Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.193
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka II stopień II semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw rachunku predykatów oraz zaliczony kurs z metodologii.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

30h/sem.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ocena bieżąca, referat, praca pisemna.

Pełny opis:

Seminarium "Spór o realizm naukowy" poświęcone jest analizie wybranych stanowisk w sporze między realizmem a antyrealizmem naukowym. Rekonstruowane będą, po pierwsze, poglądy uczonych oraz filozofów nauki od antyku po współczesność, aby uzyskać ich odpowiedzi na następującego rodzaju pytania. Czy teorie naukowe są prawdziwe? Czy możemy się o tym przekonać? Czy teoriom naukowym w ogóle przysługuje wartość logiczna? Jeśli nie, to dlaczego mogą one stanowić podstawę racjonalnego działania? Czy przedmioty, o których mówią teorie naukowe, rzeczywiście istnieją? Jeśli nie, to jaki jest ich status?

Podjęta zostanie, po drugie, próba porównania tych poglądów i rozstrzygnięcia, czy któreś z nich sprzyjają rozwojowi nauki w wyższym stopniu.

Efekty uczenia się:

01 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową w zakresie wybranych przedmiotów K_W04

03 ma pogłębioną wiedzę na temat kształtowania się idei z zakresu wybranych tematów i historycznej zmienności pojęć filozoficznych w tych obszarach badania K_W09

04 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych działów filozofii i odniesienia ich do wybranych dyscyplin humanistycznych oraz tworzenia syntetycznych opracowań K_U04

05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury, uwzględniając nowe osiągnięcia filozofii, w celu określenia miejsca i znaczenia tych wytworów w procesie historycznym K_U05

06 potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z zakresu wybranego przedmiotu i ją popularyzować K_U08

07 prawidłowo identyfikuje zadanie badawcze w obszarze wybranego przedmiotu i określa etapy jego realizacji K_K03

08 jest otwarty na poznawanie nowych idei filozoficznych i humanistycznych K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Giza, Marek Hetmański, Wiesław Kamiński, Andrzej Kapusta, Henryk Kardela, Piotr Konderak, Cezary Mordka, Grzegorz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Giza, Marek Hetmański, Henryk Kardela, Piotr Konderak, Cezary Mordka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Giza, Marek Góźdź, Marek Hetmański, Piotr Konderak, Paweł Koniak, Artur Koterski, Hubert Kowalewski, Cezary Mordka, Grzegorz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Giza, Piotr Konderak, Hubert Kowalewski, Cezary Mordka, Grzegorz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Daria Bębeniec, Piotr Giza, Andrzej Kapusta, Piotr Konderak, Paweł Koniak, Hubert Kowalewski, Cezary Mordka, Barbara Tomczyk, Grzegorz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Giza, Andrzej Kapusta, Piotr Konderak, Paweł Koniak, Cezary Mordka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Giza, Marek Hetmański, Andrzej Kapusta, Piotr Konderak, Cezary Mordka, Barbara Tomczyk, Grzegorz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)