Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wypowiedzi perswazyjne (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FWP-K.Z-Z-1S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wypowiedzi perswazyjne (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Fakultety IF ogólne sem. zimowy 2018/19
Fakultety ogólne IF I stopień sem. zimowy 2017/18
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

30 godz.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

obecność na zajęciach

zaliczenie ustne

Skrócony opis:

Tematem zajęć są sposoby wpływu na przekonania i emocje oraz pośrednio na zachowania innych ludzi. Ogólne uwarunkowania psychologiczne i socjologiczne wywierania wpływu oraz konkretne techniki werbalnesłużące jego realizacji.

Pełny opis:

Pojęcie perswazji. Perswazja a inne sposoby wywierania wpływu. Osiągalność

celów.

Charaktery, hierarchie potrzeb, hierarchie wartości, typy komunikacyjne.

Automatyzmy zachowań. Typy ludzi a możliwości perswazyjne.

Narzędzia pozyskiwania informacji o ludziach. Wykorzystanie informacji w

planowaniu procesów perswazyjnych.

Przygotowanie perswazji. Warunki podmiotowe i przedmiotowe. Modele perswazji.

Struktura wypowiedzi. Ogólne zasady użycia wypowiedzi w celach

perswazyjnych.

Mimika, gestykulacja, pozycja, przestrzeń, ton, głośność. Dostosowanie sposobów

mówienia do celu i okoliczności. Spójność wypowiedzi.

Dobór form wypowiedzi. Konstruowanie pytań, twierdzeń, próśb, poleceń,

obietnic. Odmawianie. Użycie wypowiedzi negatywnych. Wypowiedzi warunkowe.

Sugerowanie. Nieszczerość. Dobór słów. Perswazyjna siła słów. Perswazja na

piśmie.

Nawiązywanie kontaktu. Budowanie relacji przyjaznych i wrogich. Inne rodzaje

relacji. Wiarygodność i przekonywanie – techniki.

Przykłady wykorzystania wypowiedzi perswazyjnych.

Literatura:

R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi

M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja

K. Hogan, Psychologia perswazji

M. Patterson, Więcej niż słowa

Efekty uczenia się:

K_W04 Zna strukturę logiczną języka. Rozumie podstawowe pojęcia syntaktyczne i semantyczne oraz wyjaśnia ich

wzajemne relacje.

K_U04 Potrafi przeprowadzić analizę wypowiedzi.

K_W09 zna i rozumie sposoby praktycznego zastosowania wiedzy w zakresie perswazji

K_U04

brać udział w dyskusji, przedstawiać różne stanowiska i poglądy, argumentować, negocjować, wyciągać wnioski, oceniać różne

stanowiska i poglądy.

K_K05 jest gotow do zastosowania zdobytej wiedzy w inicjowaniu działań w polu argumentacji i perswazji werbalnych i pozawerbalnych społecznym i kulturowym z uwzględnieniem interesu publicznego.

K_W08 zna i rozumie podstawowe funkcje języka (komunikacyjne, deskryptywne, perswazyjne), jak również podstawowe zasady budowania skutecznych.

K_U04 potrafi brać efektywny udział w debatach, przedstawiać różne stanowiska i poglądy, spójnie i logicznie argumentować, wyciągać wnioski

oraz oceniać różne koncepcje i rozwiązania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nowakowski
Prowadzący grup: Andrzej Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nowakowski
Prowadzący grup: Andrzej Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)