Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja i poznanie (JiD)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.131
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja i poznanie (JiD)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka i st. prz. wybieralne blok #JiD (sem. 3,5)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

1 ECTS = 30h - uczestnictwo w konwersatorium

2 ECTS = 60h - studiowanie literatury przedmiotu

1 ECTS = 30h - przygotowanie do zaliczenia przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, test,

W2, test,

W3, test, udział w dyskusji

W4, test, udział w dyskusji

U2, prezentacja multimedialna, udział w dyskusji

U3, prezentacja multimedialna, udział w dyskusji

U4, prezentacja multimedialna, udział w dyskusji

U5, prezentacja multimedialna, udział w dyskusji

Skrócony opis:

Głównym tematem zajęć będzie przedstawienie dwóch dominujących i konkurujących wzajemnie modeli komunikacji: modelu transmisyjnego i modelu interakcyjnego (czasem zwanego orkiestralnym lub rytualnym) ze wskazaniem historycznych źródeł każdego z nich (Shannon & Weaver, Malinowski, Austin, Grice).

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie do głównych problemów badawczych w naukach o komunikacji na tle zagadnień rozważanych w kognitywistyce. Głównym tematem zajęć będzie przedstawienie dwóch dominujących i konkurujących wzajemnie modeli komunikacji: modelu transmisyjnego i modelu interakcyjnego (czasem zwanego orkiestralnym lub rytualnym) ze wskazaniem historycznych źródeł każdego z nich (Shannon & Weaver, Malinowski, Austin, Grice). Transmisyjny model komunikacji omówiony zostanie na przykładzie badań Leavitte'a i Bavelasa dotyczących wpływu struktury komunikacji w grupie na skuteczność rozwiązywanych przez nią zadań. Podczas zajęć studenci przeprowadzą replikę eksperymentu Leavitte'a. Po zapoznaniu się z modelem transmisyjnym można będzie przyjrzeć się krytycznej dyskusji dotyczącej modeli komunikacji, aby wskazać praktyczne konsekwencje użycia danego modelu. Spór o model komunikacji potraktowany zostanie jako szczególny przypadek dyskusji toczących się w obrębie kognitywistyki między indywidualistycznymi a kolektywistycznymi ujęciami poznania i komunikacji. W celu eksplikacji modelu interakcyjnego wykorzystana zostanie teoria relewancji D. Sperbera i D. Wilson. Studenci zapoznają się z koncepcją implikatur konwersacyjnych, maksymami konwersacyjnymi oraz teorią aktów mowy.

Literatura:

1. Austin J., Mówienie i poznawanie, Warszawa 1993

2. Baylon C., Mignot X., Komunikacja, Kraków 2008.

3. Bernstein, Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia [w:] Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, Warszawa 1980

4. Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999.

5. Głąb A., Język: wehikuł myśli czy narzędzie komunikacji, "Principia", XLIII-XLIV, 2005-2006

6. Grice H.P., Logika a konwersacja, [w:] Język w świetle nauki, wyb. B. Stanosz, Warszawa 1980

7. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa 1999.

8. Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego. Racjonalność działania a racjonalność społeczna, t. I, Warszawa 1999

9. Hymes D., Socjolingwistyka i etnografia mówienia [w:] Język i społeczeństwo, wyb. M. Głowiński, Warszawa 1980

10. Muszyńki Z., Komunikowanie z punktu widzenia kognitywistyki [w:] Media studies, red. K. Stępnik, M. Rajewski, Lublin 2008

11. Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008

12. Sperber D., Wilson D., Relewancja. Komunikacja i poznanie 2011

13. Stenning K., Lascarides A., Calder J., Introduction to Cognition and Communication, Cambridge, Massachusetts, 2006.

14. Szczęsna E. (red.), Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, Kraków 2015.

Efekty uczenia się:

W1: Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia związane z poznaniem i komunikacją - K_W01

W2: Umie omówić podstawowe zagadnienia teorii komunikacji i poznania - K_W01, K_W07, K_W15

W3: Potrafi scharakteryzować współczesne teorie komunikacji, w tym teorie komunikacji nawiązujące do problematyki środowisk cyfrowych - K_W01, K_W07

W4: Rozumie społeczny kontekst badań nad komunikacją i poznaniem oraz zna dylematy współczesnej cywilizacji związane z wykorzystaniem informacji i wiedzy.- K_W11

U1: Potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i oceniać informacje przy wykorzystaniu różnych źródeł i metod. - K_U01

U2: Potrafi analizować teksty źródłowe z zakresu teorii komunikacji i poznania.- K_U03

U3: Umie sformułować problem badawczy, dobrać właściwe metody i narzędzia rozwiązywania, rozwiązać go oraz zaprezentować wyniki badań. - K_U02

U4: Potrafi sformułować w sposób przejrzysty własne stanowisko oraz argumentować na jego rzecz; potrafi również ocenić kontrargumenty i udzielić na nie odpowiedzi; prezentuje swoje stanowisko w postaci pracy pisemnej, wystąpienia ustnego wspartego prezentacją- K_U09

U5: Potrafi wyciągać logiczne wnioski z przyjętych założeń i ocenić poprawność argumentacji - K_U06

K1: Jest przygotowany do krytycznej oceny własnej i dostępnej powszechnie wiedzy; w dyskusjach przejawia postawę konstruktywnego krytycyzmu- K_K01

K2: Ma świadomość społecznych konsekwencji wdrażania technologicznych rozwiązań wspomagających czynności poznawcze i aktywności komunikacyjne.- K_K02

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Trybulec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Trybulec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Walczyk
Prowadzący grup: Tomasz Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Tomasz Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Tomasz Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)