Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot fakultatywny 3 - Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-I.3Z.112
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot fakultatywny 3 - Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy: Przedmioty fakultatywne - informatyka 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza w zakresie programowania. (Podstawy programowania)

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

2 punkty ECTS

1 unkt = ok. 25 godzin.

Oprócz godzi kontaktowych pozostaje 20 godzin na studia literaturowe i przygotowanie do egzaminu.

Godziny kontaktowe z wykładowcą - 1 pkt ECTS

Praca własna - 1 punkt ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin ustny.

Pełny opis:

Podczas wykładu studenci zapoznają się z współczesnymi wyzwaniami biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. Wykład podzielimy na 3 części - związaną z modelowaniem mózgu i struktur układu nerowego, z neuroobrazowaniem oraz z interfejsami mózg komputer. Planowana jest wycieczka do laboratorium wysokopolowego rezonansu magnetycznego oraz dobrowolny udział w badaniu EEG.

1. Istota neuronauki, neuronauki obliczeniowej i eksperymentalnej.

2. Modelowanie mózgu i jego fragmentów - od pojedynczych komórek nerwowych po zespoły mikroobwodów z wyjorzystaniem neurokomputerów.

3. Modele neuronów - MacCullocha Pittsa i Hodgkina-Huxleya. Podobieństwa i różnice.

4. Elektroencefalografia, metody ilościowe lektroencefalografii.

5. Neuroobrazowanie z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego.

6. Neuroobrazowanie z wykorzystaniem wysokopolowego rezonansu magnetycznego.

7. Interfejcy mózg-komputer.

8. Interfejsy komputer-mózg.

9. Przegląd najnoszych osiągnięć w dziedzinie Neuroinformatyki.

10. Omówienie problemaytyki badawczej realizowanej w grupie prof. Wójcika.

Literatura:

Tadeusiewicz, Ryszard. Neurocybernetyka teoretyczna. 2009.

Efekty uczenia się:

W1: Student zna zasady bezpieczeństwa i higeiny pracy w pracowni wysokopolowego rezonansu magnetycznego. (K_W11)

W2: Student zna istotę danych wrażliwych występujących na pograniczu zastosowań informatyki i medycyny. (K_W12)

U1: Student zna modele neuronów MacCullocha-Pittsa iraz Hodgkina-Huxleya. (K_U08)

U2: Student potrafi referować artykuły naukowe z dziedziny Computational Neuroscience (K_U12)

K1: Student wie jak wyszukiwać informacje dotyczące badań naukowych ze wskazanej dziedziny (K_K06).

K2: Student w formie konwersatoryjnej potrafi podjąć dyskusję na wysbrany temat w obszarze neuronauki. (K_K02)

K_W11 zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (+++)

K_W12 ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną (+++)

K_U08 ma umiejętność modelowania matematycznego problemów informatycznych (++)

K_U12 potrafi mówić i pisać o zagadnieniach informatycznych zrozumiałym, potocznym językiem w języku polskim i języku obcym (+++)

K_K06 potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych (+++)

K_K02 potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (++)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Wójcik
Prowadzący grup: Grzegorz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Wójcik
Prowadzący grup: Grzegorz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Wójcik
Prowadzący grup: Grzegorz Wójcik, Grzegorz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Wójcik
Prowadzący grup: Grzegorz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Wójcik
Prowadzący grup: Grzegorz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)