Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cognitive Linguistics (JiD)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.130
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cognitive Linguistics (JiD)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka i st. prz. wybieralne blok #JiD (sem. 3,5)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia - konsultacje: 15,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia - konwersatorium: 30,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych: 15,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów: 30,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

ćwiczenia praktyczne/laboratoryjne: K_U01, K_K01

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność): K_W01, K_W01, K_W08, K_U01, K_U04

test: K_W01, K_W01, K_W08, K_U04

Skrócony opis:

Kurs prezentuje kognitywne metody analizy danych językowych na poziomie morfologii, leksykologii i składni, a także pokazuje podejście kognitywne do zagadnień pragmatycznych oraz kulturowych.

Pełny opis:

Podczas kursu studenci zapoznają się z kognitywnym podejściem do zagadnień językoznawczych z zakresu:

- semiotycznym podstaw języka,

- semantyki,

- morfologii,

- składni,

- pragmatyki,

- językoznawstwa kulturowego.

Literatura:

Dirven, René i Marjolijn Verspoor. 2004. Cognitive Exploration of Language and Linguistics. Amsterdam: John Benjamins.

Efekty uczenia się:

Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej kognitywistyki wymagającej inter-i multidyscyplinarnego podejścia; ma rozszerzoną wiedzę na temat zależności pomiędzy wybranymi dyscyplinami kognitywistycznymi. (K_W01)

Zna na poziomie rozszerzonym ogólną terminologię kognitywistyczną oraz specjalistyczną terminologię podstawowych dyscyplin tworzących kognitywistykę –w języku polskim i angielskim. (K_W02)

Ma wiedzę o języku naturalnym jako zjawisku społecznym i kulturowym; rozumie rolę języka jako środka kształtowania przekonań i opinii. (K_W08)

Potrafi dokonać pogłębionej analizy logicznej, językowej i semiotycznej wybranych komunikatów i tekstów. (K_U04)

Rozwija w sobie zdolność krytycznej oceny posiadanej i dostępnej wiedzy;ocenia wiarygodność źródeł. (K_K01)

Potrafi sformułować problem i hipotezę naukową, dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze w zakresie wybranej perspektywy badania procesów poznawczych; potrafi rozwiązać problem i sformułować wnioski. (K_U01)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Kowalewski
Prowadzący grup: Hubert Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Kowalewski
Prowadzący grup: Hubert Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Kowalewski
Prowadzący grup: Hubert Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Hubert Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)