Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyczne dylematy współczesności (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FEDW-Z-1S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyczne dylematy współczesności (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Fakultety IF ogólne sem. zimowy 2018/19
Fakultety ogólne IF I stopień sem. zimowy 2017/18
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Bez wymagań

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z udziałem nauczyciela akademickiego

Wykład - 30

Konsultacje - 10

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego - 40

Liczba punktów ETCS z udziałem nauczyciela akademickiego - 1,5

Godziny nie kontaktowe, bez udziału nauczyciela akademickiego

Studiowanie literatury - 20

Przygotowanie do zaliczenia - 20

Łączna liczba godzin nie kontaktowych (praca własna studenta) - 40

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe - 1,5

Łączna liczba punktów ETCS - 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin ustny

Skrócony opis:

Wykład obejmuje wybrane, najważniejsze zagadnienia etyczne współczesnego świata (neoliberalizm, społeczeństwo multikulturowe, rola religii w XXI wieku), oraz te, które wzbudzają nieustannie kontrowersje natury etycznej (problemy związane z seksualnością człowieka). Zadaniem wykładu jest przedstawienie wybranej problematyki z różnych punktów widzenia, nie uwarunkowanych żadnym, konkretnym systemem filozoficznym.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia i kategorie etyczne.

2. Absolutystyczne podejście do problematyki etycznej (K. Wojtyła,Miłość i odpowiedzialność)

3. Utylitarystyczne podejście do problematyki etycznej (P. Singer,O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej)

3.Moralność a terytoria z nią styczne w świecie współczesnym.

4. Moralność mieszczańska, jej istota, najwazniejsi przedstawiciele i dominacja we współczesnej rzeczywistości.

.5. Skutki zwycięstwa morlaności mieszczańskiej - etyczne aspekty ekonomii neoliberalnej i globalizacji.

6.Idee oświecenia a dominacja ekonomii neoliberalnej

7. Zderzenie róznych systemów aksjologicznych w ramach społeczeństwa wielokulturowego.

8.Wielokulturowość a kategoria tolerancji.

9. Społeczeństwo konsumpcyjne a wartości tradycyjne

10. Fundamentalizm religijny a chrześcijaństwo

11. Fundamentalizm religijny a islam

12 Orientacja homoseksaulana jako wyraz sporu o granice tolerancji.

Literatura:

1. Bauman Z.: Etyka ponowoczesna, PWN !996

2. Gellner E.: Postmodernizm, rozum, religia, PIW 1997

3. Hayek F. A.: Konstytucja wolności, PWN, 2007

4. Hostyński L.: Wartości w świecie konsumpcji, Wyd. UMCS, 2006

5. Ossowska M.: Podstawy nauki o moralności , wyd. dowolne.

6. Friedman M. R.: Wolny wybór, Panta, Sosnowiec 1996

7 Lyotard J. F.: Kondycja ponowoczesna, Aletheiia,

Warszawa 1997

8. Barber B.: Dżihad kontra McŚwiat, Muza S.A. Warszawa 1994.

Efekty uczenia się:

Student

01 umie omówić szczegółowo zagadnienia z zakresu omawianego na zajęciach

02 potrafi wskazać i zdefiniować najważniejsze pojęcia z zakresu poruszanej problematyki

03 potrafi wskazać powiązania problematyki omawianej na zajęciach fakultatywnych z naukami humanistycznymi i społecznymi

04 jest w stanie przeprowadzać rozumowania w zakresie uzyskanej na zajęciach wiedzy

06 przejawia postawę otwartości i ciekawości poznawczej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Polit
Prowadzący grup: Krzysztof Polit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)