Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wirusologia - kurs rozszerzony

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B-MI.242
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wirusologia - kurs rozszerzony
Jednostka: Wydział Biologii i Biotechnologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=7895
Punkty ECTS i inne: 5.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończony kurs mikrobiologii i immunologii

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład: 30

Laboratorium: 40

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 70


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć dydaktycznych: 25

Przygotowanie do zaliczeń i egzaminu: 30

Studiowanie literatury: 15

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 70


Łączna liczba godzin 140

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 5,5


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.6/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.:

Egzamin pisemny – W1, W2, W3, W4, U1, K1.

Kolokwium – W1, W3, W4, U1, U2, U3, K1, K2.


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019 r.:

Wykład - Egzamin pisemny – W1, W2, W3, W4, U1, K1.

Laboratoria - Kolokwium i ocena ciągła– W1, W3, W4, U1, U2, U3, K1, K2.


Pełny opis:

Treści wykładów:

Przypomnienie podstawowych definicji i pojęć dotyczących budowy i replikacji wirusów. Zakażenie wirusowe organizmu – patogeneza. Charakterystyka najważniejszych rodzin wirusów DNA i RNA patogennych dla człowieka i zwierząt. Epidemiologia zakażeń wirusowych. Problem eradykacji wirusów – Poxviridae, Picornaviridae. Wirusy a nowotwory. Szczepionki i leki przeciwwirusowe – najnowsze osiągnięcia medycyny.

Treści ćwiczeń:

Pobieranie i przechowywanie materiałów do badań wirusologicznych. Poziomy bezpieczeństwa biologicznego w pracy laboratoryjnej. Izolacja wirusów przy użyciu zwierząt laboratoryjnych i zarodków kurzych. Metody hodowli tkanek i komórek zwierzęcych i ludzkich (zakładanie hodowli pierwotnej). Pasażowanie komórkowych linii ciągłych. Bank tkanek – zamrażanie i odmrażanie hodowli. Izolacja i namnażanie wirusów w hodowlach komórkowych. Zmiany wywoływane w komórkach przez wirusy: efekt cytopatyczny, syncytialny, ciałka wtrętowe. Metody miareczkowania wirusów. Odczyn hemaglutynacji i neutralizacji. Testy jakościowe do szybkiego wykrywania wirusów. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na wirusy.

Literatura:

1. „Human and Medical Virology” ed. B.W.J. Mahy (2010).

2. „Clinical Virology” ed. A.J. Zuckerman (2009).

3. “Wirusologia” Leslie Collier, John Oxford, PZWL (2001).

4. Desk Encyclopedia of Human Medical Virology, Elsevier (2010).

5. Kandefer-Szerszeń, M. (red.) Ćwiczenia z wirusologii. UMCS 1997.

6. „Viruses Biology Applications Control” Harper D.V., Garland Science 2012.

7. „Wirusologia” red. Goździcka-Józefiak A., PWN (2019)

8. Najnowsze piśmiennictwo polecane przez prowadzącego wykłady.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Senatu Nr XXII-39.9/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. tj od cyklu kształcenia 2012/2013:

WIEDZA

W1. Ma pogłębioną wiedzę na temat budowy wirusów, ich replikacji i sposobów atakowania komórki gospodarza; profil ogólnoakademicki K_W01, K_W02, K_W03

W2. Charakteryzuje rodziny wirusów patogennych dla człowieka i zwierząt; profil ogólnoakademicki K_W01, K_W02, K_W03.

W3. Ma wiedzę w zakresie diagnostyki i profilaktyki chorób wirusowych; profil ogólnoakademicki K_W01, K_W03, K_W05.

W4. Ma świadomość zagrożeń wirusowych i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i środowiska; profil ogólnoakademicki K_W13, K_W14.

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Objaśnia budowę wirusów, ich replikację i sposoby atakowania komórek; profil ogólnoakademicki K_U02, K_U18.

U2. Wyprowadza hodowle komórkowe i stosuje je do namnażania i miareczkowania wirusów; profil ogólnoakademicki K_U01.

U3. Wykonuje testy jakościowe i ilościowe wykrywania wirusów; profil ogólnoakademicki K_U01, K_U11.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – zdobywania wiedzy w zakresie nowych odkryć wirusologii; profil ogólnoakademicki K_K01.

K2. Ma świadomość zagrożeń wirusowych i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i otoczenia w pracy z materiałem biologicznym; profil ogólnoakademicki K_K12,K_K13.

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019 r. tj. od cyklu kształcenia 2019/2020:

WIEDZA

W1. Ma pogłębioną wiedzę na temat budowy wirusów, ich replikacji i sposobów atakowania komórki gospodarza - K_W01, K_W02, K_W03

W2. Charakteryzuje rodziny wirusów patogennych dla człowieka i zwierząt - K_W01, K_W02, K_W03, K_W05.

W3. Ma wiedzę w zakresie diagnostyki i profilaktyki chorób wirusowych; profil ogólnoakademicki K_W01, K_W03, K_W05.

W4. Ma świadomość zagrożeń wirusowych i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i środowiska - K_W05.

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Objaśnia budowę wirusów, ich replikację i sposoby atakowania komórek; profil ogólnoakademicki K_U06.

U2. Wyprowadza hodowle komórkowe i stosuje je do namnażania i miareczkowania wirusów; profil ogólnoakademicki K_U05.

U3. Wykonuje testy jakościowe i ilościowe wykrywania wirusów; profil ogólnoakademicki K_U01, K_U05.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – zdobywania wiedzy w zakresie nowych odkryć wirusologii - K_K01.

K2. Ma świadomość zagrożeń wirusowych i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i otoczenia w pracy z materiałem biologicznym. Potrafi pracować w zespole - K_K02.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szuster-Ciesielska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szuster-Ciesielska
Prowadzący grup: Adrianna Dudek, Katarzyna Kaławaj, Magdalena Mizerska-Kowalska, Agnieszka Szuster-Ciesielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szuster-Ciesielska
Prowadzący grup: Mateusz Pięt, Agnieszka Szuster-Ciesielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szuster-Ciesielska
Prowadzący grup: Mateusz Pięt, Agnieszka Szuster-Ciesielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szuster-Ciesielska
Prowadzący grup: Mateusz Pięt, Agnieszka Szuster-Ciesielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szuster-Ciesielska
Prowadzący grup: Mateusz Pięt, Agnieszka Szuster-Ciesielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0