Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Percepcja wizualna (PiW)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.114
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Percepcja wizualna (PiW)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka I st. prz. wybieralne blok #PIW (sem. 2,6)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest scharakteryzowanie ludzkiej percepcji wzrokowej jako dominującego sposobu poznawania rzeczywistości. Omówione będą fizjologiczne,

psychologiczne i ewolucyjne aspekty wzroku oraz jego funkcjonalny związek z percepcją słuchową i dotykową w poznawaniu otoczenia i tworzeniu jego reprezentacji. Analizie poddane będą mechanizmy rejestracji i przetwarzania sygnałów wzrokowych w ramach schematów umysłowych, pamięciowych i wyobrażeniowych. Opisane będą mechanizmy kodowania wzrokowych sygnałów w przedstawieniach umysłowych oraz w znakach ikonicznych i obrazach polisensorycznych.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest scharakteryzowanie ludzkiej percepcji wzrokowej jako dominującego sposobu poznawania rzeczywistości. Omówione będą fizjologiczne, psychologiczne i ewolucyjne aspekty wzroku oraz jego funkcjonalny związek z percepcją słuchową i dotykową w poznawaniu otoczenia, a także tworzeniu jego umysłowych reprezentacji. Analizie poddane będą mechanizmy rejestracji i przetwarzania sygnałów wzrokowych w ramach schematów umysłowych, pamięciowych i wyobrażeniowych. Opisane będą mechanizmy kodowania wzrokowych sygnałów w przedstawieniach umysłowych oraz w znakach ikonicznych i obrazach polisensorycznych. Analizowane będą nie tylko procesy i czynności wzrokowej percepcji ale także ich różnorodne wytwory w postaci obrazów wzrokowo-umysłowych. Scharakteryzowane zostaną wizualne przedstawienia i obrazy w sztuce, głównie w malarstwie, w masowej komunikacji (filmy, kreskówki, gry wideo, komiksy) w reklamie, a także formy wizualne oraz ich doświadczanie, głównie wzrokowe ale i dotykowe, w architekturze i przestrzeni publicznej. Omówione będą teorie tzw. zwrotu ikonicznego i kultury wizualnej na przykładzie takich badaczy jak R. Barthes, M. Jay, P. Berger, W. Mitchell, N. Mirzoeff czy G. Boehm.

W praktycznej części analizowane będą konkretne przykłady wizualnych przedstawień i obrazów – przekazy reklamowe, fotografia prasowa, informacyjna szata miasteczka uniwersyteckiego, wybrane strony internetowe. Analizowane będą czynności ich mimowolnego i świadomego odbioru oraz oddziaływania na zachowania indywidualne i społeczne

Literatura:

J. Młodkowski, Aktywność wizualna człowieka, Warszawa 1998.

R. Arnheim, Myślenie wzrokowe, Gdańsk 2011.

W. J. T. Mitchell, Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów, Warszawa 2013.

Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, (red.) P. Francuz, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna pojęcie i teorie zwrotu ikonicznego oraz dyskusje w ramach niego się toczące K_W03, K_W14.

2. Charakteryzuje dominującą rolę wzroku, procesy i mechanizmy oraz jego funkcjonalne powiązanie z doświadczeniem haptycznych i słuchowym, K_W06,

K_W08.

3. Wie, na czym polega kodowanie sygnałów wzrokowych w przedstawieniach ikonicznych i obrazowych zajęciach, zaliczenie ustne, K_W12

Umiejętności:

1. Student umie rozpoznać rodzaje kodów wizualnych i ich oddziaływanie na odbiorcę K_U10, K_U13, K_U14.

2. Potrafi rozpoznać ukryte treści zakodowane w wielomodalnych, w tym wizualnych przedstawieniach, K_U10, K_U12, K_U08.

3. Umie wykryć, scharakteryzować i ocenić mechanizmy wizualnych przedstawień na wybranych przykładach, K_U08, K_U13

Kompetencje społeczne:

1. Student nabywa kompetencji do krytycznego analizowania spotykanych na co dzień kodów ikonicznych, K_K01, K_K05.

2. Jest wrażliwy na nadmiar informacji w sferze publicznej – mieście, uniwersytecie, w przekazach masowej kultury, K_K05

3. Twórczo i krytycznie potrafi organizować swoje otoczenie od strony używanych ikonicznych kodów, K_K06.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Hetmański
Prowadzący grup: Tomasz Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Walczyk
Prowadzący grup: Magdalena Łata, Tomasz Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Walczyk
Prowadzący grup: Tomasz Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łata
Prowadzący grup: Magdalena Łata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)