Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka dla ekonomistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-Z-LS-O.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyka dla ekonomistów
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://ekonomia.kampus.umcs.lublin.pl/
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiadomości z matematyki ze szkoły średniej. Znajomość matematyki na poziomie wymaganym na egzaminie maturalnym.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

- wykład 15 g./1 ECTS

- ćwiczenia 30 g. /1 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

- studiowanie literatury 30 g. /1 ECTS

- przygotowanie się studenta do ćwiczeń 30g. / 1 ECTS

- przygotowanie się do egzaminu 30 g./1 ECTS

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 150 g.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 5 ECTS
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Dwa kolokwia. Forma zależy od metod kształcenia. (WIRTUALNY KAMPUS, TEAMS)

Egzamin pisemny po zakończonych zajęciach.

Ćwiczenia audytoryjne.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w zarządzaniu. Ważnym celem jest też umiejętność stosowania podstawowych metod matematyki w praktyce.

Zakres tematyczny przedmiotu:

1. Elementy logiki matematycznej

2. Funkcje i ich własności, funkcje potęgowa, wykładnicza i logarytmiczna, funkcje trygonometryczne

3. Macierze i działania na nich

4. Układy równań linowych i ich zastosowania

5. Ciągi liczbowe i rekurencja

6. Granice funkcji, ciągłość funkcji

7. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej

8. Zastosowanie rachunku różniczkowego w ekonomii

9. Całka funkcji jednej zmiennej i jej interpretacja w ekonomii

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Gewert, Z. Skoczylas - Analiza matematyczna 1, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2007

2. A. Ostoja-Ostaszewski -- Matematyka w ekonomii, t. 1, PWN, Warszawa, 1996

3. A. Ostoja-Ostaszewski -- Matematyka w ekonomii, t. 2, PWN, Warszawa, 1996

4. J. Banaś, Podstawy matematyki dla ekonomistów, PWN Warszawa, 2018

5. Edward T. Dowling -Introduction to Mathematical Economics, McGraw-Hill, 1992.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Krysicki, L. Włodarski - Analiza matematyczna w zadaniach, t. I, PWN, Warszawa, 1986

2. W. rysicki, L. Włodarski - Analiza matematyczna w zadaniach, t. II, PWN, Warszawa, 1987

3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas - Algebra liniowa 1, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2006

Edward T. Dowling -Introduction to Mathematical Economics, McGraw-Hill, 1992.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna podstawy algebry macierzy oraz ich zastosowania w modelach rynku. Zna zasady funkcjonowania rynku i mechanizmu rynkowego. Student ma wiedzę z zakresu podstawowych modeli ekonomicznych takich jak modele równowagi przedsiębiorstwa,

konsumenta, model dochodu narodowego. Student zna też zastosowania równań różniczkowych w modelach wzrostu gospodarczego

2. Student zna podstawy algebry macierzy oraz ich zastosowania w modelach rynku.

Umiejętności:

1. Potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych w oparciu o podstawowe modele ekonomiczne i wiedzę z zakresu ekonomii matematycznej.

2. Student posiada umiejętność stosowania matematyki w ekonomii i zarządzaniu oraz wykorzystania metod matematycznych w modelowaniu i interpretowaniu zjawisk ekonomicznych.

3. Wykorzystując elementy rachunku różniczkowego potrafi przeprowadzić optymalizację funkcji jednej w zagadnieniach z zakresu teorii wyboru przedsiębiorstwa i organizacji rynku.

4. Potrafi wyznaczyć całki podstawowych funkcji elementarnych oraz stosuje je do rozwiązywania zadań opartych na wartościach marginalnych.

Kompetencje społeczne:

1. Student zna ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

2. Student rozwija zdolności autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań. Potrafi współpracować w zespole, w tym przyjmować różne role zespołowe realizując projekty grupowe w trakcie zajęć.

3. Student pracując samodzielnie rozwija swoją pamięć i zdolności analityczne. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy, które może napotkać w rzeczywistości gospodarczej. Pogłębiając i doskonaląc wiedzę matematyczną nabywa umiejętność stosowania jej w sposób kreatywny i przedsiębiorczy do analizy problemów gospodarczych i logistycznych.

gospodarczej. Pogłębiając i doskonaląc wiedzę matematyczną nabywa umiejętność stosowania jej w sposób kreatywny i przedsiębiorczy do analizy problemów ekonomicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Mozgawa
Prowadzący grup: Anna Bednarska, Anna Gąsior, Witold Mozgawa, Anna Tatarczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Klimek-Smęt
Prowadzący grup: Dominika Klimek-Smęt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Klimek-Smęt
Prowadzący grup: Dominika Klimek-Smęt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Klimek-Smęt
Prowadzący grup: Dominika Klimek-Smęt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Klimek-Smęt
Prowadzący grup: Gabriela Dycha, Dominika Klimek-Smęt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Bieniek
Prowadzący grup: Milena Bieniek, Gabriela Dycha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)