Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-E-LS-O.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonometria
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość statystyki opisowej i matematycznej oraz matematyki w zakresie algebry macierzy i zagadnień optymalizacyjnych

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

- wykład - 30h

- konwersatoria - 30h

Łącznie: 60h/3 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

- przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych - 30h

- przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów - 30h

- studiowanie przez studenta literatury przedmiotu - 20h

Łącznie: 80h/3 ECTS

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 140

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 6


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Obecność na zajęciach

Zaliczenia pisemne konwersatoriów

Egzamin pisemny


Pełny opis:

Zajęcia obejmują wykład oraz konwersatoria w laboratorium komputerowym.

Studiowanie Ekonometrii wymaga znajomości matematyki oraz podstaw statystyki opisowej i matematycznej.

Program przedmiotu obejmuje specyfikację, estymację i weryfikację modeli ekonometrycznych. Koncepcja nauczania Ekonometrii zakłada znacznie większy nacisk na zastosowania niż teorię. Ekonometria jest odpowiednim wprowadzeniem do korzystania z metod ilościowych w ekonomii, finansach, zarządzaniu i marketingu.

Celem kształcenia jest przekazanie studentom teoretycznych podstaw modelowania ekonometrycznego. Zapoznanie z rodzajami modeli ekonometrycznych, metodami estymacji parametrów oraz weryfikacją modeli. Wskazanie możliwości wykorzystania modeli ekonometrycznych w praktyce ekonomicznej oraz zapoznanie z programami używanymi w ekonometrii.

Literatura:

Podstawowa

1. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2003,

2. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013,

3. Maddala G. S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008,

4. Wooldridge J. M., Introductory Econometrics: A Modern Approach, Mason, OH: Thomson/South-Western 2006,

Uzupełniająca

1. Verbeek M., A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2004,

2. Greene W. H., Econometric analysis, Macmillan, New York 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: Student zna metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie danych społeczno-gospodarczych, opisywanie struktur i instytucji społeczno-gospodarczych

W2: Student zna standardowe metody ekonometryczne w obszarze analizy i prezentacji danych społeczno-ekonomicznych

W3: Student wyjaśnia rolę ekonometrii w analizie zjawisk ekonomicznych.

Umiejętności:

U1: Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia do analizy zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych

U2: Student posiada umiejętność specyfikacji, estymacji parametrów i weryfikacji modelu ekonometrycznego.

U3: Student potrafi zastosować pakiet ekonometryczny do budowy modelu ekonometrycznego

Kompetencje społeczne:

K1: Student przejawia postawy samodzielnego działania w uczeniu się i organizacji pracy własnej

K2: Student chętnie podejmuje się prowadzenia analiz ekonometrycznych w każdym obszarze nauk ekonomicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Mateusz Hałka, Arkadiusz Kijek, Piotr Piwowarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Arleta Kędra, Arkadiusz Kijek, Magdalena Panasiuk-Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Arleta Kędra, Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Arleta Kędra, Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Agnieszka Gergont, Arleta Kędra, Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0