Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Immunologia z elementami wirusologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B-B.123
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Immunologia z elementami wirusologii
Jednostka: Wydział Biologii i Biotechnologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=7898
Punkty ECTS i inne: 6.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończony kurs mikrobiologii

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład: 30

Laboratorium: 45

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 75

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego: 3


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć dydaktycznych: 30

Przygotowanie do zaliczeń i egzaminu: 38

Studiowanie literatury: 20

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 88

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 3,5


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 6,5


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.6/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.:

Egzamin pisemny – W1, W2, W3, U1, K1.

Kolokwium – W1, W3, U1, K1.

Ocena ciągła – U2, K1


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019 r.:

Egzamin pisemny – W1, W2, W3, U1, K1.

Kolokwium – W1, W3, W4, U1, K1.

Ocena ciągła – U2, K1


Pełny opis:

Treści wykładów:

Anatomia układu immunologicznego - centralne i obwodowe narządy limfatyczne. Odporność wrodzona i nabyta (pamięć immunologiczna, rozpoznawanie "self" i "nonself"). Mechanizmy efektorowe odpowiedzi wrodzonej (fagocytoza, układ dopełniacza). Antygeny i przeciwciała. Receptory błonowe rozpoznające antygeny. Aktywacja limfocytów T i B oraz jej konsekwencje. Współpraca odpowiedzi nieswoistej i swoistej w obronie przeciw różnym mikroorganizmom. Odporność przeciwnowotworowa. Nadwrażliwość i autoagresja. Ogólna charakterystyka wirusów oraz ich klasyfikacja. Replikacja wirusów. Zakażenie wirusowe organizmu – patogeneza.

Treści ćwiczeń:

Odporność wrodzona – fagocytoza. Izolacja komórek immunologicznie kompetentnych z narządów limfatycznych. Immunologiczne zróżnicowanie limfocytów. Immunodiagnostyka: aglutynacja czynna i bierna, precypitacja, oznaczanie antygenów HLA, test ELISA. Izolacja i namnażanie wirusów w hodowlach komórkowych. Zmiany wywoływane w komórkach przez wirusy: efekt cytopatyczny, syncytialny, ciałka wtrętowe. Metody miareczkowania wirusów.

Literatura:

1.„Immunologia” Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T., PWN 2009/2014

2.„Roitt’s Essential Immunology” Delves P.J., Martin S.J., Burton D.R. Blackwell Publishing Ltd. 2011

3.„Podstawy immunologii” Ptak W., Ptak M., Szczepanik M., UJ 2009

4.„Human and Medical Virology” ed. B.W.J. Mahy (2010).

5.„Clinical Virology” ed. A.J. Zuckerman (2009).

6.“Wirusologia” Leslie Collier, John Oxford, PZWL (2001).

7.Desk Encyclopedia of Human Medical Virology, Elsevier (2010).

8.„Viruses Biology Applications Control” Harper D.V., Garland Science 2012.

9.Kandefer-Szerszeń, M. (red.) Ćwiczenia z wirusologii. UMCS 1997.

10.Kandefer-Szerszeń, M. B.Zdzisińska (red.) Ćwiczenia z immunologii. UMCS 2013.

11.Najnowsze piśmiennictwo polecane przez prowadzącego wykłady.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Senatu Nr XXII-39.9/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. tj od cyklu kształcenia 2012/2013:

WIEDZA

W1.Rozumie i objaśnia mechanizmy reakcji immunologicznych na zakażenie patogenami; K_W01, K_W04, K_W11.

W2.Umie ocenić skuteczność terapii immunologicznych; K_W02, K_W07.

W3.Rozpoznaje podstawowe reakcje patologiczne układu odpornościowego; K_W01, K_W02.

UMIEJĘTNOŚCI

U1.Używa języka naukowego i adekwatnej terminologii w ocenie perspektyw diagnostyki immunologicznej i wirusologicznej; K_U02, K_U13, K_U14.

U2.Posługuje się podstawowymi technikami immunologicznymi i wirusologicznymi; K_U01, K_U02.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1.Przejawia otwartość na najnowsze osiągnięcia immunologii i wirusologii, dostrzegając możliwości ich wykorzystania w ochronie zdrowia i terapii różnych chorób; K_K03, K_K06, K_K10.

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019 r. tj. od cyklu kształcenia 2019/2020:

WIEDZA

W1.Rozumie i objaśnia mechanizmy reakcji immunologicznych na zakażenie patogenami; K_W01, K_W04,

W2.Umie ocenić skuteczność terapii immunologicznych; K_W02, K_W07

W3.Rozpoznaje podstawowe reakcje patologiczne układu odpornościowego na podstawie wyników badań; K_W01, K_W02, K_W03

UMIEJĘTNOŚCI

U1.Wymienia kierunki rozwoju diagnostyki immunologicznej i wirusologicznej; K_U02, K_U05,

U2.Posługuje się podstawowymi technikami immunologicznymi i wirusologicznymi; K_U03, K_U04, K_U07, K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1.Przejawia otwartość na najnowsze osiągnięcia immunologii i wirusologii, dostrzegając możliwości ich wykorzystania w ochronie zdrowia i terapii różnych chorób; K_K02, K_K03.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szuster-Ciesielska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szuster-Ciesielska
Prowadzący grup: Magdalena Mizerska-Kowalska, Mateusz Pięt, Katarzyna Sawa-Wejksza, Agnieszka Szuster-Ciesielska, Barbara Zdzisińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szuster-Ciesielska
Prowadzący grup: Magdalena Mizerska-Kowalska, Roman Paduch, Mateusz Pięt, Agnieszka Szuster-Ciesielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szuster-Ciesielska
Prowadzący grup: Małgorzata Pac-Sosińska, Roman Paduch, Agnieszka Szuster-Ciesielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szuster-Ciesielska
Prowadzący grup: Małgorzata Pac-Sosińska, Agnieszka Szuster-Ciesielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szuster-Ciesielska
Prowadzący grup: Małgorzata Pac-Sosińska, Agnieszka Szuster-Ciesielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0