Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań humanistycznych lub artystycznych SD.H-MBH
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: aktywność: K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02. K_U04, K_U08, K_K01, K_K02, K_K04
dyskusja: K_W02, K_W03, K_W05,K_U01, K_U02, K_U04, K_U08, K_K01, K_K02, K_K04
referat/test:K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U04, K_U08, K_K01, K_K02, K_K04
Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W02 w stopniu zaawansowanym metodologię badań właściwą dla swojej dyscypliny nauki lub sztuki w stopniu pozwalającym na dobór teorii i

narzędzi badawczych, właściwe ich zastosowanie oraz ewentualną modyfikację w ramach własnego projektu badawczego P8U_W P8S_WG

K_W03 możliwości związane z poszerzeniem własnej perspektywy badawczej poprzez powiązanie swojego projektu badawczego z głównymi

tendencjami naukowymi oraz metodologicznymi funkcjonującymi w ramach własnej dyscypliny naukowej oraz innych dyscyplin, do

których sięga we własnym projekcie badawczym P8U_W P8S_WG

K_W05 w zaawansowanym stopniu szczególne znaczenie nauk humanistycznych i artystycznych do badania i zrozumienia najistotniejszych

zjawisk i wyzwań współczesnej cywilizacji(zwłaszcza w kontekście własnej dyscypliny) oraz krytycznego rozwiązywania problemów

współczesnego świata P8U_W P8S_WK

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 rozpoznawać skomplikowane i zaawansowane problemy badawcze i formułować związane z nimi hipotezy, tezy i cele, w tym koncepcje

interdyscyplinarne, pozwalające na nowatorskie rozwijanie dyscypliny nauki lub sztuki właściwej dla prowadzonej przez siebie

działalności naukowej lub artystycznej P8U_U P8S_UW

K_U02 korzystając z zaawansowanej wiedzy dobierać i rozwijać metody badań oraz narzędzia badawcze pozwalające na oryginalne

rozwiązywanie złożonych problemów w obrębie prowadzonych badań P8U_U P8S_UW

K_U04 poddać na poziomie zaawansowanym krytycznej analizie i ocenie szkoły i teorie badawcze oraz rezultaty badań naukowych lub

artystycznych aktywnie uczestnicząc w polskim i międzynarodowym dyskursie naukowym lub artystycznym P8U_U P8S_UW P8S_UK

K_U08 biorąc pod uwagę najważniejsze kierunki rozwoju wybranej dyscypliny nauki lub sztuki oraz stojące przed nią wyzwania, definiować i

realizować cele i plany badawcze służące rozwojowi indywidualnemu, również poprzez umiejętne włączenia ich w szersze, zespołowe

projekty naukowe lub artystyczne o charakterze krajowym i międzynarodowym P8U_U P8S_UO P8S_UU

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 krytycznego określenia miejsca własnych koncepcji badawczych w dorobku właściwej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wkładu

w jej rozwój P8U_K P8S_KK

K_K02 zaakceptowania znaczenia i wykorzystania dorobku nauk humanistycznych i artystycznych do rozstrzygania problemów teoretycznych i

praktycznych pojawiających się w sferze naukowej i poza nią P8U_K P8S_KK P8S_KO

K_K04 samodzielnego określania celów oraz sposobów ich realizowania w ramach podejmowanych zadań badawczych i społecznych P8U_K P8S_KO

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Woźniak 2/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Kuszyk-Bytniewska 4/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Przemysław Łozowski 1/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Mazurek, Sławomir Toman, Robert Kuśmirowski 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)