Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.137-6L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość problematyki filozoficznej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

5

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ustne. Sprawdzenie postępów pisania pracy

Pełny opis:

Seminarium licencjackie.

Człowiek, psychika umysł. Perspektywa kognitywno-filozoficzna.

Seminarium poświęcone jest przede wszystkim problematyce związanej z umysłem ( w jego aspekcie świadomym i nieświadomym) czyli zagadnieniom percepcji, rozumowań, pamięci, uwagi, wyobrażni, podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem kognitywnej roli emocji. Problematyka umysłu obejmuje także kwestie psychiki (systemu motywacyjnego, temperamentu, osobowości, płci i wieku) w powiązaniu z transgresyjną koncepcją człowieka utrzymaną w ramach współczesnego naturalizmu (antysupranaturalizm) i szerzej perspektywie ewolucjonistycznej.

Literatura:

C.Mordka, Progatnista. UMCS, Lublin 2016.

Nęcka E., Orzechowski J. Szymura B.

2006, Psychologia poznawcza, PWN, Warszawa.

Wittgenstein L.

2000 (Wyd. polskie) Dociekania filozoficzne, tłum. B.Wolniewicz, PWN, Warszawa.

2014, O pewności (Über Gewißheit), tłum. B.Chwedeńczuk, Fundacja Aletheia, Warszawa.

S.Pinker, How the mind Works, W.W.Norton & Company, New York, London 1997,

Efekty uczenia się:

01 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową w zakresie wybranych przedmiotów K_W04

02 ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w obszarze tematów omawianych na seminarium K_W06

03 ma pogłębioną wiedzę na temat kształtowania się idei z zakresu wybranych tematów i historycznej zmienności pojęć filozoficznych w tych obszarach badania K_W09

04 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych działów filozofii i odniesienia ich do wybranych dyscyplin humanistycznych oraz tworzenia syntetycznych opracowań K_U04

05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury, uwzględniając nowe osiągnięcia filozofii, w celu określenia miejsca i znaczenia tych wytworów w procesie historycznym K_U05

06 potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z zakresu wybranego przedmiotu i ją popularyzować K_U08

07 prawidłowo identyfikuje zadanie badawcze w obszarze wybranego przedmiotu i określa etapy jego realizacji K_K03

08 jest otwarty na poznawanie nowych idei filozoficznych i humanistycznych K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Giza, Jacek Gurczyński, Marek Hetmański, Cezary Mordka, Andrzej Nowakowski, Marcin Rządeczka, Grzegorz Wójcik, Konrad Żyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Giza, Andrzej Kapusta, Piotr Konderak, Paweł Koniak, Cezary Mordka, Marcin Rządeczka, Grzegorz Wójcik, Konrad Żyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Giza, Andrzej Kapusta, Piotr Konderak, Paweł Koniak, Cezary Mordka, Marcin Rządeczka, Grzegorz Wójcik, Konrad Żyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Giza, Andrzej Kapusta, Piotr Konderak, Paweł Koniak, Cezary Mordka, Marcin Rządeczka, Grzegorz Wójcik, Konrad Żyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0