Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Absolwent na rynku pracy P

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-S-357
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Absolwent na rynku pracy P
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

- obecność na zajęciach


Pełny opis:

Treści przedmiotu skupiają się wokół tematyki rynku pracy, bezrobocia oraz aspektów związanych ze skutecznym poszukiwaniem zatrudnienia przez absolwentów uczelni wyższych. Celem dydaktycznym jest pomoc w zdobyciu przez studentów podstawowej wiedzy nt. lokalnego rynku pracy oraz nabycie przez nich umiejętności w zakresie tworzenie zindywidualizowanego profilu absolwenta ułatwiającego szybkie znalezienie pracy, zorientowanie się w wymaganiach pracodawców, pozyskiwanie i aktualizacja kompleksowych informacji o lubelskim rynku pracy. Ponadto przewidziane są indywidualne spotkania w Urzędzie Pracy związane z przygotowaniem studenta do wejścia na rynek pracy.

Literatura:

1. Kompleksowa analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubelskim.

2. Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

3. Raport GUS „Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie lubelskim.

4. Barometr zawodów.

Źródła:

1.Załącznik nr 1 do sprawozdania MPiPS – 01 Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku,

poziomu wykształcenia i stażu pracy, stan w końcu IV kwartału 2015 r., MUP w Lublinie.

Strony internetowe:

http://bkl.parp.gov.pl

http://lorp.wup.lublin.pl

http://www.mup.lublin.pl

http://www.stat.gov.pl

http://www.wup.lublin.pl

Akty prawne:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z późn. zm.

Efekty uczenia się:

Efektem końcowym zajęć będzie stworzenie zindywidualizowanego profilu absolwenta ułatwiającego szybkie znalezienie pracy, zorientowanie się w wymaganiach pracodawców, pozyskiwanie i aktualizację kompleksowych informacji o lubelskim rynku pracy (stały monitoring oraz prognozowanie zmian, które mogą nastąpić w przyszłości).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Zielińska
Prowadzący grup: Agata Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Zielińska
Prowadzący grup: Agata Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Zielińska
Prowadzący grup: Agata Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Zielińska
Prowadzący grup: Agata Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)