Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-E-LS-SEM.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Pogłębiona wiedza z zakresu studiowanego kierunku.

2. Znajomość podstawowych narzędzi prowadzenia badań.

3. Elementarne umiejętności obsługi komputera (edycja i formatowanie

tekstu).

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

łącznie: 60 g./2 ECTS w tym:

- seminarium 60 g./2 ECTS (po 20 g. w każdym z trzech semestrów)


b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie 180 g./6 ECTS, w tym:

- studiowanie literatury, przygotowanie pracy dyplomowej, przygotowanie do egzaminu dyplomowego: 180 g./ 6 ECTS


Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 240

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 8 (1/1/6)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Na podstawie oceny uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych oraz zakresu, formy i jakości prowadzonych badań, oceny merytorycznej i formalnej kolejnych rozdziałów i finalnej wersji pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą metod i technik przygotowania oraz realizacji prac licencjackich dla potrzeb rozwiązywania problemów badawczych.

W ich trakcie:

1. przedstawia się zasady: zbierania, opracowywania, systematyki i prezentacji materiału;

2. omawia się zasady korzystania z: bibliografii PAN, zasobów bibliotek cyfrowych, katalogów on-line;

3. charakteryzuje się: kompozycję pracy, podstawowe wymagania formalne i edytorskie, styl i język pracy, zasady przywoływania wykorzystywanych źródeł oraz sporządzania przypisów i wykazów, a także tabel, schematów, wykresów itp. zamieszczanych w pracy;

4. zwraca się uwagę na etykę w badaniach naukowych;

5. ustala się zainteresowania naukowe studentów i wybiera tematy prac;

6. dyskutuje się i analizuje przedstawiane fragmenty prac;

7. omawia się przebieg i przedmiot egzaminu dyplomowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. CeDeWu, Warszawa 2020.

2. Szkutnik Z. , Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

3. Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Kuc B. R., Paszkowski J., Metody i techniki pisania prac dyplomowych, Białystok 2007.

2. Pioterek P., Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych. Nowe normy i wymogi, Wydawnictwo WSB, Poznań 2004.

3. DeLyser, D. (2003). Teaching graduate students to write: A seminar for thesis and dissertation writers. Journal of Geography in Higher Education, 27(2), 169-181.

4. Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy licencjackiej.

Materiały:

1. Koncepcja pracy i egzaminu magisterskiego; Formatowanie pracy licencjackiej i magisterskiej; Szablon pracy dyplomowej WE UMCS (wraz ze stroną tytułową i niezbędnym formatowaniem); Procedura dyplomowania; ZESTAWY OBSZARÓW PROBLEMOWYCH, W KTÓRYCH FORMUŁOWANE BĘDĄ PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM EKONOMIA STUDIA I i II STOPNIA -https://www.umcs.pl/pl/prace-i-egzamin-dyplomowy,8273.htm

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu metodologii pracy naukowej.

2. Student zna i stosuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego.

3. Student zna zasady poprawnego projektowania badania naukowego.

4. Student identyfikuje etyczne aspekty pisania pracy licencjackiej – ryzyko i konsekwencje popełnienia plagiatu.

Umiejętności:

1. Student określa zakres zadań i celów, które mają posłużyć realizacji przyjętego zakresu tematyki badawczej.

2. Student rozwiązuje podstawowe problemy badawcze i organizacyjne związane z przygotowaniem pracy.

3. Student stawia hipotezy badawcze i dokonuje ich weryfikacji.

4. Student stosuje narzędzia informatyczne do redakcji i edycji tekstów naukowych, badawczych.

5. Student dobiera i właściwie wykorzystuje krajowe i zagraniczne źródła literaturowe, z dziedzin w zakresie tematu pracy.

Kompetencje społeczne:

1. Student wykonuje swoje zadania oraz czuje się za nie odpowiedzialny.

2. Student rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie.

3. Student przejawia potrzebę ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia.

4. Student potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Białowąs, Milena Bieniek, Jakub Czerniak, Konrad Czernichowski, Grzegorz Jawor, Magdalena Jaworzyńska, Arkadiusz Kijek, Dominika Klimek-Smęt, Mariusz Lisowski, Katarzyna Mamcarz, Wojciech Misterek, Bogumiła Mucha-Leszko, Paweł Pasierbiak, Wacława Starzyńska, Joanna Szafran, Anna Tatarczak, Bartłomiej Twarowski, Urszula Wich, Monika Wojtas, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Milena Bieniek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński, Magdalena Jaworzyńska, Magdalena Kąkol, Arkadiusz Kijek, Lyubov Klapkiv, Piotr Kozarzewski, Grzegorz Kwiatkowski, Mariusz Lisowski, Katarzyna Mamcarz, Andrzej Miszczuk, Paweł Pasierbiak, Korneliusz Pylak, Joanna Szafran, Anna Szymańska, Monika Wojtas, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Konrad Czernichowski, Magdalena Kąkol, Piotr Kozarzewski, Grzegorz Kwiatkowski, Piotr Maleszyk, Anna Matras-Bolibok, Andrzej Miszczuk, Korneliusz Pylak, Joanna Szafran, Joanna Śmiechowicz, Monika Wojtas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Czerniak, Konrad Czernichowski, Anna Jańska, Magdalena Kąkol, Piotr Kozarzewski, Piotr Maleszyk, Anna Matras-Bolibok, Joanna Szafran, Joanna Świderska, Monika Wojtas, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kąkol, Grzegorz Kwiatkowski, Piotr Maleszyk, Katarzyna Mamcarz, Anna Matras-Bolibok, Małgorzata Mazurek-Chwiejczak, Andrzej Miszczuk, Joanna Szafran, Monika Wojtas, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0