Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki mikroskopowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B-BC.BE.223 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Techniki mikroskopowe
Jednostka: Wydział Biologii i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zajęcia wymagają zaliczonych kursów z biologii komórki, biochemii oraz chemii.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

3 ECTS

30 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych:

30 - laboratoria


45 Godziny niekontaktowe przeznaczone na pracę własna studenta:

10 - Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

20 - Przygotowanie się studenta do zaliczeń

15 - Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu


Łączna liczba godzin dydaktycznych realizowanych w ramach przedmiotu - 75

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.6/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. tj. od cyklu kształcenia 2016/2017:


obecność na ćwiczeniach i kolokwia śródsemestralne (W1-W5, U1-U2, K1-K3)


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019 r. tj. od cyklu kształcenia 2019/2020


obecność na ćwiczeniach i kolokwia śródsemestralne (W1-W2, U1-U4, K1-K2)

Pełny opis:

1. Budowa mikroskopu elektronowego i konfokalnego.

2. Budowa i zasada działania mikroskopu świetlnego (ciemne pole widzenia, kontrast faza oraz fluorescencja).

3. Przygotowanie preparaów do mikroskopii elektronowej.

4. Trymowanie i ultracięcie bloczków.

5. Kontrastowanie.

6. Obserwacja preparatów z zastosowaniem mikroskopii fluorescencyjnej.

7. Obserwacja preparatów z zastosowaniem mikroskopii świetlnej.

8. Analiza i interpretacja obrazów biologicznych z zastosowaniem różnych technik mikroskopowych.

9. Obserwacja preparatów z kontrastu negatywowego.

10. Przeliczanie powiększeń liniowych na podstawie znacznika skali.

Literatura:

1. Alberts B, BrayD, Johnson A, lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. Podstawy biologii komórki. PWN 2005.

2. Immunocytochemia. PWN 1999.

3. Klyszejko-Stefanowicz L. Cytobiochemia. PWN 2002.

4. Reid N. Ultramicrotomy [in:] Glanert AM. Practical methods in electron microscopy. Vol. 3,1975.

5. J. Litwin, M. Gajda, WUJ 2011, Podstawy Technik Mikroskopowych.

6. B. Wróbel, K. Zienkiewicz, D. Smoliński, J. Niedojadało, M. Świdziński, WUMK 2005, Podstawy Mikroskopii Elektronowej.

Efekty uczenia się:

Na podstawie uchwały Nr XXII-39.6/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2016/2017, 2017/18, 2018/2019

W wyniku zrealizowanych zajęć student:

WIEDZA:

W1. Student wyciąga wnioski z obserwacji mikroskopowych i interpretuje obrazy widoczne na preparatach tj. rozpoznaje autofagię, apoptozę, prawidłowa i zmienioną strukture komórek parwidłowych i nowotworowych - K_W05

W2. Student zna zasady planowania i obserwacji preparatów biologicznych z zastosowaniem mikroskopii świetlnej, fluorescencyjnej i elektronowej- K_W06

W3. Student ma pogłębioną wiedzę z fizyki i chemii w zakresie niezbędnym do zrozumienia teoretycznych podstaw stosowanych technik mikroskopowych w tym mikroskopii elektronowej, konfokalnej, świetlnej i fluorescencyjnej tj. zna zjawisko fluorescencji, fosforescencji, rozproszenia elastycznego i nieelastatycznego elektronów, dyfrakcji, przesunięcia faz, chemicznego utrwalania w powiązaniu z innymi dziedzinami nauki zwlaszcza z fizyką oraz chemiąK_W07

W4. Rozumie zasady doboru poszczególnych metod i technik mikroskopowych stosowanych w naukach biologicznych tj. do badań ultrastruktury TEM, do topografii powierzchnii SEM, do badań przyżyciowych - mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna - K_W08

W5. Zna zasady bezpiecznej i ergonomicznej pracy w laboratorium zwłaszca podaczs procedury przygotowywania preparatów podczas utrwalania, trymowania oraz pracy z komórkami prawidlowymi i nowotworowymi z hodowli in vitro - K_W13

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Wykonuje poprawnie obserwacje mikroskopowe, interpretuje ich wyniki i formułuje na ich podstawie odpowiednie wnioski- K_U11

U2. Umie stosować zaawansowane techniki mikroskopowe- K_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Jest przekonany o konieczności systematycznej aktualizacji wiedzy biologicznej, zwłaszcza w dynamicznie rozwijających się zaawansowanych technikach mikroskopii fluorescencyjnej - K_K02

K2. Wykazuje aktywną postawę w zdobywaniu, uzupełnianiu i aktualizowaniu wiedzy biologicznej dotyczacej technik mikroskopowych, zwłaszca mikroskopii konfokalnej i fluorescencyjnej, szczególnie pod kątem jej praktycznych zastosowań- K_K03

K3. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i otoczenia w pracy doświadczalnej z chemikaliam podczas utrwalania materiału w technice mikroskopii elektronoweji, materiałem biologicznym tj. komórkami nowotworowymi i specjalistyczną aparaturą tj. ultramikrotomem - K_K12

Na podstawie uchwały Nr XXIV-27.18/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2019 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2019/20

W wyniku zrealizowanych zajęć student:

WIEDZA: absolwent zna i rozumie

W1. Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób wybrane fakty, zjawiska z zakresu technik mikroskopowych tj. zjawisko fluorescencji, fosforescencji, rozproszenia elastycznego i nieelastatycznego elektronów, dyfrakcji, przesunięcia faz, chemicznego utrwalania w powiązaniu z innymi dziedzinami nauki zwlaszcza z fizyką oraz chemią - K_W01

W2. Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób specyfikę technik mikroskopowych: mikroskopii elektronowej, fluorescencyjnej i konfokalnej oraz ich główne tendencje rozwojowe tj. nowe metody, FLIM, FRAP,FRET oraz najnowsze osiągnięcia tej nauki, w tym istotne dla człowieka-K_W05

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Absolwent potrafi dobierać i stosować właściwe techniki mikroskopowe do określonych celów badawczych oraz modyfikować standardowe procedury do uzyskania określonych celów K_U02

U2. Absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (trymowanie, przygotowywanie preparatów) przy wykonywaniu różnych zadań z zakresu technik mikroskopowych tj. mikroskopii fluorescencyjnej, SEM i TEM oraz świetlnej- K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Absolwent jest gotów do przewodzenia grupie oraz ponoszenia odpowiedzialności za nią i podejmowane decyzje podczas wykonywania części praktycznych z calego cyklu ćwiczeń - K_K02

K2. Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu technik mikroskopowych tj. w badaniach naukowych, medycznych i farmakologicznych (FLIM, TEM, EDX), nauk pokrewnych tj. fizyki i chemii w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych- K_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Pawlikowska-Pawlęga
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.