Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B-BTO.075Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska
Jednostka: Wydział Biologii i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):Laboratorium 195 godz.
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.6/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. (tj. od cyklu kształcenia 2012/2013):


- ocena ciągła postępów studenta w planowaniu, przeprowadzaniu, opracowywaniu i interpretowaniu wyników badań: W1-3, U1-3, K1-3Sposób weryfikacji efektów uczenia się na studiach drugiego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019 r. tj. od cyklu kształcenia 2019/2020


- ocena ciągła postępów studenta w planowaniu, przeprowadzaniu, opracowywaniu i interpretowaniu wyników badań: W1-3, U1-3, K1-3

Pełny opis:

Zasadniczym celem pracowni jest przeprowadzenie badań niezbędnych do napisania pracy magisterskiej.

Realizowane treści obejmują:

• Wytyczenie podstawowych celów i sformułowanie hipotez naukowych w ramach realizowanego tematu pracy magisterskiej.

• Opracowanie planu badań niezbędnych do realizacji pracy magisterskiej

• Kompletowanie materiału badawczego do pracy magisterskiej.

• Prowadzenie badań- analiz terenowych lub/i badań laboratoryjnych niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej.

• Opracowanie uzyskanych przez siebie wyników badań (np. analiza jakości/poprawności wyników, analiza statystyczna, opracowanie graficzne itp.)

• Interpretowanie uzyskanych wyników na bazie zgromadzonej literatury, potrzebnej do napisania pracy magisterskiej.

Literatura:

Artykuły naukowe i książki (w języku polskim i angielskim), dotyczące przygotowywanej pracy dyplomowej, dostępne w zasobach biblioteki UMCS lub dostarczone przez opiekuna i promotora.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.6/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. tj. od cyklu kształcenia 2012/2013:

WIEDZA: Absolwent

W1. Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie wybranej specjalności K_W05

W2. Zna zasady planowania doświadczeń i interpretowania ich wyników. K_W05

W3. Zna zasady bezpiecznej i ergonomicznej pracy w laboratorium oraz reguły postępowania w wypadku wystąpienia zagrożeń. K_W12

UMIEJĘTNOŚCI :Absolwent

U1. Umie stosować zaawansowane techniki badawcze laboratoryjne lub/i terenowe z zakresu tematyki pracy magisterskiej. K_U01, K_U10, K_U13

U2. Samodzielnie planuje i wykonuje złożone zadania badawcze niezbędne do realizacji pracy magisterskiej. K_U04, K_U14, K_U20

U3. Poprawnie opracowuje i interpretuje wyniki własnych badań oraz wyciąga na ich podstawie stosowne wnioski niezbędne do przedstawienia pracy magisterskiej. K_U03, K_U05, K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent

K1. Krytycznie ocenia i aktywnie poszerza swoją wiedzę na temat wykorzystywanych przez siebie metod badawczych i ich zastosowań. K_K01, K_K09

K2. Rozumie i właściwie ocenia swój udział w realizacji tematu pracy magisterskiej jako członka zespołu. K_K02, K_K09

K3. Potrafi właściwie ocenić wagę poszczególnych elementów zadania badawczego realizowanego w ramach pracy magisterskiej i wyznaczać jego priorytety. K_K07

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019 r. tj. od cyklu kształcenia 2019/2020

WIEDZA: Absolwent

W1. Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie wybranej specjalności K_W01-02

W2. Zna zasady planowania doświadczeń i interpretowania ich wyników. K_W04

W3. Zna zasady bezpiecznej i ergonomicznej pracy w laboratorium oraz reguły postępowania w wypadku wystąpienia zagrożeń. K_W04

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent

U1. Potrafi stosować zaawansowane techniki badawcze laboratoryjne lub/i terenowe z zakresu tematyki pracy magisterskiej. K_U03

U2. Samodzielnie planuje i wykonuje złożone zadania badawcze niezbędne do realizacji pracy magisterskiej. K_U03

U3. Poprawnie opracowuje i interpretuje wyniki własnych badań oraz wyciąga na ich podstawie stosowne wnioski niezbędne do przedstawienia pracy magisterskiej. K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent

K1. Jest gotów do krytycznej oceny i aktywnego poszerzania swojej wiedzy na temat wykorzystywanych przez siebie metod badawczych i ich zastosowań. K_K01, K_K03

K2. Jest gotów do właściwej oceny swojego udziału w realizacji tematu pracy magisterskiej jako członka zespołu. K_K02

K3. Jest gotów do dzielenia się zdobytą wiedzą specjalistyczną z innymi oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej. K_K04, K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia magisterska więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Boguszewska, Małgorzata Wójcik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia magisterska - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia magisterska więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Boguszewska, Małgorzata Wójcik
Prowadzący grup: Adam Choma, Olga Chrobak, Sławomir Dresler, Marcin Grąz, Agnieszka Hanaka, Monika Janczarek, Iwona Komaniecka, Halina Kucharczyk, Jolanta Kutkowska, Andrzej Mazur, Bożena Pawlikowska-Pawlęga, Marcin Polak, Maria Stolarz, Piotr Sugier, Ewa Szczuka, Dorota Tchórzewska, Kazimierz Trębacz, Mariusz Trytek, Adrian Wiater, Jerzy Wielbo, Małgorzata Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia magisterska - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.