Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edytorstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-D-2S-Ed
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edytorstwo
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość ortografii i gramatyki języka polskiego na poziomie maturalnym.

„Wyczucie” estetyczne, umiejętność redagowania tekstów dziennikarskich


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

30 godzin kontaktowych i 10 samodzielnej pracy studenta

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Wykonywanie konkretnych ćwiczeń edytorskich na oceny: K_W12 (S2A_W07, S2A_W10, S2A_W11); K_W14 (S2A_W06); K_W17 (S2A_W06)

Pełny opis:

Założenia i cele przedmiotu, zajęć:

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu edytorstwa w celu umożliwienia im wykorzystywania jej w praktyce dziennikarskiej/redakcyjnej.

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja, burza mózgów, metody z zakresu learning by doing: wytwórcze ćwiczenia praktyczne, metoda projektu, pogadanka, prezentacja multimedialna (MS PowerPoint, Prezi), wycieczki przedmiotowe

Treści programowe:

1. Historia edytorstwa – 2 godz. dydaktyczne

2. Edytorstwo współcześnie – 2 godz. dydaktyczne

3. Terminy i pojęcia edytorskie – 2 godz. dydaktyczne

4. Typy publikacji – 2 godz. dydaktyczne

5. Typografia – 4 godz. dydaktyczne

6. Rodzaje pisma i wyróżnień stosowanych – 2 godz. dydaktyczne

7. Znaki wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe – 2 godz. dydaktyczne

8. Znaki korektorskie w postaci tradycyjnej i cyfrowej – 6 godz. dydaktyczne

9. Materiały uzupełniające tekst – 2 godz. dydaktyczne

10. Przypisy; bibliografia; materiałów wprowadzające tekst – 4 godz. dydaktyczne

11. Szeregowanie alfabetyczne; indeksy – 2 godz. dydaktyczne

Literatura:

1. Garbal Łukasz, Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa 2011.

2. Willberg Hans Peter, Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, Gdańsk 2004.

3. Chwałowski Robert, Typografia typowej książki, Gliwice 2002.

4. Wolański Adam, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

2. Rozumie i wyjaśnia cele pracy dziennikarskiej, zna jej warsztatowe (edytorskie) i organizacyjne (emisja i edycja) uwarunkowania – K_W12 (S2A_W07, S2A_W10, S2A_W11)

3. Ma szeroką wiedzę teoretyczną oraz zna praktyczne aspekty funkcjonowania najnowszych narzędzi edytorskich w dziennikarstwie – K_W14 (S2A_W06)

4. Posiada szeroką wiedzę na temat zasad korzystania z technologii informatycznych na potrzeby realizowanych przez siebie zadań edytorskich – K_W17 (S2A_W06)

Umiejętności

3. Skutecznie i efektywnie posługuje się zróżnicowanymi narzędziami edytorskimi w dziennikarstwie – K_U09 (S2A_U06)

4. Samodzielnie zdobywa i efektywnie wykorzystuje w pracy umiejętności praktyczne z zakresu edytorstwa – K_U12 (S2A_U06, S2A_U07)

Kompetencje społeczne:

3. Jest przygotowany do pełnienia różnych funkcji w zespole (pracowniczym redakcyjnym: współpraca z redaktorem wydawniczym, operatorem DTP, plastykiem, specjalistą od marketingu itp.) i ma świadomość swojej roli w grupie zawodowej i społecznej – K_K04 (S2A_K02, S2A_K03)

4. Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia poziomu wiedzy i doskonalenia umiejętności edytorskich na poziomie interdyscyplinarnym – K_K08 (S2A_K01, S2A_K06, S2A_K07)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Granat
Prowadzący grup: Anna Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Piechota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Piechota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Piechota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)