Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuczne układy neuropodobne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.160
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuczne układy neuropodobne
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka lic. 2.0 5 sem.
Przedmioty kierunkowe kognitywistyka lic. 2.0 I-III-V sem
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/course/index.php?categoryid=1204
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

1. Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Realizowane w formie zajęć laboratoryjnych: 45

Realizowane w formie zajęć wykładowych: 15

Realizowane w formie m.in. konsultacji: 10

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 70


2. Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu 40

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych 20

Realizacja zleconych zadań projektowych 45

Łączna liczba godzin niekontaktowych 105


Godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 175,00 godz.

liczba punktów ECTS = 175,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 7,00 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,8 punktów ECTS,

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 4,2 punktów ECTS.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział studenta w przewidzianych planem studiów zajęciach dydaktycznych oraz uzyskanie pozytywnych ocen z prac objętych tymi zajęciami.


1. Zaliczenie laboratorium:

a) indywidualna ocena pracy na zajęciach; (25 pkt) (W1, U1, U2, U3, K1, K2, K3).

b) ocena zadanych do zrealizowania projektów; (75 pkt) (W1, U1, U2, U3, K1, K2, K3).

(Próg zaliczenia 51% punktów)


2. Zaliczenie wykładu

a) test wiedzy;

(W1, U1, U2, U3, K1, K2, K3).

(Próg zaliczenia 51% punktów)

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z budową i działaniem sztucznych odpowiedników biologicznych neuronów oraz konstruowania i działania sieci z nich złożonych.

Treści poruszane podczas zajęć będą obejmowały:

1. Budowę i sposób działania różnych elementów budujących sztuczne układy neuropodobne, w tym neuronów: biologicznego, MCP, Izhikevicha, Hodgkina Huxleya.

2. Problem separowalności liniowej dla zagadnień dwu i trzy-wymiarowych na przykładzie perceptronu prostego.

3. Budowę cechy charakterystyczne i sposób działania sieci o zróżnicowanych architekturach, m.in.: MLP, BAM, Hopfielda, Jordana/Elmana, Konwolucyjnych, maszyny płynowej oraz echowej.

4. Znaczenie wag połączeń w sieciach neuronalnych z omówieniem metod redukujących i przyrostowych nastawionych na zmianę architektury w tych sieciach.

Literatura:

1) I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, Deep Learning (https://www.deeplearningbook.org)

2) S. Raschka, V. Mirjalili, Python Machine Learning Third Edition (Packt Publishing) (https://github.com/rasbt/python-machine-learning-book-3rd-edition)

3) R. Tadeusiewicz (red.), Neurocybernetyka teoretyczna (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) (https://www.wuw.pl/product-pol-11315-Neurocybernetyka-teoretyczna-PDF.html)

4) SNNS Stuttgart Neural Network Simulator User Manual, Version 4.2. (https://www.ra.cs.uni-tuebingen.de/downloads/SNNS/SNNSv4.2.Manual.pdf)

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

W1. Zna i rozumie podstawy oraz sposoby działania omówionych na zajęciach sztucznych układów neuropodobnych (K_W02, K_W03, K_W08).

UMIEJĘTNOŚCI:

U1. Potrafi ze zrozumieniem przeprowadzić kolejne etapy działania omówionych na zajęciach sztucznych układów neuropodobnych.(K_U02, K_U05, K_U07).

U2. Potrafi odwzorować działanie sztucznych układów neuropodobnych w systemie komputerowym.

U3. Student potrafi w sposób zrozumiały przedstawić, wyjaśnić i opisać zagadnienia związane z działaniem omówionych podczas zajęć sztucznych układów neuropodobnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1. Zna i potrafi wyszukać oraz krytycznie ocenić pozycje literaturowe pozwalające na rozszerzenie jego wiedzy w zakresie sztucznych układów neuropodobnych (K_K01. K_K06).

K2. Wykazuje staranność i rzetelność w realizowanych pracach oraz dąży do ich oryginalnego charakteru (K_K01. K_K06).

K3. Zdaje sobie sprawę z szybkiego rozwoju w zakresie sztucznych układów neuropodobnych i potrzeby poszerzania własnej wiedzy (K_K01. K_K06).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kamiński
Prowadzący grup: Wiesław Kamiński, Paweł Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kamiński
Prowadzący grup: Paweł Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kamiński
Prowadzący grup: Wiesław Kamiński, Paweł Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Giza
Prowadzący grup: Paweł Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bobyk
Prowadzący grup: Andrzej Bobyk, Paweł Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)