Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja interpersonalna H-KI-ETR.W-1S.3
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Po pierwsze, studenci wykonują ćwiczenia, dzięki którym mogą oni ugruntować zdobywaną wiedzę, rozwijać umiejętności i podnosić kompetencje, natomiast wykładowca może na bieżąco oraz w wyznaczonych okresach oceny weryfikować efekty uczenia się:
- studenci wspólnie z prowadzącym analizują przypadki zaprezentowane przez wykładowcę (case study),
- następnie sami prezentują przygotowane w zespołach (w grupach zadaniowych) przypadki działań komunikacyjnych; projekty są wykonywane w formie wypowiedzi ustnej i pisemnej, na zajęciach i w czasie samodzielnej pracy studentów, są poddawane recenzji wykładowcy, więc na ich podstawie możliwa jest weryfikacja efektów uczenia się: W1, W2, U1, U2, K1, K2
Po drugie, bieżącej weryfikacji efektów służy obserwacja aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach, na przykład merytoryczny wkład w dyskusję, trafne działania i dobre wyniki w treningach interpersonalnych: W1, W2, U2, K2
Literatura:

1. Cooper Pamela J. : Sprawne porozumiewanie się : 114 scenariuszy ćwiczeń z mówienia i słuchania / [tł. Agata Tomaszewska]. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2002.

2.S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, [tł. P. Izdebski, A. Jaworska, D. Kobylińska], Warszawa 2008, Wydawnictwo naukowe PWN

3. Dziewiecki Marek : Psychologia porozumiewania się. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", 2000

3. Etyka międzyludzkiej komunikacji / red. Jadwiga Puzynina; Tow. Nauk. Warszawskie. Komisja Kultura Słowa. - Warszawa : Wydaw. Nauk. "Semper", 1993

4. Sujak Elżbieta : ABC psychologii komunikacji. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006

5. Rusinek Michał, Zalazińska Aneta : Retoryka podręczna czyli Jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2005 .

Efekty uczenia się:

W1: Student zna podstawowe terminy z zakresu wiedzy o komunikacji interpersonalnej (H1A_WO2).

W2: Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej H1A_W09).

U1: Umie w pracy indywidualnej oraz zespołowej formułować i analizować problemy interpersonalne, dobierać metody i narzędzia pozwalające na ich rozwiązywanie na poziomie podstawowym (H1A_U02, H1A_U03).

U2:Potrafi analizować językowe i pozawerbalne środki komunikacji, rozpoznawać etyczne i nieetyczne sposoby budowania związków i relacji międzyludzkich, w tym manipulację, perswazję, językowe i niewerbalne sposoby kreowania wizerunku (H1A_U02, H1A_U04, H1A_U05, H1A_U07).

K1: Student rozwija kompetencje w zakresie współdziałania i pracy w grupie (H1A_K02).

K2: Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej; dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z komunikacją międzyludzką (H1A_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Oceny za wykonane ćwiczenia: case study w formie wypowiedzi ustnej i pisemnej - projekty realizowane w grupach - W1, W2, U1, U2, K1, K2

Ocena aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach, w tym w treningach interpersonalnych: W1, W2, U2, K2

Zakres tematów:

1. Co to znaczy komunikować się z kimś? Podstawowe sposoby ujmowania zagadnienia komunikacji między ludźmi: ewolucja stanowisk w literaturze przedmiotu.

2.Typy komunikacji między ludźmi ze względu na różne kryteria.

3. Typy komunikacji między ludźmi ze względu na liczbę uczestników i związane z liczebnością uczestników konsekwencje.

4. Specyfika komunikacji w małych grupach: role uczestników i możliwe scenariusze interakcji.

5. Komunikacja interpersonalna w kontekście innych typów komunikacji międzyludzkiej - podstawowe cechy k.i.

6. Komunikacja interpersonalna jako zjawisko dynamiczne: związki między ludźmi.

7. Związki między ludźmi a role społeczne: jak przebiega akomodacja komunikacyjna na płaszczyźnie językowej i kulturowej?

8. Interakcyjność i jej zakłócenia a przebieg komunikacji interpersonalnej.

9. Najpowszechniejsze bariery w komunikacji interpersonalnej.

10. Podstawowe kompetencje interpersonalne w działaniach komunikacyjnych.

11. Niewerbalne elementy komunikacji interpersonalnej.

12. Komunikacja interpersonalna a problem autoprezentacji: rola autoprezentacji w budowaniu związków i relacji między ludzkich..

13. Motywacja w komunikacji: pozytywne i negatywne motywacje działań komunikacyjnych i ich językowe oraz niewerbalne wykładniki.

14. Konflikt a różnica zdań: czy wszytko, co nas różni, prowadzi do konfliktu? Językowe i kulturowe cechy konfliktu.

15. Scenariusze zachowań w obliczu konfliktu: maksymalizacja, minimalizacja, optymalizacja, bierność komunikacyjna.

Metody dydaktyczne:

Elementy wykładu z prezentacją multimedialną, w większości dyskusja oraz case study: analiza przypadków prezentowanych w odtwarzanych scenach komunikacyjnych na podstawie lektury i wiedzy przekazanej przez wykładowcę, elementy treningu interpersonalnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Filar 17/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0