Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

O przyjemności (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FOP-Z-1S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: O przyjemności (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Fakultety IF II stopień sem. zimowy 2017/18
Fakultety IF ogólne sem. zimowy 2018/19
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

15,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji

30,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

15,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

15,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów

15,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Liczba punktów ECTS - 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Aktywność K 01

Skrócony opis:

Wykład jest historyczno-problemową prezentacją przyjemności. Przyjemność jako znacząca kategoria filozoficzna pojawiała się oczywiście w filozofii starożytnej. I wówczas zostały wypracowane dwa jej zasadnicze modele interpretacyjne. Pierwszy model to model ontologiczny, a drugi etyczny, w którym ocena dokonuje się w kategoriach dobro - zło. Według interpretacji ontologicznej przyjemność pojmowana jako stan zarówno psychiczny, jak i fizyczny dany w bezpośrednim doświadczeniu. Większa część wykładu poświęcona będzie analizie przyjemności w kategoriach etycznych.

Pełny opis:

W ramach fakultetu podjęta zostanie historyczno-problemowa prezentacja zagadnienia przyjemności. Przyjemność jako znacząca kategoria filozoficzna pojawiała się oczywiście w filozofii starożytnej. I wówczas zostały wypracowane dwa jej zasadnicze modele interpretacyjne. Pierwszy model to model ontolo-giczny, a drugi etyczny, w którym ocena dokonuje się w kategoriach dobro - zło. Według interpretacji ontologicznej przyjemność pojmowana jako stan za¬równo psychiczny, jak i fi-zyczny dany w bezpośrednim doświadczeniu. Większa część wykładu poświęcona będzie analizie przyjemności w kategoriach etycznych.

Literatura:

Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury, Warszawa 2006. Hostyński, Wartości utylitarne, Lublin 1998.

Bauman Z., Sztuka życia, Kraków 2009.

Diogenes Laertios, żywoty i poglądy słynnych filozofów (dowolne wydanie), roz. 8 Arystyp z Cyreny.

Haidt J., Szczęście, Gdańsk 2007.

Hostyński L., Karnawał czy post? O moralnych zagrożeniach w świecie konsumpcji, Warszawa 2015.

Hostyński L., Wartości w świecie konsumpcji, Lublin 2006.

Jakubowska H., Socjologia ciała, Poznań 2009.

Martin P., Seks, narkotyki, czekolada, Warszawa 2010.

Onfray M., Manifest hedonisty, Warszawa 2013.

Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2001.

Tatarkiewicz W., Ttraktat o szczęściu, (dowolne wydanie).

Verdon J., Przyjemności średniowiecza, Warszawa 1998.

Williams L., Hard core : władza, przyjemność i "szaleństwo widzialności", Gdańsk 2010.

Efekty uczenia się:

• potrafi omówić główne problemy poruszane na zajęciach fakultatywnych

• umie wskazać powiązania problematyki omawianej na zajęciach fakultatywnych z problematyką nauk humanistycznych i społecznych

• przedstawia główne kierunki i najważniejsze stanowiska z zakresu problematyki omawianej na zajęciach

• samodzielnie analizuje materiał teoretyczny związany z omawianymi w ramach przedmiotu zagadnieniami

• wskazuje powiązania tematyki zajęć z instytucjami kultury i współczesnym życiem kulturalnym

• porozumiewa się na tematy omawiane na zajęciach w języku polskim oraz (w przypadku zajęć fakultatywnych w języku obcym) na podstawowym poziomie w wybranym języku obcym

• potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę z zakresu omawianego na zajęciach fakultatywnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Hostyński
Prowadzący grup: Lesław Hostyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)