Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do psychologii poznawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.105
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do psychologii poznawczej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: kursy do rankingu kognitywistyka I sem.
Przedmioty kierunkowe kognitywistyka lic. 2.0 2 sem.
Przedmioty kierunkowe kognitywistyka lic. II-IV sem
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)


Wykład 30


Konwersatoria 30


Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 60


Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego: 2


(zajęcia realizowane są w formie zdalnej)Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):


Bieżące przygotowanie do konwersatoriów: 60


Studiowanie literatury: 30


Przygotowanie się do kolokwium i egzaminu: 25


Łączna liczba godzin niekontaktowych: 115


Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 4


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 6

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, W2, W3, W4 - kolokwium, egzamin, prezentacja multimedialna


U1, U2, U3, U5 - kolokwium, egzamin, prezentacja multimedialna


U4 - prezentacja multimedialna wykonana zespołowo


P1 - przygotowywanie się do zajęć


P2 - ocena prezentacji multimedialnej


P3 - egzamin

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje problematykę procesów, które pozwalają człowiekowi orientować się w świecie i tworzyć sobie obraz świata (procesy percepcyjne,

wyobrażeniowe, myślowe, decyzyjne, uwagowe, pamięci i uczenia się). W obszarze tym prezentowane są różne stanowiska wyjaśniające te zjawiska od strony

mechanizmów i ich regulacyjnych funkcji. Zaprezentowana zostanie problematyka reprezentacji poznawczych (trwałych i nietrwałych).

Pełny opis:
Literatura:

poziom niżej

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1. Student zna treść i zakres pojęć wyznaczanych tematyką zajęć - WU2.1

W2. Student posiada wiedzę odnośnie do prawidłowości przebiegu podstawowych procesów poznawczych orientujących jednostkę w świecie (mechanizmy, funkcje) - WU 4.1

W3. Student zna podstawowe paradygmaty badawcze wypracowane na gruncie psychologii poznawczej - WU 3.3

W4. Student zna różne stanowiska teoretyczne odmiennie wyjaśniające mechanizmy przebiegu funkcji poznawczych - WU 3.3.; WU 3.1

Umiejętności

U1. Student umie wyjaśnić pewne zjawiska natury poznawczej odwołując się do określonych stanowisk teoretycznych - UU 8.1; UU 8.2

U2. Student umie przeprowadzić analizę porównawczą między określonymi stanowiskami teoretycznymi odmiennie wyjaśniającymi określone zjawiska poznawcze - UU 6.1; UU 6.2

U3. Umie wskazać obszary sporne i dyskusyjne w obszarze oferowanej mu wiedzy poznawczej - UU 1.1; UU 3.2

U4. Student umie pracować w zespole - UU 5.1

U5. Potrafi dostrzec implikacje praktyczne wynikające z oferowanej mu wiedzy teoretycznej - UU 6.2

Postawy

P1. Student wykazuje się postawą odpowiedzialności w zakresie przyjmowanych do realizacji zadań dydaktycznych - PU 2

P2. Wykazuje się postawą etyczną w zakresie przygotowywania, opracowywania i udostępniania innym studentom materiałów naukowych. Przejawia również postawę etyczną w relacjach interpersonalnych - PU 9; PU 3.

P3. Wykazuje się postawą krytyczną względem oferowanej mu wiedzy w zakresie funkcjonowania umysłu ludzkiego - PU 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Wiechnik
Prowadzący grup: Katarzyna Bochyńska, Renata Wiechnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Gawda
Prowadzący grup: Anna Błaszczak, Barbara Gawda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Gawda
Prowadzący grup: Paulina Banaszkiewicz, Barbara Gawda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Gawda
Prowadzący grup: Paulina Banaszkiewicz, Barbara Gawda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)