Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-LG-LS-O.9
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3asivCN_GYBuJGdrUdQNi7D7Y6fZ3CYPDBV92qOva1oJA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1dd48f00-9c22-4b23-ab19-14fc183e8e73&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Mikroekonomia (podstawowe kategorie gospodarki rynkowej i teoria producenta)

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

45 g./ 2 ECTS, w tym:

- wykłady 15 g./1 ECTS,

- ćwiczenia 30 g./1 ECTS,

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

105 g./ 2 ECTS, w tym:

- studiowanie literatury przedmiotu i przygotowanie do zajęć 60 g./1 ECTS,

- przygotowanie się do egzaminu 45 g./1 ECTS.


Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 150

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 3


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin ustny weryfikuje wiedzę zdobytą w ramach wykładu z zakresu źródeł prawa bilansowego oraz wynikających z nich pojęć oraz zasad ewidencji i prezentacji zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniu finansowym (K_W04,K_W06 K_W08 ) oraz umiejętności w zakresie ujmowania w systemie informacyjnym i interpretacji skutków zdarzeń gospodarczych w oparciu o zdobytą wiedzę (K_U01, K_U07). Kompetencje społeczne (K_K01, K_K02,) weryfikowane są w ramach dyskusji naukowej

Pełny opis:

Zrozumienie i opanowanie treści zagadnień będących przedmiotem rachunkowości finansowej, tj. zrozumienie wpływu różnego typu zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie na funkcjonowanie tego przedsiębiorstwa. Wykłady z przedmiotu rachunkowość powinny przede wszystkim pomóc studentom w zrozumieniu procesów zachodzących w jednostkach gospodarczych, pod kątem ich wpływu na sytuację majątkowo-finansową oraz osiągane przez jednostki wyniki. Wykład pozwala na zdobycie podstaw wiedzy księgowej i sprawozdawczości finansowej, zapoznaje z typowymi schematami ewidencji księgowej oraz uczy organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie. Na ćwiczeniach studenci samodzielnie i z pomocą prowadzącego rozwiązują zadania z zakresu ewidencji księgowej i podstaw sprawozdawczości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Pfaff, Rachunkowość - podstawy. Podręcznik, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2020.

2. J. Pfaff, Rachunkowość - podstawy. Zbiór zadań, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2020.

3. P. Szczypa (red.), Rachunkowość i podatki w logistyce - od teorii do praktyki, CeDeWu Sp. z o.o, 2018 r.

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217)

Literatura uzupełniająca:

1. B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2018

2. I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2016

3. Marshall B. Romney, P. J. Steinbart. Accounting information systems, Wydanie 13th, global ed., Boston [etc.] : Pearson, 2015

4. B. Nita (red.),Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015 (http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/reader/podstawy-rachunkowosci-bartlomiej-nita-148809/1)

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K_W04 pojęcia z zakresu rachunkowości opisujące podstawowe relacje ekonomiczne o charakterze informacyjnym, fizycznym i finansowym między podmiotami gospodarującymi oraz instytucjami społeczno-gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej

K_W06 podstawowe metody, techniki i narzędzia rachunkowości właściwe dla zarządzania organizacjami i procesami logistycznymi, pozwalające na pozyskiwanie, przetwarzanie i analizę danych na temat stanu majątkowego, kategorii wynikowych oraz zdarzeń gospodarczych w branży TSL

K_W08 przepisy prawa bilansowego oraz normy organizacyjne, kulturowe i etyczne regulujące funkcjonowanie systemu informacyjnego rachunkowości podmiotów gospodarczych w branży TSL

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

K_U01 wykorzystać nabytą wiedzę z zakresu rachunkowości do identyfikowania i prawidłowego interpretowania zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w branży TSL oraz do formułowania i rozwiązywania problemów logistycznych i wykonywania zadań w warunkach nie w pełni przewidywalnych poprzez zastosowanie właściwych rachunkowości metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji, krytyczną analizę i syntezę pochodzących z systemu informacyjnego rachunkowości danych, z wykorzystaniem doświadczeń uzyskanych w ramach praktyk zawodowych

K_U07 komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii rachunkowości

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

K_K01 krytycznej samooceny poziomu własnej wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości oraz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności

K_K02 uznawania znaczenia wiedzy z zakresu rachunkowości w rozwiązywaniu problemów oraz korzystania z wiedzy eksperckiej w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kamieniecka
Prowadzący grup: Krzysztof Gawron, Małgorzata Kamieniecka, Renata Kwiatkowska, Bożena Oleszko-Kurzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kwiatkowska
Prowadzący grup: Krzysztof Gawron, Renata Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kwiatkowska
Prowadzący grup: Włodzimierz Ciseł, Eugeniusz Klimowicz, Renata Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kwiatkowska
Prowadzący grup: Eugeniusz Klimowicz, Renata Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kwiatkowska
Prowadzący grup: Eugeniusz Klimowicz, Renata Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kwiatkowska
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński, Gabriela Dycha, Renata Kwiatkowska, Katarzyna Szuper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)