typów archiwów w Polsce.

8-10. Wybrane instytucje zajmujące się dokumentowaniem dziedzictwa kulturowego w Polsce (np. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie, Archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty w Poznaniu).

11-13. Wybrane instytucje zajmujące się dokumentowaniem dziedzictwa kulturowego na Lubelszczyźnie (np. Archiwum Instytutu Nauk o Kulturze UMCS, Archiwum Etnolingwistyczne UMCS, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej, Archiwum Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii KUL, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej).

14-15. Poznanie zasobów Archiwum Historii Mówionej Teatru NN w Lublinie oraz Instytutu Pamięci Narodowej (odwiedzenie placówek online) .

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna

dyskusja

mini wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Beata Maksymiuk-Pacek 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)