Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Immunologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B-BT.17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Immunologia
Jednostka: Wydział Biologii i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.50 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs mikrobiologii lekarskiej i biologii komórki.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Wykład 30 godz.

Laboratorium 45 godz.

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 75


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Studiowanie literatury 20 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń i kolokwiów 35 godz.

Przygotowanie do egzaminu i egzamin 35 godz.

Łączna liczba godzin niekontaktowych: 90


Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu: 165

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 6

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.6/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.:

wykład - egzamin pisemny (W1-W5, K1)

laboratorium – bieżące monitorowanie poprawności wykonania oznaczeń (U2, K2), kolokwia śródsemestralne (W1-W3, W5, U1, K1)


Sposób weryfikacji efektów uczenia się na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019 r. tj. od cyklu kształcenia 2019/2020:

wykład - egzamin pisemny (W1-W5, U1, K1)

laboratorium – bieżące monitorowanie poprawności wykonania oznaczenia (U2, K3), kolokwia śródsemestralne (W1-W5, U1, K1)

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Budowa i rola układu immunologicznego - narządy i komórki układu odpornościowego. Budowa i rola MALT i SALT.

2. Mechanizmy komunikacji między komórkami układu immunologicznego (cytokiny, cząsteczki adhezyjne).

3. Struktura i cechy biologiczne antygenów i przeciwciał. Budowa i rola antygenów MHC. Genetyczna kontrola syntezy immunoglobulin.

4. Odpowiedź immunologiczna humoralna i komórkowa. Różnicowanie i aktywacja limfocytów.

5. Rozpoznawanie drobnoustrojów przez nieswoiste mechanizmy odporności (receptory komórkowe).

6. Bierne i czynne mechanizmy odporności wrodzonej (bariery mechaniczne i fizjologiczne, fagocytoza, układ dopełniacza, nieswoiste substancje bakteriobójcze, interferon).

7. Odporność przeciwzakaźna przeciwko różnym grupom mikroorganizmów (bakterie, wirusy, grzyby) oraz pasożytom.

8. Tolerancja immunologiczna - mechanizmy zapewniające tolerancję na własne antygeny, czynniki prowadzące do zniesienia autotolerancji, niektóre choroby autoimmunizacyjne.

8. Odporność przeciwnowotworowa. Metody immunoterapii chorób nowotworowych.

10. Typy nadwrażliwości, mechanizmy reakcji, przykłady schorzeń związanych z nadwrażliwością, podstawowe testy diagnostyczne.

Laboratorium obejmuje następujące zagadnienia:

1. Szkolenie z przepisów BHP w pracowni immunologicznej.

2. Mechanizmy odporności wrodzonej. Fagocytoza.

3. Centralny i obwodowy układ immunologiczny. Izolowanie komórek z narządów limfatycznych i określanie ich żywotności.

4. Populacje i subpopulacje limfocytów. Testy rozetkowe.

5. Antygeny zgodności tkankowej. Test limfocytotoksyczny wg Terasaki.

6. Odpowiedź immunologiczna typu komórkowego. Test transformacji blastycznej.

7. Test zahamowania migracji makrofagów.

8. Odpowiedź immunologiczna humoralna. Wykrywanie komórek produkujących przeciwciała - test Jerne'go.

9. Antygeny i przeciwciała. Odczyny aglutynacyjne - aglutynacja czynna. Oznaczanie grupy krwi układu ABO i Rh.

10. Aglutynacja bierna. Odczyny lateksowe.

11. Odczyny precypitacyjne. Odczyn precypitacji pierścieniowej i podwójnej immunodyfuzji płytkowej.

12. Ilościowe metody wykrywania reakcji antygen-przeciwciało. Testy RIA i ELISA.

13. Niektóre techniki stosowane przy otrzymywaniu przeciwciał monoklonalnych.

Literatura:

J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek, T. Stokłosa, Immunologia, PWN, Warszawa, wydania od roku 2009 do 2014.

