Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioetyczne dylematy współczesności (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FBDW-L-1S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioetyczne dylematy współczesności (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie
Zajęcia fakultatywne dla Kognitywistyki I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Bez wymagań

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z udziałem nauczyciela akademickiego

Wykład - 30

Konsultacje - 10

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego - 40

Liczba punktów ETCS z udziałem nauczyciela akademickiego - 1,5

Godziny nie kontaktowe, bez udziału nauczyciela akademickiego

Studiowanie literatury - 20

Przygotowanie do zaliczenia - 20

Łączna liczba godzin nie kontaktowych (praca własna studenta) - 40

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe - 1,5

Łączna liczba punktów ETCS - 3Egzamin ustny


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin ustny

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Historia rozwoju badań bioetycznych i wzbudzane przez nie kontrowersje

2. Zapłodnienie pozaustrojowe - metoda terapeutyczna czy zagrożenie porządku społecznego?.

3.Podstawowe aspekty sporu o aborcję.

4. Eugenika i badania prenatalne.

5. Etyczne dylematy dotyczące przeszczepiania narządów

6. Inżynieria genetyczna - korzyści i zagrożenia

7. klonowanie - historia.metody i niebezpieczeństwa

8. Kara śmierci w ujęciu historycznym i współcześnie.

9.. Zjawisko samobójstwa jako przykład sytuacji granicznej

10.. Eutanazja - granice wolności.

11. Różne postawy wobec problemów etycznych związanych z działaniami wojennymi

12. Jeden świat, czyli etyka a ochrona środowiska

Literatura:

1. Berrnard J.:Od biologii do etyki" ,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

2. Bołoz W.: Bioetyka i prawa człowieka. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007.

3. Chyrowicz B. Bioetyka i ryzyko,Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000.

4, Kornas S.: Współczesne eksperymenty medyczne w ocenie etyki katolickiej., Regina Poloniae, Częstochowa 1986.

5.Mepham B.:Bioetyka,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

6. Ślipko T.:Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki.Najnowsze wydanie.

7. Singer P.: Jeden świat. Etyka globalizacji. KiW, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Student

01 potrafi omówić główne problemy poruszane na zajęciach fakultatywnych

02 umie wskazać powiązania problematyki omawianej na zajęciach fakultatywnych z ogólną problematyką nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych

03 przedstawia najważniejsze stanowiska i teorie z zakresu problematyki omawianej na zajęciach

04 samodzielnie analizuje materiał związany z omawianymi w ramach przedmiotu zagadnieniami

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Polit
Prowadzący grup: Krzysztof Polit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)