Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy współczesnej filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-BT.028
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy współczesnej filozofii
Jednostka: Wydział Biologii i Biotechnologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a584872ef70fd4aaabcdc084c2fc30b67%40thread.tacv2/conversations?groupId=8bf2681a-12fc-4897-a39c-0d47463c3d4a&tenantId=3e9dc91f-0c0d-4a5a-9f91-2e61c1966078
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Wykład - 30 g


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie się studenta do egzaminu - 20 g

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu - 15 g

Łączna liczba godzin niekontaktowych - 35 g

Łączna Liczba punktów ECTS za moduł - 2,5 g


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. Aktywność na zajęciach, odpowiedź ustna (W1, U1, K1).

2. Znajomość literatury przedmiotu dostosowana do tematyki wykładów (W1, U1, K1).

3. Egzamin ustny: minimum połowa odpowiedzi poprawnych (W1, U1).


Pełny opis:

Wykład dotyczy następujących tematów:

1. Najważniejsze nurty rozwojowe filozofii klasycznej i współczesnej.

2. Obszary refleksji filozoficznej, działy filozofii i rodzaje nauk szczegółowych.

3. Początki europejskiej tradycji filozoficznej oraz jej oddziaływanie na myśl i kulturę nowożytną.

4. Główne koncepcje przyrody w filozofii starożytnej i nowożytnej.

5. Spory o matematyczność przyrody: pitagorejczycy, Platon, uczeni nowożytni.

7. Jak w historii filozofii interpretowano naturę powiązań między czasem, przestrzenią i materią?

8. Wpływ filozofii Kanta na współczesne rozumienia granic ludzkiego poznania.

9. Światopoglądowe i filozoficzne tło kontrowersji ewolucjonizm - kreacjonizm.

10. Przyroda jako przedmiot i punkt wyjścia sporów o etyczny wymiar techniki.

Literatura:

Dunbar R., Nowa historia ewolucji człowieka, Kraków 2015, rozdz. 6-7.

Ferry L., Filozofia. Najpiękniejsza historia, Warszawa 2016, rozdz.1-2

Heller M., Pabjan T. - Elementy filozofii przyrody, Tarnów 2007, rozdz.1-2

Höffe O., Mała historia filozofii, Warszawa 2008.

Martens E. (red.), Filozofia. Podstawowe pytania, Warszawa 1995, rozdz.3.11 'Przyroda', rozdz.3.14 'Technika'.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.6/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. tj. od cyklu kształcenia 2012/2013:

WIEDZA

W1. Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz ich podstawowe implikacje w odniesieniu do badań naukowych z zakresu biotechnologii- K_W01

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Absolwent analizuje i weryfikuje korzyści i zagrożenia dla środowiska człowieka wynikające z praktycznego zastosowania biotechnologii K_U23

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Absolwent jest świadomy znaczenia dyscyplin humanistycznych, w tym etyki i filozofii, jako narzędzi intelektualnego kształtowania postawy naukowej K_K04

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019 r. tj. od cyklu kształcenia 2019/2020

WIEDZA

W1. Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz ich podstawowe implikacje w odniesieniu do badań naukowych z zakresu biotechnologii- K_W08

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Absolwent analizuje i weryfikuje korzyści i zagrożenia dla środowiska człowieka wynikające z praktycznego zastosowania biotechnologii K_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Absolwent jest gotów do dbałości o dorobek i tradycje zawodu biotechnologa K_K06

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0