Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-AG-LS-O.12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonometria
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość statystyki opisowej i matematycznej oraz podstaw matematyki dla ekonomistów.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

wykład 30h

konwersatoria 30h

Łącznie: 60h/2 ECTS

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

przygotowanie do zajęć dydaktycznych - 20h

przygotowanie do zaliczeń i egzaminu - 25h

studiowanie literatury - 15h

Łącznie: 60h/2 ECTS

Sumarycznie: 120h/4 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Obecność na zajęciach

Kolokwium

Egzamin na Wirtualnym kampusie

Pełny opis:

Zajęcia obejmują wykład oraz konwersatoria w laboratorium komputerowym.

Studiowanie Ekonometrii wymaga znajomości matematyki oraz podstaw statystyki opisowej i matematycznej.

Program przedmiotu obejmuje specyfikację, estymację i weryfikację modeli ekonometrycznych. Koncepcja nauczania Ekonometrii zakłada znacznie większy nacisk na zastosowania niż teorię. Ekonometria jest odpowiednim wprowadzeniem do korzystania z metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu.

Celem kształcenia jest przekazanie studentom teoretycznych podstaw modelowania ekonometrycznego. Zapoznanie z rodzajami modeli ekonometrycznych, metodami estymacji parametrów oraz weryfikacją modeli. Wskazanie możliwości wykorzystania modeli ekonometrycznych w praktyce ekonomicznej oraz zapoznanie z programami używanymi w ekonometrii.

Literatura:

Podstawowa

1. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2003,

2. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013,

3. Maddala G. S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008,

4. Wooldridge J. M., Introductory Econometrics: A Modern Approach, Mason, OH: Thomson/South-Western 2006,

Uzupełniająca

1. Verbeek M., A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2004,

2. Greene W. H., Econometric analysis, Macmillan, New York 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: Student zna metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie danych społeczno-gospodarczych, opisywanie struktur i instytucji społeczno-gospodarczych

W2: Student zna standardowe metody ekonometryczne w obszarze analizy i prezentacji danych społeczno-ekonomicznych

W3: Student wyjaśnia rolę ekonometrii w analizie zjawisk ekonomicznych.

Umiejętności:

U1: Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia do analizy zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych

U2: Student posiada umiejętność specyfikacji, estymacji parametrów i weryfikacji modelu ekonometrycznego.

U3: Student potrafi zastosować pakiet ekonometryczny do budowy modelu ekonometrycznego

Kompetencje społeczne:

K1: Student przejawia postawy samodzielnego działania w uczeniu się i organizacji pracy własnej

K2: Student chętnie podejmuje się prowadzenia analiz ekonometrycznych w każdym obszarze nauk ekonomicznych i zarządzania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Arleta Kędra, Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Arleta Kędra, Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Arleta Kędra, Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Arleta Kędra, Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Arleta Kędra, Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)