Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o współczesnym języku polskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-WWJP-FP-1S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o współczesnym języku polskim
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zainteresowanie poszerzeniem wiadomości i umiejętności z zakresu wiedzy o współczesnym języku polskim.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego (135h + 3h):

Wykład 15h (sem. 1) +15h (sem 2) + 15h (sem. 3)

Konwersatorium 30h (sem. 1) + 30h (sem 2) + 30h (sem. 3)

Konsultacje 1h (sem. 1) + 1h (sem. 2) + 1h (sem. 3)


Godziny niekontaktowe (własna praca studenta) – 222h

Studiowanie literatury przedmiotu – 12h (sem. 1) + 26h (sem. 2) + 15h (sem. 15h)

Przygotowanie do zaliczenia wykładu – 10h (sem. 1) + 8h (sem. 2) + 15h (sem. 3)

Przygotowanie cząstkowych prac zaliczeniowych – 10h (sem. 1) + 10h (sem. 2) + 10h (sem. 3)

Przygotowanie się do zaliczenia konwersatorium – 12h (sem. 1) + 10h (sem. 2) + 15h (sem. 3)

Przygotowanie do egzaminów po sem. 2 (30h) + sem. 3 (24h)

Łączna liczba godzin (kontaktowych i niekontaktowych) – 360h


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład - zaliczenie pisemne po 1. sem., zaliczenie ustne przy egzaminie po sem. 2. i 3.: W01, W02, U04

Konwersatorium: prace zaliczeniowe cząstkowe w trakcie 1., 2. i 3. sem.: W01, W02, W03, U04

Kolokwium po 1., 2. i 3. sem. (ew. kolokwia cząstkowe w trakcie semestru po uzgodnieniu ze studentami): W01, W02, W03, U04, U05, U06, U07, U08, K10

Przygotowanie się do zajęć: K09, K11

Aktywność i praca w zespołach na zajęciach: K10

Egzamin ustny (po sem. 2. i 3.): W01, W02, W03, U04, U05, U06, U07, U08, K09, K10, K11

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza studenta w problematykę współczesnej polszczyzny: jej odmiany i style, gatunki mowy, „duże” jednostki (tekst, zdanie), mniejsze (wyrazy, morfemy) i najmniejsze (fonemy). Pokazuje powiązanie zjawisk językowych z szeroko rozumianą kulturą. Układ materiału odpowiada kolejności nabywania przez użytkownika wiedzy o języku. Preferowane będzie podejście funkcjonalne i antropologiczne. Zagadnienia realizowane w ramach modułu obejmują też treści nauczania zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu j. polski.

Przedmiot realizowany jest w ciągu trzech semestrów:

sem. 1 – 15h wykładu + 30h konwersatorium (3 pkt. ECTS, Z),

sem. 2 – 15h wykładu + 30h konwersatorium (5 pkt. ECTS, E),

sem. 3 – 15h wykładu + 30h konwersatorium (4 pkt. ECTS, E).

Literatura:

1. Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.

2. Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, cz. 1. Programy dydaktyczne. Bibliografia. Etykieta językowa, red. J. Bartmiński, Lublin 2004, cz. 2. Warianty języka, red. J. Bartmiński i J. Szadura, Lublin 2003, cz. 3. Akty i gatunki mowy, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, Lublin 2004, cz. 4. i 5. Tekstologia 1-2, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004, cz. 6. Części mowy, red. J. Bartmiński, M. Nowosad-Bakalarczyk, Lublin 2003, cz. 9. Prozodia, fonetyka, fonologia, red. J. Bartmiński, M. Nowosad-Bakalarczyk, Lublin 2010.

3. Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Tekstologia, Warszawa 2009.

4. Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, wyd. 3 i nast., Warszawa 2001.

5. Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, M. Kucała, wyd. 3 poprawione, Wrocław 1999.

6. Podstawa Programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu j. polski, https://podstawaprogramowa.pl/

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 – student ma wiedzę w zakresie gramatyki opisowej języka polskiego oraz wybranych zagadnień z zakresu leksykografii i leksykologii, frazeologii, semantyki i pragmatyki językowej, aksjologii lingwistycznej, tekstologii, genologii językoznawczej; dysponuje wiedzą na temat roli języka jako narzędzia poznania i interpretacji świata; rozpoznaje, nazywa, opisuje i tłumaczy fakty językowe związane z werbalizacją zjawisk językowo-kulturowych, aksjologicznych; K_W01, K_W03

W02 - student ma wiedzę na temat terytorialnego, stylowego, środowiskowego, gatunkowego zróżnicowania współczesnego języka polskiego; zna najnowsze tendencje i procesy zachodzące w polszczyźnie i jest w stanie je opisać; K_W02

W03 - student zna wybrane, związane z zakresem merytorycznym modułu wymagania szczegółowe z Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu j. polski; K_W01, K_W03

Umiejętności:

U04 – umie operować w zaawansowanym stopniu pojęciami oraz terminologią właściwymi dla językoznawstwa oraz dyscyplin związanych ze studiowaną specjalnością; K_U01

U05 – potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu językoznawstwa i dyscyplin związanych ze studiowaną specjalnością; oceniać przydatność typowych metod oraz technik do realizacji różnych zadań związanych z działalnością profesjonalną; K_U02

U06 – umie poprawnie analizować i interpretować zagadnienia z językoznawstwa; K_U03

U07 – potrafi poprawnie dobierać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązywanie problemów właściwych dla studiowanej specjalności; K_U04

U08 – dokonać poprawnej analizy różnego typu tekstów reprezentujących różnorodne zjawiska i procesy kulturowe; potrafi dokonać analizy gramatycznej, leksykalnej, semantycznej, stylistycznej oraz pragmatycznej wypowiedzi reprezentujących różne odmiany współczesnej polszczyzny; potrafi przeprowadzić analizę kategorii JOS, wskazać związki między językiem a kulturą; K_U05

Kompetencje społeczne:

K09 – jest gotów do uczenia się i doskonalenia kompetencji, też świadomej, krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, korzystania z wiedzy eksperckiej; K_K01

K10 – diagnozowania i rozwiązywania problemów etycznych związanych z pracą badawczą i zawodową; kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i poza nim; ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności za słowo; K_K02

K11 – jest gotów być świadomym użytkownikiem języka; ma świadomość, że język podlega rozwojowi; jest gotów wykazywać zainteresowanie językiem jako źródłem wiedzy o świecie i człowieku oraz pielęgnować wiedzę o regionalnym i narodowym dziedzictwie kulturowym w kontekście europejskim; K_K05

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Boniecka, Monika Łaszkiewicz, Sebastian Wasiuta
Prowadzący grup: Barbara Boniecka, Monika Łaszkiewicz, Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Kielak, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk
Prowadzący grup: Olga Kielak, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)