Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-M.P5/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium 20

Konsultacje 50

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 70

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 3,5


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się studenta do konwersatorium 15

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu 15

Przygotowanie się studenta do zaliczenia 10

Łączna liczba godzin niekontaktowych 40

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 2,5


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

WIEDZA

W1. konwersatorium - prace zaliczeniowe, zaliczenie na ocenę

W2. konwersatorium - aktywność na zajęciach, prace zaliczeniowe

W3. konwersatorium - aktywność na zajęciach, prace zaliczeniowe, zaliczenie na ocenę


UMIEJĘTNOŚCI

U1. konwersatorium - aktywność na zajęciach, prace zaliczeniowe

U2. konwersatorium - aktywność na zajęciach, prace zaliczeniowe

U3. konwersatorium - aktywność na zajęciach, prace zaliczeniowe

U4. konwersatorium - aktywność na zajęciach, prace zaliczeniowe

U5. konwersatorium - aktywność na zajęciach, prace zaliczeniowe

U6. konwersatorium - aktywność na zajęciach, prace zaliczeniowe


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. konwersatorium - aktywność na zajęciach

K2. konwersatorium - aktywność na zajęciach

K3. konwersatorium - aktywność na zajęciach

K4. konwersatorium - aktywność na zajęciachPełny opis:

1. Pochodna funkcji, interpretacja fizyczna i geometryczna, podstawowe reguły rachunku różniczkowego,

2. Pochodne funkcji elementarnych, pochodne wyższych rzędów.

3. Zastosowanie pochodnych do obliczania granic funkcji.

4. Ekstrema funkcji, punkty przegięcia, badanie przebiegu zmienności funkcji, twierdzenia o wartości średniej, wzór Taylora.

5. Szeregi potęgowe, promień zbieżności.

Literatura:

1. K. Kuratowski, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN Warszawa 1973

2. G. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN Warszawa 1995

3. F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych, PWN Warszawa 1977

4. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach. Część pierwsza, PWN Warszawa 1999

5. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1, Definicje, twierdzenia i wzory, Oficyna Wydawnicza GiS Wrocław 2003

6. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS Wrocław 2003

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1 - dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń, K_W02

W2 - potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk, K_W03

W3 - zna podstawy rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej, K_W04

UMIEJĘTNOŚCI

U1 - posługuje się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów oraz potrafi poprawnie używać go także w języku potocznym, K_UO1

U2 - umie wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej w zagadnieniach związanych z optymalizacją, badaniem przebiegu funkcji, K_U10

U3 - umie stosować logikę klasyczną w analizie, K_U04

U4 - posługuje się w różnych kontekstach pojęciem zbieżności i granicy, K_U08

U5 - potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne, K_U09

U6 - potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym językiem, K_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 - potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania, K_K02

K2 - rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej, K_K03

K3 - potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych, K_K04

K4 - ma świadomość ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, K_K05

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Budzyńska
Prowadzący grup: Monika Budzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.