Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kierunki filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PE.2NI.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kierunki filozofii
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z udziałem nauczyciela akademickiego

wykład - 9

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego - 9

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego - 0,3 ECTS

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury - 21

Łączna liczba godzin niekontaktowych - 21

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe - 0,7 ECTS

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu - 1 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Wiedza:

Zaliczenie pisemne

Umiejętności:

Zaliczenie pisemne

Kompetencje społeczne:

Zaliczenie pisemne

Pełny opis:

Celem kursu jest omówienie najważniejszych trendów i kierunków w filozofii współczesnej, przy szczególnym zwróceniu uwagi na zagadnienie człowieka i związaną z tym zagadnieniem problematykę.

Literatura:

1. Dowolny podręcznik akademicki z zakresu historii filozofii (np. F. Copleston, Historia filozofii, T. I-IX; Wł. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. I-III)

2. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka, Wydawnictwo Antyk, Warszawa 2003.

3. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, WAM, Kraków 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Absolwent w pogłębionym stopniu zna i rozumie cechy człowieka jako twórcy kultury (w tym filozofii) /K_W04 [B.2.W3. D.1/E.1.W3.]

2. Absolwent ma uporządkowaną wiedzę na temat powiązań filozofii z innymi dziedzinami kultury oraz na temat współczesnych kierunków filozofii /K_W01 [B.2.W3. D.1/E.1.W1.]

3. Absolwent zna i rozumie dylematy współczesnej cywilizacji podejmowane w koncepcjach filozoficznych /K_W05 [B.2.W3.]

Umiejętności:

4. Absolwent potrafi formułować i analizować problemy filozoficzne, syntetyzować różne idee i punkty widzenia /K_U01 [B.2.U6. D.1/E.1.U2.]

5. Absolwent potrafi komunikować się z innymi uczestnikami debaty, uwzględniać różne stanowiska filozoficzne na dany temat /K_U04 [B.2.U4. D.1/E.1.U4.]

Kompetencje społeczne:

6. Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści filozoficznych oraz do doceniania wiedzy w rozwiązywaniu problemów /K_K01 [B.2.K3. D.1/E.1.K6.]

7. Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej /K_K03 [B.2.K3. D.1/E.1.K6.]

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Sikora
Prowadzący grup: Paweł Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ostrowski
Prowadzący grup: Andrzej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)