Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

General and medical virology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B-BTM.064E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: General and medical virology
Jednostka: Wydział Biologii i Biotechnologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=7894
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis:

Treści wykładów:

Struktura, klasyfikacja wirusów i pochodzenie wirusów. Wirusowe cząstki infekcyjne. Podstawowe definicje i pojęcia dotyczące budowy i replikacji wirusów. Zróżnicowanie genetyczne wirusów i ich zmienność. Zakażenie wirusowe organizmu – patogeneza. Mechanizmy odporności organizmu w chorobach wirusowych; zakażenia latentne. Charakterystyka najważniejszych rodzin wirusów DNA i RNA patogennych dla człowieka i zwierząt - epidemiologia zakażeń wirusowych, zoonozy, wirusy teratogenne. Problem eradykacji wirusów – Poxviridae, Picornaviridae. Wirusy a nowotwory. Profilaktyka zakażeń wirusowych - szczepionki i leki przeciwwirusowe.

Treści ćwiczeń:

Pobieranie i przechowywanie materiałów do badań wirusologicznych. Poziomy bezpieczeństwa biologicznego w pracy laboratoryjnej. Izolacja wirusów przy użyciu zwierząt laboratoryjnych i zarodków kurzych. Metody hodowli tkanek i komórek zwierzęcych i ludzkich (zakładanie hodowli pierwotnej). Pasażowanie komórkowych linii ciągłych. Bank tkanek – zamrażanie i odmrażanie hodowli. Izolacja i namnażanie wirusów w hodowlach komórkowych. Zmiany wywoływane w komórkach przez wirusy: efekt cytopatyczny, syncytialny, ciałka wtrętowe. Metody miareczkowania wirusów. Odczyn hemaglutynacji i neutralizacji. Testy jakościowe do szybkiego wykrywania wirusów. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na wirusy.

Literatura:

1. „Human and Medical Virology” ed. B.W.J. Mahy (2010).

2. „Clinical Virology” ed. A.J. Zuckerman (2009).

3. “Wirusologia” Leslie Collier, John Oxford, PZWL (2001).

4. Desk Encyclopedia of Human Medical Virology, Elsevier (2010).

5. Kandefer-Szerszeń, M. (red.) Ćwiczenia z wirusologii. UMCS 1997.

6. „Viruses Biology Applications Control” Harper D.V., Garland Science 2012.

7. „Wirusologia” red. Goździcka-Józefiak A., PWN (2019)

8. Najnowsze piśmiennictwo polecane przez prowadzącego wykłady.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Senatu Nr XXII-39.9/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. tj od cyklu kształcenia 2012/2013:

WIEDZA

W1. Ma pogłębioną wiedzę na temat budowy wirusów, ich replikacji i sposobów atakowania komórki gospodarza; profil ogólnoakademicki K_W01, K_W02, K_W03

W2. Charakteryzuje rodziny wirusów patogennych dla człowieka i zwierząt; profil ogólnoakademicki K_W01, K_W02, K_W03, K_W05.

W3. Ma wiedzę w zakresie diagnostyki i profilaktyki chorób wirusowych; profil ogólnoakademicki K_W01, K_W03, K_W05.

W4. Ma świadomość zagrożeń wirusowych i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i środowiska; profil ogólnoakademicki K_W12.

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Objaśnia budowę wirusów, ich replikację i sposoby atakowania komórek; profil ogólnoakademicki K_U02, K_U08.

U2. Wyprowadza hodowle komórkowe i stosuje je do namnażania i miareczkowania wirusów; profil ogólnoakademicki K_U01.

U3. Wykonuje testy jakościowe i ilościowe wykrywania wirusów; profil ogólnoakademicki K_U01, K_U11.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – zdobywania wiedzy w zakresie nowych odkryć wirusologii; profil ogólnoakademicki K_K03.

K2. Ma świadomość zagrożeń wirusowych i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i otoczenia w pracy z materiałem biologicznym; profil ogólnoakademicki K_K05, K_K06..

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019 r. tj. od cyklu kształcenia 2019/2020:

WIEDZA

W1. Absolwent zna i rozumie budowę wirusów, ich replikację i sposoby atakowania komórki gospodarza - K_W01, K_W02, K_W03

W2. Charakteryzuje rodziny wirusów patogennych dla człowieka i zwierząt - K_W01, K_W02, K_W03, K_W05.

W3. Ma wiedzę w zakresie diagnostyki i profilaktyki chorób wirusowych; profil ogólnoakademicki K_W01, K_W03, K_W05.

W4. Ma świadomość zagrożeń wirusowych i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i środowiska - K_W06.

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Objaśnia budowę wirusów, ich replikację i sposoby atakowania komórek; profil ogólnoakademicki K_U01.

U2. Absolwent potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty - wyprowadza hodowle komórkowe i stosuje je do namnażania i miareczkowania wirusów; profil ogólnoakademicki K_U06.

U3. Absolwent dobiera właściwe metody eksperymentalne - wykonuje testy jakościowe i ilościowe wykrywania wirusów; profil ogólnoakademicki K_U01, K_U02, K_U03, K_U05.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Absolwent rozumie potrzebę i jest gotów do ciągłego dokształcania się – zdobywania wiedzy w zakresie nowych odkryć wirusologii - K_K03.

K2. Ma świadomość zagrożeń wirusowych i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i otoczenia w pracy z materiałem biologicznym -K_K02.

K3. Absolwent jest gotów do pracy w zespole - K_K01, K_K02.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szuster-Ciesielska
Prowadzący grup: Agnieszka Szuster-Ciesielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szuster-Ciesielska
Prowadzący grup: Agnieszka Szuster-Ciesielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0