Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy kognitywistyki: język naturalny (wybieralny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.101
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy kognitywistyki: język naturalny (wybieralny)
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Mile widziane: aktywność, ciekawość naukowa, brak oporów dyscyplinarnych

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia, realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 10

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia, realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Przygotowanie się studenta/ki do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Przygotowanie się studentki/a do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 15

Studiowanie przez studenta/kę literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 20


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Aktywność na zajęciach, referat i końcowe kolokwium.

Skrócony opis:

Każdy z nas - "użytkowników" języka naturalnego żywi określone przekonania odnośnie języka. Taka "potoczna mądrość" nie zawsze pozostaje w zgodzie z wynikami badań nauk szczegółowych, w szczególności z wynikami badań kognitywistyki. Celem wykładu jest pokazanie języka z rozmaitych perspektyw: filozoficznej,psychologicznej, językoznawczej,badań nad sztuczną inteligencją oraz podejścia integrującego, jakie proponuje kognitywistyka.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: Student/ka zna i rozumie przedmiot badań nad językiem naturalnym (K_W01, K_W10).

W2: Student/ka zna i definiuje podstawową terminologię z zakresu badań nad językiem naturalnym (K_W02).

W3: Student/ka zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, badań nad komunikacją, filozofii języka i pokrewnych (K_W03, K_W04).

W4: Student/ka języka zna i rozumie rolę języka jako narzędzia i procesu poznawczego, a także jego wpływ na kształtowanie obrazu świata (K_W07).

W5: Student/ka zna relacje między badaniami nad językiem naturalnym a kognitywistyką (K_W03, K_W10).

Umiejętności:

U1: Student/ka potrafi samodzielnie analizować, oceniać oraz integrować informacje z różnych źródeł (K_U01, K_U09, K_U10).

U2: Student/ka potrafi sformułować problem badawczy oraz wskazać odpowiednie metody i narzędzia badawcze w odniesieniu do tematyki języka naturalnego (K_U02, K_U10).

U3: Student/ka potrafi analizować teksty z zakresu wyznaczonego tematyką kursu (K_U03).

U4: Student/ka potrafi komunikować się z użyciem podstawowej terminologii z zakresu badań nad językiem naturalnym (K_U02).

U5: Student/ka potrafi ogólnie powiązać tematykę badań nad językiem naturalnym z problematyką kognitywistyczną (K_U08, K_U09).

Kompetencje społeczne:

K1: Student/ka rozwija w sobie zdolność krytycznej oceny posiadanej i dostępnej wiedzy oraz wiarygodności jej źródeł, a także wykorzystania w praktyce naukowej czy zawodowej (K_K01, K_K04).

K2: Student/ka jest wstępnie przygotowany/a do upowszechniania osiągnięć badań nad językiem naturalnym w kontekście kognitywistyki (K_K03, K_K05).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbysław Muszyński
Prowadzący grup: Zbysław Muszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Wachowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Wachowski
Prowadzący grup: Witold Wachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0