Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia historiografii H-HH-H-2S.1
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: prace zaliczeniowe, test, referat, aktywność
W01, W03, W04, W05, W06, W08, U01, U02, U03, U04, U05, K01, K02, K03
Uwagi: wozmar@poczta.fm
konsultacje:
MS TEAMS
poniedziałek 8.00-9.00, wtorek 8.00-9.00
Literatura:

A.F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2003;J.H. Arnold, Historia, Warszawa 2001;M. Kula, Krótki raport o użytkowaniu historii, Warszawa 2004; K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006; H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2000; F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, Kraków 2004;Świat historii, pod red. W. Wrzoska, Poznań 1998;Historia: o jeden świat za daleko?, pod red. E.

Domańskiej, Poznań 1997;Pamięć, etyka, historia, pod red. E. Domańskiej, Poznań 2002;Światooglądy historiograficzne, pod red. J. Pomorskiego, Lublin 2002; Między modernizmem a postmodernizmem w historiografii, „Res Historica” z.19, pod red. J. Pomorskiego, Lublin 2005; Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, red. P. Witek, M. Mazur, E. Solska, Lublin 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

w pogłębionym stopniu teorie i metody wyjaśniające specyfikę i zależności złożonych procesów historycznych, wskazanych w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia K_W03

główne tendencje rozwojowe nauk historycznych wskazane w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia K_W04

w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz transdyscyplinarne kierunki rozwoju, w zakresie wskazanym w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia K_W05

zaawansowane metody analizy i interpretacji zdarzeń i procesów dziejowych, tendencji rozwojowych, teorii i szkół badawczych właściwych dla historii, wskazanych w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia K_W06

paradygmaty historiograficzne służące do wyjaśniania przeszłości oraz rozwiązywania fundamentalnych problemów współczesnej cywilizacji, wskazanych w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia K_W08

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

wykorzystywać zdobytą wiedzę (zawartą w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia) do formułowania i testowania hipotez oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań złożonych problemów typowych w badaniach historycznych, K_U03

komunikować się na tematy specjalistyczne związane z badaniami historycznymi i – szerzej – humanistycznymi ze

zróżnicowanymi kręgami odbiorców, w odniesieniu do Podstawy Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia K_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu historii oraz innych dyscyplin humanistycznych, a także przyswajanych

treści nawiązujących do zagadnień historycznych, wskazanych w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia K_K01

Metody i kryteria oceniania:

ocena:

referat

esej

test

aktywność

Zakres tematów:

Program koncentruje się wokół modeli badań historiograficznych, roli wiedzy historycznej, statusu historiografii, zmian przedmiotu zainteresowań historyków czy wreszcie funkcji społecznej historii na przestrzeni dziejów: od starożytności po historiografię współczesną

Metody dydaktyczne:

dyskusja dydaktyczna

film

metoda problemowa

wykład konwersatoryjny

wykład problemowy

metoda tekstu przewodniego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Woźniak 15/15 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Woźniak 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)