Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie pracy magisterskiej (sem.3)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: Z-G.PPM-SEM(3) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie pracy magisterskiej (sem.3)
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przes.
Grupy: Przygotowanie pracy magisterskiej - geografia
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie sem.2

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Seminarium 30

Konsultacje 5

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 30

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,0


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 30

Przygotowanie się do prezentacji 20

Przygotowanie pracy magisterskiej 50

Łączna liczba godzin niekontaktowych 100

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 4,0


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 5

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1. Przygotowanie pracy magisterskiej, Wykonanie wymaganych prezentacji

W2. Przygotowanie pracy magisterskiej, Wykonanie wymaganych prezentacji

W3. Przygotowanie pracy magisterskiej, Wykonanie wymaganych prezentacji

U1. Przygotowanie pracy magisterskiej, Wykonanie wymaganych prezentacji

U2. Przygotowanie pracy magisterskiej, Wykonanie wymaganych prezentacji

U3. Dyskusja

U4. Dyskusja. Przygotowanie pracy magisterskiej

U5. Przygotowanie pracy magisterskiej

K1. Dyskusja

K2. Dyskusja, Przygotowanie pracy magisterskiej

Pełny opis:

Moduł poświęcony jest zagadnieniu przygotowania pracy magisterskiej. Obejmuje problematykę formalną oraz merytoryczną związaną z tematami realizowanych prac. Zakres tematów

1. Referowanie przez studentów (prezentacja w wersji elektronicznej) poszczególnych rozdziałów pracy

a. Charakterystyka fizycznogeograficzna obszaru badań

b. Przegląd literatury problemowej

c. Metody badań

d. Wyniki badań

e. Dyskusja i wnioski

Literatura:

1. Szmigielska T. U., Niezbędnik młodego naukowca: poradnik dla piszącego pracę dyplomową, wyd. 3 zm. i uzup., Warszawa 2007.

2. Weiner J., 2013: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

3. Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2005.

Pieter J., 1995, Zarys metodologii pracy naukowej, Ossolineum, Warszawa

Literatura zgodna z problematyką realizowaną na specjalności, obszarem pracy magisterskiej oraz jej tematem

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. Zna aktualną problematykę badawczą zgodną z tematyką specjalności profil ogólnoakademicki: K_W01, P2A_W05, profil praktyczny: K_W01, P2P_W05

W2. Dysponuje wiedzą dotyczącą funkcjonowania środowiska przyrodniczego, poszczególnych jego komponentów oraz dwustronnych relacji człowiek – środowisko profil ogólnoakademicki: K_W03, P2A_W01, K_W07, S2A_W05, profil praktyczny: K_W03, P2P_W01, K_W07, P2P_W04, S2P_W05

W3. Zna oprogramowanie służące tworzeniu baz danych o środowisku i wykonywaniu analiz statystycznych i przestrzennych profil ogólnoakademicki: K_W08, K_W09, 2A_W06, profil praktyczny: K_W08, P2P_W06 K_W10, P2P_W06

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Stosuje zaawansowane metody i narzędzia badawcze w zakresie niezbędnym do realizacji tematu pracy profil ogólnoakademicki: K_U04, P2A_U01, profil praktyczny: K_U05, P2P_U01

U2. Stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk przestrzennych profil ogólnoakademicki: K_U05, P2A_U05, profil praktyczny: K_U06, P2P_U05, S2P_U04

U3. Wykazuje umiejętność brania udziału w dyskusji profil ogólnoakademicki: K_U11, P2A_U07, K_U12, P2A_U10, profil praktyczny: K_U16, P2A_U06, K_U17, P1P_U10

U4. Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu danej specjalności profil ogólnoakademicki: K_U 06, P2A_U03, K_U07, P2A_U02, profil praktyczny: K_U 09, P2P_U03

U5. Przygotowuje opracowanie pisemne profil ogólnoakademicki: K_U10, P2A_U08, profil praktyczny: K_U11, P2P_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Rozumie potrzebę systematycznego przeglądania publikacji naukowych dla poszerzenia i pogłębienia swojej wiedzy profil ogólnoakademicki: K_K01, P2A_K01 P2A_K05, P2A_K07, profil praktyczny: K_K01, P2P_K01, P2P_K05, P2P_K07

K2. Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania profil ogólnoakademicki: K_K05, P2A_K03, K_K05, P2P_K03, profil praktyczny: K_K05,

P2P_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Chmiel, Jarosław Dawidek, Bogusław Kaszewski, Marek Nowosad, Jan Rodzik
Prowadzący grup: Stanisław Chmiel, Jarosław Dawidek, Bogusław Kaszewski, Marek Nowosad, Jan Rodzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Chmiel, Jacek Chodorowski, Marek Nowosad, Irena Pidek, Andrzej Plak, Jan Rodzik
Prowadzący grup: Stanisław Chmiel, Jacek Chodorowski, Marek Nowosad, Irena Pidek, Andrzej Plak, Jan Rodzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.