Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria tkankowa w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B-BTM.055
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria tkankowa w medycynie
Jednostka: Wydział Biologii i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z dziedziny biologii komórki, biochemii, anatomii, fizjologii, histologiiGodzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego (kontaktowe):

wykład 15

laboratorium 15

łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 30


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych 5

przygotowanie się studenta do zaliczeń 10

studiowanie przez studenta literatury przedmiotu 5

łączna liczba godzin niekontaktowych: 20


Sumaryczna liczba godzin dla modułu 50

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.6/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. tj. od cyklu kształcenia 2012/2013:

Wykład – zaliczenie pisemne (W1, W2, U1, K1)

laboratorium – obecność na zajęciach, opracowania ćwiczeń W2, U1 - U3,

K1 - K3


Sposób weryfikacji efektów uczenia się na studiach drugiego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019 r. tj. od cyklu kształcenia 2019/2020:


Wykład – zaliczenie pisemne (W1, W2, U1, K1)

laboratorium – obecność na zajęciach, opracowania ćwiczeń W2, U1 - U3,

K1 - K3

Pełny opis:

Tematyka wykładów.

Podstawy teoretyczne, cele i założenia inżynierii tkankowej. Hodowle komórkowe i tkankowe. Biomateriały - opracowanie rusztowań do wzrostu komórek. Strategie hodowlane związane z opracowaniem sztucznych tkanek (skóra, chrząstka, kości, mięśnie, naczynia krwionośne, rogówka, rdzeń kręgowy), narządów i narządów hybrydowych (serce, wątroba, trzustka). Komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej. Zastosowanie kliniczne produktów inżynierii tkankowej.

Tematyka zajęć laboratoryjnych.

1. Inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna - historia, narzędzia, zastosowania.

2. Rodzaje hodowli przestrzennych komórek in vitro.

3. Biomateriały stosowane jako nośniki do hodowli komórek in vitro.

4. Prowadzenie hodowli długoterminowej na wybranych nośnikach.

5. Zakładanie hodowli sferoidów i prowadzenie na nich analiz.

6. Wpływ substancji o aktywności przeciwnowotworowej na komórki w hodowlach przestrzennych.

Literatura:

Lanza R.P., Langner R., Chick W.L.: William L. Chick Principles of tissue engineering. Academic Press, 2000.

Nałęcz M.: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, Tom 3, Sztuczne narządy. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit. ISBN 83-87674-25-7.

Meyer U., Meyer T. Handschel J., Wiesmann H.P. Fundamentals of tissue engineering and regenerative medicine. Springer, 2009.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.6/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. tj. od cyklu kształcenia 2012/2013

WIEDZA

W1. Zna i rozumie zagadnienia związane z inżynierią tkankową, medycyną regeneracyjną i hodowlami komórek zwierzęcych i ludzkich in vitro. (K_W01, K_W02, K_W09)

W2. Zna i rozumie podstawy teoretyczne wykonywanych analiz, mechanizmów działania wybranych leków i substancji (K_W02, K_W06)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Absolwent potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu inżynierii tkankowej (K_U08)

U2. Absolwent potrafi prowadzić hodowle przestrzenne komórek in vitro, prowadzić na nich analizy samodzielnie i w grupie (K_U10)

U3.Absolwent umie analizować uzyskane wyniki, prezentować je i wyciągać

z nich wnioski (K_U06, K_U17)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych treści związanych z inżynierią tkankową (K_K01)

K2. Absolwent jest gotowy do pracy w laboratorium BSL-2, przy zachowaniu odpowiednich warunków sterylności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. (K_K06)

K3. Absolwent gotów jest do pracy z zachowaniem zasad etyki. (K_K06)

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019 r. tj. od cyklu kształcenia 2019/2020:

WIEDZA

W1. Zna i rozumie zagadnienia związane z inżynierią tkankową, medycyną regeneracyjną i hodowlami komórek zwierzęcych i ludzkich in vitro. K_W01, K_W04, K_W06

W2. Zna i rozumie podstawy teoretyczne wykonywanych analiz, mechanizmów działania wybranych leków i substancji. K_W02, K_W04

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Absolwent potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu inżynierii tkankowej. K_U07

U2. Absolwent potrafi prowadzić hodowle przestrzenne komórek in vitro, prowadzić na nich analizy samodzielnie i w grupie. K_U06

U3. Absolwent umie analizować uzyskane wyniki, prezentować je i wyciągać z nich wnioski. K_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych treści związanych z inżynierią tkankową. (K_K03)

K2. Absolwent jest gotowy do pracy w laboratorium BSL-2, przy zachowaniu odpowiednich warunków sterylności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. K_K01

K3. Absolwent gotów jest do pracy z zachowaniem zasad etyki. K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Rzeski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Rzeski
Prowadzący grup: Wojciech Rzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Rzeski
Prowadzący grup: Mateusz Pięt, Wojciech Rzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Rzeski
Prowadzący grup: Mateusz Pięt, Wojciech Rzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Rzeski
Prowadzący grup: Mateusz Pięt, Wojciech Rzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Rzeski
Prowadzący grup: Mateusz Pięt, Wojciech Rzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0