W. Ptak, M. Ptak, M. Szczepanik, Podstawy immunologii, PZWL, Warszawa 2017.

I. Roitt, J. Brostoff. Immunologia. PZWL, Warszawa, 2000.

P.M. Lydyard, Krótkie wykłady - Immunologia, PWN, W-wa 2001

M. Kandefer-Szerszeń, B. Zdzisińska (red), Ćwiczenia z Immunologii, Wydawnictwo UMCS, 2013.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.9/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. tj. od cyklu kształcenia 2012/2013:

W1. Student zna budowę i potrafi opisać znaczenie układu immunologicznego w funkcjonowaniu organizmu człowieka K_W01, K_W07

W2. Student potrafi opisać i rozumie zasadę różnych mechanizmów odpornościowych w organizmie człowieka K_W01, K_W07

W3. Student potrafi wyjaśnić udział układu immunologicznego w odpowiedzi na zakażenia patogenami i w chorobach nowotworowych K_W01, K_W07, K_W14, K_W15

W4. Student potrafi wyjaśnić rolę nieprawidłowych reakcji immunologicznych w patogenezie chorób człowieka K_W07.

W5. Student potrafi wymienić i objaśnić najważniejsze kierunki rozwoju technik diagnostyki immunologicznej, metod immunoterapii chorób nowotworowych oraz produkcji przeciwciał monoklonalnych K_W07, K_W11, K_W14

U1. Student potrafi posługiwać się odpowiednią terminologią i podstawowymi technikami immunologicznymi K_U01, K_U04, K_U21

U2. Student potrafi wykonać podstawowe testy immunologiczne stosowane w diagnostyce i badaniach immunologicznych oraz obliczyć/zinterpretować ich wyniki K_U05, K_U13, K_U14, K_U16, K_U19, K_U21

K1. Przejawia otwartość na najnowsze osiągnięcia immunologii dostrzegając możliwości ich wykorzystania w ochronie zdrowia i terapii różnych chorób K_K07

K2. Student jest zorientowany w prozdrowotnych zachowaniach osobistych i w rodzinie K_K02, K_K05

K3. Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy na temat stale udoskonalanych technik diagnostyki/terapii immunologicznej K_K01, K_K07

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019 r. tj. od cyklu kształcenia 2019/2020:

W1. Absolwent zna budowę oraz raz rozumie rolę układu immunologicznego w funkcjonowaniu organizmu człowieka K_W01

W2. Absolwent zna i rozumie mechanizmy odporności w organizmie człowieka K_W01, K_W04

W3. Absolwent zna i rozumie udział układu immunologicznego w odpowiedzi na zakażenia patogenami i w chorobach nowotworowych K_W01, K_W04

W4. Absolwent zna i rozumie rolę nieprawidłowych reakcji immunologicznych w patogenezie chorób człowieka K_W01, K_W04

W5. Absolwent zna najważniejsze kierunki rozwoju technik diagnostyki immunologicznej, metod immunoterapii chorób nowotworowych oraz produkcji przeciwciał monoklonalnych K_W02, K_W04, K_W06

U1. Absolwent potrafi posługiwać się terminologią oraz podstawowymi technikami immunologicznymi stosowanymi w badaniach oraz diagnostyce K_U01, K_U04

U2. Absolwent potrafi wykonać podstawowe testy immunologiczne stosowane w diagnostyce i badaniach oraz obliczyć/zinterpretować ich wyniki K_U04, K_U07

K1. Absolwent jest gotów do przejawiania otwartości na najnowsze osiągnięcia immunologii w zakresie diagnostyki i terapii, dostrzegając możliwości ich wykorzystania w ochronie zdrowia K_K03, K_K05

K2. Absolwent jest gotów do pogłębiania wiedzy na temat stale udoskonalanych technik diagnostyki/terapii immunologicznej K_K02

K3. Absolwent jest gotów do pracy w zespole oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy własnej i innych K_K01, K_K05

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Zdzisińska
Prowadzący grup: Adrianna Dudek, Katarzyna Kaławaj, Magdalena Mizerska-Kowalska, Katarzyna Sawa-Wejksza, Barbara Zdzisińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Zdzisińska
Prowadzący grup: Magdalena Mizerska-Kowalska, Roman Paduch, Mateusz Pięt, Barbara Zdzisińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Zdzisińska
Prowadzący grup: Magdalena Mizerska-Kowalska, Małgorzata Pac-Sosińska, Roman Paduch, Barbara Zdzisińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Zdzisińska
Prowadzący grup: Małgorzata Pac-Sosińska, Barbara Zdzisińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Zdzisińska
Prowadzący grup: Małgorzata Pac-Sosińska, Barbara Zdzisińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0