Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-E-LS-SEM.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Pogłębiona wiedza z zakresu studiowanego kierunku.

2. Znajomość podstawowych narzędzi prowadzenia badań.

3. Elementarne umiejętności obsługi komputera (edycja i formatowanie

tekstu).

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

łącznie: 60 g./2 ECTS w tym:

- seminarium 60 g./2 ECTS (po 20 g. w każdym z trzech semestrów)


b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie 180 g./6 ECTS, w tym:

- studiowanie literatury, przygotowanie pracy dyplomowej, przygotowanie do egzaminu dyplomowego: 180 g./ 6 ECTS


Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 240

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 8 (1/1/6)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Na podstawie oceny uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych oraz zakresu, formy i jakości prowadzonych badań, oceny merytorycznej i formalnej kolejnych rozdziałów i finalnej wersji pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą metod i technik przygotowania oraz realizacji prac licencjackich dla potrzeb rozwiązywania problemów badawczych.

W ich trakcie:

1. przedstawia się zasady: zbierania, opracowywania, systematyki i prezentacji materiału;

2. omawia się zasady korzystania z: bibliografii PAN, zasobów bibliotek cyfrowych, katalogów on-line;

3. charakteryzuje się: kompozycję pracy, podstawowe wymagania formalne i edytorskie, styl i język pracy, zasady przywoływania wykorzystywanych źródeł oraz sporządzania przypisów i wykazów, a także tabel, schematów, wykresów itp. zamieszczanych w pracy;

4. zwraca się uwagę na etykę w badaniach naukowych;

5. ustala się zainteresowania naukowe studentów i wybiera tematy prac;

6. dyskutuje się i analizuje przedstawiane fragmenty prac;

7. omawia się przebieg i przedmiot egzaminu dyplomowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. CeDeWu, Warszawa 2020.

2. Szkutnik Z. , Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

3. Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Kuc B. R., Paszkowski J., Metody i techniki pisania prac dyplomowych, Białystok 2007.

2. Pioterek P., Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych. Nowe normy i wymogi, Wydawnictwo WSB, Poznań 2004.

3. DeLyser, D. (2003). Teaching graduate students to write: A seminar for thesis and dissertation writers. Journal of Geography in Higher Education, 27(2), 169-181.

4. Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy licencjackiej.

Materiały:

1. Koncepcja pracy i egzaminu magisterskiego; Formatowanie pracy licencjackiej i magisterskiej; Szablon pracy dyplomowej WE UMCS (wraz ze stroną tytułową i niezbędnym formatowaniem); Procedura dyplomowania; ZESTAWY OBSZARÓW PROBLEMOWYCH, W KTÓRYCH FORMUŁOWANE BĘDĄ PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM EKONOMIA STUDIA I i II STOPNIA -https://www.umcs.pl/pl/prace-i-egzamin-dyplomowy,8273.htm

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu metodologii pracy naukowej.

2. Student zna i stosuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego.

3. Student zna zasady poprawnego projektowania badania naukowego.

4. Student identyfikuje etyczne aspekty pisania pracy licencjackiej – ryzyko i konsekwencje popełnienia plagiatu.

Umiejętności:

1. Student określa zakres zadań i celów, które mają posłużyć realizacji przyjętego zakresu tematyki badawczej.

2. Student rozwiązuje podstawowe problemy badawcze i organizacyjne związane z przygotowaniem pracy.

3. Student stawia hipotezy badawcze i dokonuje ich weryfikacji.

4. Student stosuje narzędzia informatyczne do redakcji i edycji tekstów naukowych, badawczych.

5. Student dobiera i właściwie wykorzystuje krajowe i zagraniczne źródła literaturowe, z dziedzin w zakresie tematu pracy.

Kompetencje społeczne:

1. Student wykonuje swoje zadania oraz czuje się za nie odpowiedzialny.

2. Student rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie.

3. Student przejawia potrzebę ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia.

4. Student potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kąkol, Grzegorz Kwiatkowski, Piotr Maleszyk, Katarzyna Mamcarz, Anna Matras-Bolibok, Małgorzata Mazurek-Chwiejczak, Andrzej Miszczuk, Joanna Szafran, Monika Wojtas, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kąkol, Grzegorz Kwiatkowski, Piotr Maleszyk, Anna Matras-Bolibok, Joanna Szafran, Monika Wojtas, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-06
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-40af4beac (2024-06-11)