Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-LG-LS-O.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy mikroekonomii.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego): łącznie 30 g/1 ECTS, w tym:

- wykład: 15 g/0,5 ECTS

- ćwiczenia: 15 g/0,5 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie 90 g/3 ECTS, w tym:

- studiowanie literatury: 60 g/2 ECTS

- przygotowanie się do egzaminu: 30 g/1 ECTS

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 90

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 4 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi miernikami makroekonomicznymi, istotą bilansu handlowego, obrotów bieżących i płatniczego; przekazanie wiedzy na temat produkcji i konsumpcji; polityki monetarnej i fiskalnej; inflacji i bezrobocia. Ćwiczenia mają zaś za zadanie utrwalenie wiadomości zdobytych na wykładzie, a w szczególności dotyczących kalkulacji dochodu narodowego oraz analizy modelu IS-LM w celu lepszego zrozumienia działania mechanizmu polityki pieniężnej i budżetowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D. i in., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

2. Noga M. (red.), Makroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.

3. O. Blanchard, Macroeconomics, Global Edition, Pearson, London 2021.

Literatura dostępna on-line:

4. P. Krugman, R. Wells Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

5. R. Milewski, E. Kwiatkowski , Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

6. The Economy, w: https://www.core-econ.org/the-economy/book/text/0-3-contents.html (podręcznik dostępny on-line).

Literatura uzupełniająca:

1. K. Raworth, Ekonomia obwarzanka. Siedem sposobów myślenia o ekonomii XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2021.

2. S. de Muijnck, J. Tieleman, Economy Studies. A Guide to Rethinking Economics Education, Amsterdam University Press, Amsterdam 2021.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu makroekonomii, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

-Zna charakter i miejsce makroekonomii w naukach ekonomicznych w systemie nauk społecznych i relacje do innych nauk (prawo, socjologia, psychologia)

-Posiada rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach gospodarczych i społecznych oraz o ich elementach w wymiarze regionalnym, krajowym i globalnym

-Posiada rozszerzoną wiedzę o relacjach między podmiotami gospodarującymi oraz instytucjami społeczno-gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej oraz wyjaśnia istotę makroekonomię oraz dynamikę w kontekście rozwoju gospodarczego w relacji do innych nauk społecznych

-Posiada pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych, ekonomicznych oraz mechanizmów oddziałujących na zachowania konsumenta, pracownika i przedsiębiorcy

-Posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako podmiocie gospodarującym oraz identyfikuje relacje między podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej

-Posiada rozszerzoną wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych i moralnych kształtujących struktury i instytucje gospodarcze i społeczne

-Ma pogłębioną wiedzę na temat przepisów prawa regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych

-Ma pogłębioną wiedzę o istocie i zastosowaniu struktur i przepisów organizacyjnych

-Posiada poszerzoną wiedzę o roli przywództwa i negocjacji w procesach

przemian struktur i organizacji gospodarczych oraz działaniu mechanizmu rynkowego

-Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości

-Zna zaawansowane metody i narzędzia gromadzenia i wykorzystania danych w modelowaniu procesów zachodzących w organizacjach

Umiejętności:

-Potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze i relacje między nimi

-Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w przedsiębiorstwie i gospodarce, formułować własne opinie, krytycznie dobierać dane i metody analiz

-Potrafi stosować wiedzę teoretyczną do formułowania, analizy i rozwiązywania problemów organizacji z wykorzystaniem hipotez i pytań badawczych

-Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych oraz stawiać proste hipotezy badawcze i dokonywać ich weryfikacji

-Potrafi wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe w prognozowaniu złożonych procesów społeczno-gospodarczych

-Wykorzystuje zdobytą wiedzę do skutecznego zarządzania funkcjonalnymi obszarami organizacji

-Potrafi przewidywać zachowania członków organizacji, analizować ich motywy i wpływać na nie w określonym zakresie z wykorzystaniem metod badawczych

Kompetencje społeczne:

-Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego oraz dzielenia się wiedzą

-Docenia znaczenie nauk o zarządzaniu dla kształtowania relacji ekonomicznych i społecznych oraz zarządzania wiedzą w organizacji

-Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

-Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

-Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społeczno-gospodarczych i przewidywać ich skutki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Czernichowski
Prowadzący grup: Joanna Czaplak, Konrad Czernichowski, Marlena Gołębiowska, Łukasz Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Budzyńska, Korneliusz Pylak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Czernichowski
Prowadzący grup: Anna Budzyńska, Konrad Czernichowski, Joanna Zubilewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Czernichowski
Prowadzący grup: Anna Budzyńska, Konrad Czernichowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Czernichowski
Prowadzący grup: Anna Budzyńska, Konrad Czernichowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Czernichowski
Prowadzący grup: Anna Budzyńska, Konrad Czernichowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)